π
<-
Chat plein-écran
[^]

PacMan CE


File hierarchy

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload (ext.)

ActionsVote (4.13/5):

ScreenshotAperçu

Informations

Auteur Author: MateoConLechuga
Type : Assembleur
Mis en ligne Uploaded: 24/05/2015 - 16:45:30
Téléchargements Downloads: 174149
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a235053
Via Via:
warning ATTENTION ! Si votre TI-83 Premium CE ou TI-84 Plus CE (Edition Python ou non), a l'OS 5.5 ou plus, vous ne pouvez plus lancer des programmes/jeux ASM directement ; il vous faudra d'abord lancer le jailbreak arTIfiCE. WARNING ! If your TI-83 Premium CE or TI-84 Plus CE (Python Edition or not) has OS 5.5 or later, you will no longer be able to launch ASM programs/games ; you will first need to run the arTIfiCE jailbreak.

Description 

Adaptation du jeu d'arcade Pac-Man de 1980 pour calculatrices de la gamme CE.

Also available on http://www.ticalc.org/archives/files/fileinfo/464/46430.html

Liens de secours / Backup Link

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
18.54 Ko KB PacManCE/PacMan.8xp
1.08 Ko KB PacManCE/ReadMe.txt
298 octets bytes PacManCE/src/build.bat
614 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/apple.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/barrier.bmp
614 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/bell.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/bigdotpiece.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/blank.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/bottom.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/bottombottomcornerinside.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/bottomleftcorner.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/bottomleftcornerinside.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/bottomrightcorner.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/bottomrightcornerinside.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/bottomtopcornerinside.bmp
42 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/buildimages.bat
614 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/cherry.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/dotpiece.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doubebottomleft.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doublebottom.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doublebottomright.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doubleindown.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doubleindownright.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doubleinleft.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doubleinright.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doubleinup.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doubleinupright.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doubleleft.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doubleright.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doublesquarebottomleft.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doublesquarebottomright.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doublesquareleft.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doublesquareright.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doublesquaretopleft.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doublesquaretopright.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doubletop.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doubletopleft.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/doubletopright.bmp
574 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/erase.bmp
450 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/eyesdown.bmp
450 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/eyesleft.bmp
450 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/eyesright.bmp
450 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/eyesup.bmp
1.69 Ko KB PacManCE/src/data/gfx/gameover.bmp
13.83 Ko KB PacManCE/src/data/gfx/GAME_PAL.bmp
670 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/ghostblue.bmp
670 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/ghostorange.bmp
670 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/ghostpink.bmp
670 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/ghostred.bmp
670 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/ghostscared.bmp
670 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/ghostwhite.bmp
38.99 Ko KB PacManCE/src/data/gfx/images.inc
1.57 Ko KB PacManCE/src/data/gfx/images.txt
614 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/key.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/left.bmp
614 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/orange.bmp
614 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/otherthingy.bmp
630 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmandie_1.bmp
630 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmandie_10.bmp
630 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmandie_11.bmp
630 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmandie_2.bmp
630 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmandie_3.bmp
630 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmandie_4.bmp
630 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmandie_5.bmp
630 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmandie_6.bmp
630 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmandie_7.bmp
630 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmandie_8.bmp
630 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmandie_9.bmp
534 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmandown1.bmp
414 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmandown2.bmp
522 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmanleft1.bmp
522 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmanleft2.bmp
5.48 Ko KB PacManCE/src/data/gfx/pacmanlogo.bmp
522 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmanright1.bmp
522 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmanright2.bmp
534 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmansolid.bmp
534 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmanup1 - Copy.bmp
534 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmanup1.bmp
534 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/pacmanup2.bmp
1.01 Ko KB PacManCE/src/data/gfx/ready.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/right.bmp
474 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/s1000fruit.bmp
474 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/s100fruit.bmp
390 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/s1600ghost.bmp
474 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/s2000fruit.bmp
390 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/s200ghost.bmp
474 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/s3000fruit.bmp
474 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/s300fruit.bmp
390 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/s400ghost.bmp
474 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/s5000fruit.bmp
474 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/s500fruit.bmp
474 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/s700fruit.bmp
390 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/s800ghost.bmp
614 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/strawberry.bmp
614 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/thingy.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/top.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/topleftcorner.bmp
246 octets bytes PacManCE/src/data/gfx/toprightcorner.bmp
2.21 Ko KB PacManCE/src/data/ImageData.asm
6.06 Ko KB PacManCE/src/data/MapData.asm
1.66 Ko KB PacManCE/src/data/TextData.asm
2.55 Ko KB PacManCE/src/includes/defines.inc
1.33 Ko KB PacManCE/src/includes/macros.inc
189.56 Ko KB PacManCE/src/includes/ti84pce.inc
3.92 Ko KB PacManCE/src/PacMan.asm
2.38 Ko KB PacManCE/src/routines/appvar.asm
1.57 Ko KB PacManCE/src/routines/chkdist.asm
3.16 Ko KB PacManCE/src/routines/fruit.asm
15.76 Ko KB PacManCE/src/routines/ghosts.asm
2.20 Ko KB PacManCE/src/routines/highscore.asm
3.16 Ko KB PacManCE/src/routines/initialization.asm
1.50 Ko KB PacManCE/src/routines/keyboard.asm
3.23 Ko KB PacManCE/src/routines/LCD.asm
2.56 Ko KB PacManCE/src/routines/map.asm
5.41 Ko KB PacManCE/src/routines/other.asm
4.61 Ko KB PacManCE/src/routines/pacman.asm
3.52 Ko KB PacManCE/src/routines/text.asm
511.49 Ko KB PacManCE/src/tools/CECompress.exe
197 octets bytes PacManCE/src/tools/NEED_TOOLS.txt

Pub / Ads

News articles referring to this archiveNews mentionnant cette archive

Tanks, jeu Nintendo Wii Play adapté pour 83 Premium CE/84+CE (2860) (01/03/2022) [News TI-z80 (TI-73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)]
Snorlax's Lunchtime, jeu Pokémon mini porté sur TI-83PCE (2206) (15/02/2022) [News TI-z80 (TI-73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)]
CEleste classic/Pico-8, porté sur ta TI-83 Premium CE (2507) (25/01/2022) [News TI-z80 (TI-73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)]
Mise à jour 5.6.1: TI à l'écoute, l'ASM arTIfiCE en sursis ! (12392) (26/02/2021) [News TI-z80 (TI-73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)]
arTIfiCE 1.1, mise à jour jailbreak ASM 83PCE / 84+CE 5.5+ (3426) (28/09/2020) [News TI-z80 (TI-73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)]
BootSwap: déprotège ton Boot, améliore ta 84+CE en 83PCE (6983) (16/09/2020) [News TI-z80 (TI-73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)]
AsmHook, exécution directe programmes ASM 83/84PCE 5.5+ (4933) (15/09/2020) [News TI-z80 (TI-73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)]
Cauldron Boot patcher: contrôle définitif OS 83PCE/84+CE A-L (7045) (08/09/2020) [News TI-z80 (TI-73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)]
Modules Python de compatibilité micro:bit TI-83 Premium CE (5999) (01/09/2020) [News TI-z80 (TI-73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)]
Pacman aussi pour Casio Graph 90+E et fx-CG10/20/50 (3343) (17/07/2020) [News Casio]
Mise à jour 5.5 supprime assembleur TI-83 Premium CE & 84+CE (138157) (20/05/2020) [News TI-z80 (TI-73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)]
Récapitulatif/Statistiques de l'année 2016 sur TI-Planet ! (10330) (01/01/2017) [News Divers]
Récapitulatif de l'année 2015 sur TI-Planet ! (16726) (08/01/2016) [News Divers]
Cesium: le 1er Shell pour TI-84 Plus CE / TI-83 Premium CE (42900) (07/10/2015) [News TI-z80 (TI-73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)]
Pac-Man, adapté pour TI-83 Premium CE / 84+CE (62541) (24/05/2015) [News TI-z80 (TI-73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)]
-
Search
-
Social TI-Planet
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Aidez la communauté à documenter les révisions matérielles en listant vos calculatrices graphiques !
Phi NumWorks jailbreak
123
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
1213 utilisateurs:
>1199 invités
>10 membres
>4 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)