π
<-
Chat plein-écran
[^]

lesweek6


Hierarchy of files

 Downloads
 Files created online(21998)
 HP-Prime(2575)

 mViewer GX Creator App(2077)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator App HP-Prime
Auteur Author: calcu123
Type : Application
Page(s) : 28
Taille Size: 1.31 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 08/04/2021 - 15:02:40
Uploadeur Uploader: calcu123 (Profil)
Téléchargements Downloads: 1
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2721486

Description 

Dynamica
2020-2021
Docenten:
Ramon Jongen
Rob van Loevezijn
blokweek les Hfst par niet onderwerpen
1 1 1 1.1 t/m 1.3 1.2.9 en 1.3.2 Kinematica van een puntmassa
2 1 1.4 t/m 1.7 1.8 en 1.9
2 3 2 2.1 t/m 2.4 Kinematica van een puntmassa: kracht en versnelling
4 2 2.5 2.6 en 2.7
3 5 3 3.1 t/m 3.3 Kinematica van een puntmassa: arbeid en energie
6 3 3.4 t/m 3.6
4 7 4 4.1 t/m 4.3 Kinematica van een puntmassa: stoot en impuls
8 4 4.4
5 9 6 6.1 t/m 6.3 Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: kracht en versnelling
10 6 6.4
6 11 7 Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: arbeid en energie
12 7
7 13
14
Par 3.4.1
Vermogen

Het vermogen dat een machine of motor levert is die hoeveelheid
arbeid ???????? verricht in het tijdsinterval ????????:

????????
????=
????????
Of
???? = ????Ԧ ∙ ????Ԧ
grootheid symbool eenheid
????
????
Vermogen P ????
Par 3.4.2
Rendement

Het mechanisch rendement van een machine is gedefinieerd als de verhouding tussen het nuttige
uitgaande vermogen van de machine en het ingaande vermogen:

???????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????
????= =
???????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????


Wanneer energie wordt aan- en afgevoerd in hetzelfde tijdsinterval, kan het rendement ook worden
gegeven als de verhouding:

???????????????????????????????????? ????????????????????????????
????=
???????????????????????????? ????????????????????????????


Het rendement van een machine zal altijd kleiner zijn dan 1
Par 3.4
Vermogen en rendement; voorbeeld 3.7

De man drukt met een kracht van ???? = 150 ???? tegen de kist van 50 ????????.
Bereken het vermogen dat de man levert ???????? ???? = 4 ????. De kinetische
wrijvingscoëfficiënt tussen de kist en het vlak is ???????? = 0,2. In eerste
instantie is de kist in rust.
Par 3.4 y
Vermogen en rendement; voorbeeld 3.7

Stap 1: Analyse
????????

Welke krachten werken er? ????????
x
1. Zwaartekracht ????????
2. Duwkracht ????????
3. Wrijvingskracht ????????
4. Normaalkracht ????????
????????

En teken deze krachten ????????
Par 3.4 y
Vermogen en rendement; voorbeeld 3.7

Stap 1: Analyse
????????

Welke krachten werken er? 4
???????? ???????? ∙
1. Zwaartekracht ???????? 5 x
2. Duwkracht ????????
3. Wrijvingskracht ????????
4. Normaalkracht ???????? 3
???????? ∙
5

En teken deze krachten ???????? =150 N
????????

Ontbind de krachten
Par 3.4 y
Vermogen en rendement; voorbeeld 3.7

Stap 2: Wat weet ik?
????????

Het vermogen is te berekenen met: 4
???????? ???????? ∙ x
???? = ????Ԧ ∙ ????Ԧ 5


Verder is gegeven:
3
???? = 50 ???????? ???????? ∙
5
???? =4????
???????? =150 N
???????? = 0,2 ????????
???????? = 150 ????
Par 3.4
Vermogen en rendement; voorbeeld 3.7

Stap 3: Wat wordt er gevraagd?

Er wordt gevraagd:
???? 4 =?
Par 3.4
Vermogen en rendement; voorbeeld 3.7

Oplossing

Om het vermogen ???? = ???????? ∙ ???????? te kunnen berekenen hebben we nodig:
4 4
1. De kracht ???????? = ∙ ???????? = ∙ 150 = 120 ????
5 5
2. De snelheid ????????
De snelheid is te bepalen m.b.v. de kinematische vergelijking:
???????? ???? = ????0 + ???????? ????
???????? ???? = 0 + ???????? ∙ 4
We missen nog de constante versnelling. Weten dat deze ook in de bewegingsvergelijkingen
voorkomt.
Par 3.4 y
Vermogen en rendement; voorbeeld 3.7

De bewegingsvergelijking in de x-richting:
Σ???????? = ???????????? ????????
4
∙ ???????? − ???????? = ????????????
5 ???????? 4
4 ???????? ∙ x
∙ 150 − 0,2 ∙ ???????? = 50???????? 5
5


De bewegingsvergelijking in de y-richting: 3
???????? ∙
Σ???????? = ???????????? 5
3
???????? − ∙ ???????? − ???????? = 0 ???????? =150 N
5
????????
3
???????? − ∙ 150 − 50 ∙ 9,81 = 0
5
Par 3.4
Vermogen en rendement; voorbeeld 3.7

We hebben dus:
Gevraagde vermogen
4
???? = ???????? ∙ ???????? = 5 ∙ 150 ∙ ???????? (1)
Kinematische vergelijking:
???????? ???? = 0 + ???????? ∙ 4 (2)
Bewegingsvergelijkingen:
4
x-richting ∙ 150 − 0,2 ∙ ???????? = 50???????? (3)
5
3
y-richting ???????? − 5 ∙ 150 − 50 ∙ 9,81 = 0 (4)


???? we berekenen dat ???????? = 580,5 ???? is. Wanneer we deze in (3) invullen krijgen we voor de versnelling
Uit (4) kunnen
???????? = 0,078 ????2 Dit is de grootheid die we nodig hebben om m.b.v. de kinematische vergelijking (1) de snelheid ???????? te
????
berekenen: ???????? = 0,312 ????
4
Dus: ???? = ???????? ∙ ???????? = ∙ 150 ∙ 0,312 = 37,4????
5
Par 3.5.1
Conservatieve krachten

Definitie conservatieve kracht

Als de arbeid die een kracht verricht onafhankelijk is van de baan en alleen
afhankelijk van de begin- en eindpositie van de kracht op die baan, kunnen
we die kracht beschouwen als een conservatieve kracht.
Voorbeelden van conservatieve krachten:
- Gewicht van een puntmassa
- Veerkracht

Een voorbeeld van een niet-conservatieve kracht is:
- Wrijvingskracht
Par 3.5.2
Energie

Energie is gedefinieerd als de mogelijkheid om arbeid te verrichten.
Als een puntmassa in eerste instantie in rust is (Σ????1 = 0), stelt het principe van arbeid en energie dat
Σ????1→2 = Σ????2 . Met andere woorden: de kinetische energie is gelijk aan de arbeid die op de puntmassa
verricht moet worden om die vanuit rust een snelheid ???? te geven.
Kinetische energie (symbool T)
De kinetische energie is dus een maat voor de hoeveelheid arbeid die een puntmassa kan verrichten en
hangt dus samen met de beweging van de puntmassa.
Potentiele energie (symbool V)
Wanneer energie voorkomt uit de plaats van de puntmassa, gemeten vanaf een referentielijn of vlak
wordt dit potentiele energie genoemd. De potentiele energie is dus een maat voor de hoeveelheid arbeid
die een conservatieve kracht zal verrichten wanneer deze van een bepaalde plaats naan de referentielijn
beweegt. Belangrijk zijn de volgende vormen:
- Zwaartekacht
- veerkracht
Par 3.5.3
Potentiele energie ten gevolge van de zwaartekracht

Definitie potentiele energie
Wanneer een puntmassa zich op een afstand y
boven een willekeurig gekozen referentielijn bevindt
heeft het gewicht ???? van de puntmassa een
positieve potentiele energie van de zwaartekracht:
???????? = ????????


Wanneer een puntmassa zich op een afstand y
onder een willekeurig gekozen referentielijn bevindt
heeft het gewicht ???? van de puntmassa een
negatieve potentiele energie van de zwaartekracht:
???????? = −????????
Par 3.5.4
Potentiele energie ten gevolge van elastische vervorming

Wanneer een elastische veer wordt
verlengd of samengedrukt over een
afstand ???? vanuit rustpositie kan de
elastische potentiele energie ???????? worden
opgeslagen in de veer:

1
???????? = ???????? 2
2


Hierin is ???????? altijd positief.
Par 3.5.5
Potentiele-energiefunctie

Potentiaalfunctie
In het algemene geval waarin een puntmassa zowel aan gravitatiekrachten als de elastische
krachten onderhevig is, kan de potentiële energie van de puntmassa uitgedrukt worden als een
potentiaalfunctie:
...

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
3.06 Ko KB readme.txt
3.65 Ko KB lisezmoi.txt
1.09 Ko KB lesweek6.hpprgm
940.12 Ko KB lesweek6 01_20.hpappdir.zip
402.90 Ko KB lesweek6 21_28.hpappdir.zip
168 octets bytes appslist.txt

Pub / Ads

-
Search
-
Social
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.2 pour les Nspire CX II
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.5 pour la 83PCE/84+C-T Python Edition
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
1234
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
439 utilisateurs:
>423 invités
>9 membres
>7 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)