π
<-
Chat plein-écran
[^]

Idontknowwhattowritehere


Hierarchy of files

 Downloads
 Files created online(21942)
 TI-Nspire
(17477)

 mViewer GX Creator Ndless(1119)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Auteur Author: BruhMoment3452
Type : Document nécessitant un lecteur
Page(s) : 5
Taille Size: 1.01 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 22/11/2020 - 11:56:07
Uploadeur Uploader: BruhMoment3452 (Profil)
Téléchargements Downloads: 1
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2658236

Description 

1 Elektrostatica
Waarom dit hoofdstuk?
Alvorens de studie van de stilstaande ladingen aan te pakken is het nodig om de eigenschappen van
elektrische ladingen nog eens op een rijtje te zetten.
Vereiste voorkennis
De opbouw van een atoom moet gekend zijn.


1.1 Eigenschappen van elektrische ladingen
Het woord 'elektriciteit' komt van het Griekse woord 'elektron', dat 'barnsteen'
betekent. Barnsteen is versteende hars van bomen en de Grieken wisten dat een
harsstaaf gewreven met een doekje kleine stukjes bladeren en stof aantrekt. Bij
dit 'barnsteen-effect' of 'statische elektriciteit' zoals het verschijnsel tegenwoordig
wordt genoemd, wordt een voorwerp als gevolg van een wrijvingsproces 'elektrisch
geladen'. Het krijgt m.a.w. een 'elektrische lading'.
Uit een aantal proefjes met een gewreven plastiek liniaal en een gewreven glazen
staaf blijkt dat er twee soorten ladingen bestaan (negatieve en positieve) en dat
hiertussen krachtwerkingen ontstaan.

Ongelijknamjge Jadjngen trekken mekaar aan.
Gelijknamjge Jadjngen stoten mekaar ai
In vorige eeuw is duidelijk geworden dat elektrische lading haar oorsprong vindt
in het atoom. Wanneer het atoom in zijn normale toestand verkeert bevat het
evenveel negatieve ladingen (elektronen) als positieve ladingen (protonen) zodat
het elektrisch neutraal is. Een elektron bezit de kleinste hoeveelheid negatieve
lading.

Een üchaam 1s elektrÎsch geladen of bezjt een elektrjsche ladjng Q als
het evenwjcht tussen het aantal elektronen en het aantal protonen
verstoord Îs.
Isolatoren zijn materialen waarvan de elektronen zeer sterk aan de atoomkern
gebonden zijn. Ladingstransport door een isolator is dus vrijwel onmogelijk.
Geleiders (praktisch alle metalen) zijn materialen waarin veel elektronen erg
zwak gebonden zijn. Deze elektronen kunnen zich vrij door het materiaal bewegen.
Ladingstransport is hier dus geen probleem.
Halfgeleiders (silicium, germanium) zijn materialen met weinig vrije elektronen.
Door datering met onzuiverheden kan men van deze materialen toch nog goede
geleiders maken.
B1ï een ge/ejder js ladjngstr ansport mogelijk
Bjj een jsolator njet

1.2 Hoe kan men een voorwer p elektrisc h laden?
Een voorwerp kan elektrisch geladen worden door wrijving, aanraking of inductie.

1.2.1 Lading door wrijving
Door wrijving gaan elektronen van het ene voorwerp over op het andere. Het ene
voorwerp krijgt hierdoor een positieve lading en het andere voorwerp een even
grote maar negatieve lading.
De bewijzen hiervan constatee r je dagelijks:
• wanneer je een plastic liniaal met een papieren zakdoekje opwrijft kan je
hiermee papiersnip pers aantrekke n;
• bij het kammen van je haar kunnen je haren recht overeind gaan staan
alsook bij het aaien van een kat;
• bij het lopen over een nylon tapijt kan je een schok voelen als je een metalen
lade van een kantoorme ubel vast neemt;
• wrijving van poeder of vloeistof in transportl eidingen kan aanleiding geven
tot vonken en eventueel tot ontploffing en.
Wanneer een voorwerp door wrijving een elektrisch e lading krijgt behoudt het zijn
lading gewoonlij k slechts gedurend e beperkte tijd om uiteindelij k weer elektrisch
neutraal te worden. Een belangrijk ontladings mechanis me is vaak het 'weglekke n'
van lad ing naar watermole culen in de lucht. Dat 'weglekke n' komt doordat
watermole culen polair zijn. Dit wil zeggen dat watermole culen wel elektrisch
neutraa l zijn maar dat hun lading niet gelijkmati g verdeeld is (dipool). Elektronen
kunnen dus van een voorwerp 'weglekke n' doordat ze aangetrok ken worden door
het positieve uiteinde van een watermole cule. Omgekee rd kan een positief geladen
lichaam geneutral iseerd worden door overdrach t van zwak gebonden elektronen
uit waterm o leculen. Op vochtige of regenach tige dagen is het moeilijk een
voorwerp zij n elektrisch e lading langdurig te laten houden.

1.2.2 Lad ing door aanrakin g
Wanneer men een geladen geleiden d voorwerp in contact brengt met een ander
geleiden d voo rwerp zal de lading van het eerste voorwerp gedeeltel ijk overgaan
naar het tweede voorwerp . Bij lading door contact is het teken van de lading op
beide lichamen hetzelfde.
,.--- +
geleider
/+ +
/+
,......-
i
/-- r-.
1
1 •
1
1s0 ato r
Figu ur 1-1: Lad ing doo r aan raki ng.

1.2 .3 Lad ing doo r ind uct ie
statieven uit niet geleidend materiaal en
We pla atsen twee geleidende bollen op
n. De twee bollen bevatten veel vrije
zorgen erv oor dat de bollen elka ar rake
traal.
elek tro nen ma ar zijn iede r elektrisch neu
-- geleider
~
"~ :
/


)- '
:t-
!
/ isolator
Figu ur 1-2: Lad ing doo r indu ctie .
van
f geladen staa f in de nabijheid van één
We brengen nu een elek trisc h neg atie er
negatief geladen staa f zal nu een zek
de bollen zon der die aan te raken. De at
r de rec hte r bol wegduwen. Dit kom t omd
aantal elek tron en van de link er bol naa De
en geleiders ladi ngs tran spo rt toelaten .
geli jkna mig e ladingen elka ar afst oten bol
(ver lies van elek tron en) en de rec hte r
link er bol wor dt dus pos itief geladen
atie f gela den ( opn ame van elek tron en) . Men zegt dat deze lading is ontstaan
neg
we lading ontstaan, enkel een scheiding
doo r ' indu ctie '. Er is nat uur lijk geen nieu
ngdragers. Ind ien we nu de staa f zouden
tussen de positieve en de neg atie ve ladi dan
neu traa l worden om dat de elektronen
ver wijd ere n zouden beide bollen wee r
er bol.
teru gvlo eien van de rec hte r naa r de link op
van elka ar ver wijd ere n terw ijl de staaf
Wa nne er we de twe e geleidende bollen en
elek tron en niet terugvloeien en behoud
zijn plaa ts gehouden wor dt, kunnen de
wijd erin g van de staaf.
de bollen hun 'ind ucti elad ing' ook na ver
gehele boloppervlak omd at ladingen van
De ladi nge n ver spr eide n zich nu ove r het .
zo ver mog elijk van elka ar verwijderen
het zelf de teke n elka ar afst ote n en zich en
alen voo rwe rp een net to lading te gev
Op m.: Een andere ma nie r om een met de
rwe rp me t een geleidende draad me t
doo r indu ctie bes taa t eru it eer st dit voo de
dus de func tie van de tweede bol in
aar de te ver bind en. (De aarde hee ft t
ens taa nde uite enz etti ng) . Wo rdt nu een geladen voo rwe rp (stel negatief) dich
bov
bij het geaard stuk metaal gebracht dan worden de vrije elektronen in het metaal
afgestoten. Veel van die elektronen verplaatsen zich via de draad naar de aarde.
De aarde kan door haar enorme omvang gemakkelijk elektronen opnemen of
afgeven en fungeert dus als reservoir van lading, Het metaal krijgt bijgevolg een
netto positieve lading en behoudt deze lading na verwijdering van de staaf als je
op voorhand de draad doorknipt.
1
Figuur 1-3: Lading door inductie via de aarde.


1.3 De wet van Coulomb
De grootte van de aantrekkings- of afstotingskracht tussen 2 puntladingen in rust
kan men berekenen met de 'wet van Coulomb'.

Wet: De kracht dje twee puntladjngen jn rust op elkaar uHoefenen js
recht evenredjg met het product van de grootte van bejde puntladingen,
omgekeerd evenredjg met het kwadraat van de onder/jnge afstand en
hangt af van de middenstof waar de ladjngen zich jn bevjnden.
Formule:
F Q1 Q2 F
• •:---------:• •
1 1


1 1
1 r 1
...

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
1.83 Ko KB readme.txt

Pub / Ads

-
Search
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.2 pour les Nspire CX II
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.5 pour la 83PCE/84+C-T Python Edition
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
1234
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...

Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
463 utilisateurs:
>454 invités
>3 membres
>6 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)