π
<-
Chat plein-écran
[^]

p1


Hierarchy of files

 Downloads
 Files created online(21421)
 HP-Prime(2110)

 mViewer GX Creator App(1641)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator App HP-Prime
Auteur Author: anicove
Type : Application
Page(s) : 17
Taille Size: 977.87 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 21/01/2021 - 07:52:34
Uploadeur Uploader: anicove (Profil)
Téléchargements Downloads: 4
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2686680

Description 

FÍSICA 2 – TEST 1 21/octubre/2020

COGNOMS: ............................................. NOM: ................... DNI: ................................ Grup: …


P1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
a X X
b X X
c X X X X
d X X
Marqueu les solucions de les 10 qüestions del test en aquesta taula.
Nota: Resposta correcta +1 punt. Resposta incorrecta − 0,25 punts.


Q1. En el sistema de càrregues puntuals de la figura, calculeu la
força que actua sobre la càrrega negativa −???? situada a l’origen.
Dada: ???? = 4 μC
a) ????⃗ = (72 ????̂ + 72 ????̂) ⋅ 10 N
−3

b) ????⃗ = (−11 ????̂ − 11 ????̂) ⋅ 10−3 N
c) ????⃗ = (61 ????̂ + 61 ????̂) ⋅ 10−3 N
d) ????⃗ = (−36 ????̂ − 36 ????̂) ⋅ 10−3 N


Q2. Situem una càrrega puntual ???? = −4 μC just al centre d'una esfera de radi ???? = 20 cm carregada
uniformement a la seva superfície amb una densitat ???? = 20 μC/m2 .
Calculeu el mòdul del camp elèctric en un punt situat a 50 cm del centre de l'esfera.

a) ???? = 362 kV/m b) ???? = 144 kV/m c) ???? = 506 kV/m d) ???? = 218 kV/m

Q3. Calculeu el camp elèctric al punt (8,6,0) cm creat per:

(1) una esfera de radi ???? = 5 cm centrada a l’origen de
coordenades i carregada en tot el seu volum amb una
càrrega ???? = 0,5 nC,

(2) un pla infinit situat al pla ???? = 0 i carregat amb una
densitat superficial de càrrega ???? = −2 nC/m2 .

a) ????⃗⃗ = 450 ????̂ − 113 ????̂ (V/m) b) ????⃗⃗ = 360 ????̂ + 270 ????̂ (V/m)
c) ????⃗⃗ = 360 ????̂ + 157 ????̂ (V/m) d) ????⃗⃗ = 450 ????̂ + 383 ????̂ (V/m)

Q4. Calculeu el flux del camp elèctric ????⃗⃗ = 2???? ????̂ (V/m) que
travessa el cub d’aresta 2 m de la figura.

a) ϕ = 0 b) ϕ = +16 Nm2 /C

c) ϕ = +64 Nm2 /C d) ϕ = +40 Nm2 /C
Q5. Tenim una càrrega ???? distribuïda uniformement en tot el volum d'una esfera de radi ????.
Calculeu el flux que travessa una superfície esfèrica de radi ????/2 concèntrica amb la distribució.

Q Q Q Q
a) b) c) d)
0 2 0 4 0 8 0


Q6. Dues càrregues ????1 i ????2 estan situades sobre l’eix ???? als punts ???? = 0 i ???? = 3????, respectivament.
Si el camp elèctric que creen les dues càrregues és nul al punt ???? = ????, podem afirmar que:

a) ????2 = 4 ????1 b) ????2 = −4 ????1 c) ????2 = 2 ????1 d) ????2 = −2 ????1


Q7. Un fil infinit carregat amb una densitat lineal de
càrrega ???? < 0 està situat tal com mostra la figura.
Sobre el potencial als punts P1, P2 i P3, podem
afirmar que:

a) ????1 = ????2 > ????3 b) ????1 > ????2 = ????3

c) ????1 = ????2 < ????3 d) ????1 < ????2 = ????3


Q8. Un pla infinit, situat al pla ???? = 0 està carregat amb una densitat superficial de càrrega ???? = 4 nC/m2 .
Calculeu la diferència de potencial ????1 − ????2 entre dos punts situats a distàncies ????1 = 2 cm i ????2 = 5 cm,
respectivament, del pla.

a) + 6,8 V b) − 3,4 V c) + 13,6 V d) − 2,3 V


Q9. Un electró s’escapa, sense velocitat inicial, de la superfície d’una esfera de radi ???? = 10 cm i
carregada amb ???? = −2 nC. Calculeu quina velocitat assolirà l’electró quan es trobi molt lluny de l’esfera.
Considereu ????(∞) = 0.
Dades per l’electró: ???????? = 9,1 · 10−31 kg; ???????? = −1,6 · 10−19 C

a) ???????? = 3 · 108 m/s b) ???????? = 8 · 106 m/s c) ???????? = 2 · 107 m/s d) ???????? = 0


Q10. Calculeu el treball que hem hagut de realitzar
per construir el sistema de tres càrregues puntuals de
la figura, on ???? = 1 μC.

Considereu ????(∞) = 0

a) ???? = 0 b) ???? = −0,15 J


c) ???? = −0,61 J d) ???? = +0,30 J
FÍSICA 2 – TEST 1 21/octubre/2020

COGNOMS: ............................................. NOM: ................... DNI: ................................ Grup: …


P2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
a X X X
b
c X X X X
d X X X
Marqueu les solucions de les 10 qüestions del test en aquesta taula.
Nota: Resposta correcta +1 punt. Resposta incorrecta − 0,25 punts.Q1. Calculeu el treball que hem hagut de realitzar
per construir el sistema de tres càrregues puntuals de
la figura, on ???? = 1 μC.

Considereu ????(∞) = 0

a) ???? = −0,15 J b) ???? = 0


c) ???? = +0,30 J d) ???? = −0,61 J


Q2. Un fil infinit carregat amb una densitat lineal de
càrrega ???? < 0 està situat tal com mostra la figura.
Sobre el potencial als punts P1, P2 i P3, podem
afirmar que:

a) ????1 = ????2 < ????3 b) ????1 < ????2 = ????3

c) ????1 = ????2 > ????3 d) ????1 > ????2 = ????3


Q3. Un electró s’escapa, sense velocitat inicial, de la superfície d’una esfera de radi ???? = 10 cm i
carregada amb ???? = −2 nC. Calculeu quina velocitat assolirà l’electró quan es trobi molt lluny de l’esfera.
Considereu ????(∞) = 0.
Dades per l’electró: ???????? = 9,1 · 10−31 kg; ???????? = −1,6 · 10−19 C

a) ???????? = 0 b) ???????? = 2 · 107 m/s c) ???????? = 8 · 106 m/s d) ???????? = 3 · 108 m/s


Q4. Un pla infinit, situat al pla ???? = 0 està carregat amb una densitat superficial de càrrega ???? = 4 nC/m2 .
Calculeu la diferència de potencial ????1 − ????2 entre dos punts situats a distàncies ????1 = 2 cm i ????2 = 5 cm,
respectivament, del pla.

a) − 2,3 V b) + 13,6 V c) − 3,4 V d) + 6,8 V
Q5. Calculeu el camp elèctric al punt (8,6,0) cm creat per:

(1) una esfera de radi ???? = 5 cm centrada a l’origen de
coordenades i carregada en tot el seu volum amb una
càrrega ???? = 0,5 nC,

(2) un pla infinit situat al pla ???? = 0 i carregat amb una
densitat superficial de càrrega ???? = −2 nC/m2 .

a) ????⃗⃗ = 360 ????̂ + 157 ????̂ (V/m) b) ????⃗⃗ = 450 ????̂ + 383 ????̂ (V/m)
c) ????⃗⃗ = 450 ????̂ − 113 ????̂ (V/m) d) ????⃗⃗ = 360 ????̂ + 270 ????̂ (V/m)


Q6. Situem una càrrega puntual ???? = −4 μC just al centre d'una esfera de radi ???? = 20 cm carregada
uniformement a la seva superfície amb una densitat ???? = 20 μC/m2 .
Calculeu el mòdul del camp elèctric en un punt situat a 50 cm del centre de l'esfera.

a) ???? = 144 kV/m b) ???? = 362 kV/m c) ???? = 218 kV/m d) ???? = 506 kV/m


Q7. Tenim una càrrega ???? distribuïda uniformement en tot el volum d'una esfera de radi ????.
Calculeu el flux que travessa una superfície esfèrica de radi ????/2 concèntrica amb la distribució.

Q Q Q Q
a) b) c) d)
2 0 0 8 0 4 0


Q8. Calculeu el flux del camp elèctric ????⃗⃗ = 2???? ????̂ (V/m) que
travessa el cub d’aresta 2 m de la figura.

a) ϕ = +16 Nm2 /C b) ϕ = +64 Nm2 /C

c) ϕ = +40 Nm2 /C d) ϕ = 0


Q9. Dues càrregues ????1 i ????2 estan situades sobre l’eix ???? als punts ???? = 0 i ???? = 3????, respectivament.
Si el camp elèctric que creen les dues càrregues és nul al punt ???? = ????, podem afirmar que:

a) ????2 = 2 ????1 b) ????2 = −2 ????1 c) ????2 = 4 ????1 d) ????2 = −4 ????1Q10. En el sistema de càrregues puntuals de la figura, calculeu la
força que actua sobre la càrrega negativa −???? situada a l’origen.
Dada: ???? = 4 μC
a) ????⃗ = (−36 ????̂ − 36 ????̂) ⋅ 10 N
−3

b) ????⃗ = (72 ????̂ + 72 ????̂) ⋅ 10−3 N
c) ????⃗ = (−11 ????̂ − 11 ????̂) ⋅ 10−3 N
d) ????⃗ = (61 ????̂ + 61 ????̂) ⋅ 10−3 N
D

DATOS

q 41C
F sobre CARGA Cq
iii
KEtfpffk.ci
Ds
FE Katz
Pio DESUPERP FP FE TE FE
FP Í
kffjtk.ee Itk9yI
...

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
3.06 Ko KB readme.txt
3.65 Ko KB lisezmoi.txt
1.06 Ko KB p1.hpprgm
975.09 Ko KB p1.hpappdir.zip
89 octets bytes appslist.txt

Pub / Ads

-
Search
-
Social
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.2 pour les Nspire CX II
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.5 pour la 83PCE/84+C-T Python Edition
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
1234
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
369 utilisateurs:
>355 invités
>6 membres
>8 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)