π
<-
Chat plein-écran
[^]

Problème compilation Gui ToolKitNF2 pour PC

C, C++, ASM...
Online

Problème compilation Gui ToolKitNF2 pour PC

Unread postby SlyVTT » 19 Sep 2021, 20:49

Hello,

je travaille depuis quelques temps à rendre le GUI Toolkit compatible PC afin de permettre un codage plus aisé d'applications pour la NSpire.
Je m'explique, car présenté comme ça, on peut se demander si j'ai pas abusé de substances étranges ;-)

Mon but est d'offrir un framework identique pour coder des applications sur nSpire et sur PC, juste en changeant de Makefile.
L'ensemble de la "tripaille" du code se débrouillant pour faire le tri entre les fonctions pour PC et pour nSpire, et en offrant des fonctions compatible, pour gérer les aspects matériels.

A ce stade, j'ai déjà deux cibles pour nSpire qui fonctionnent parfaitement :
- Makefile.NSpire_SDL qui utilise la SDL pour le rendu (version "normale")
- Makefile.NSpire_nGC qui utilise ngc pour le rendu (version plus "light")

J'ai repris l'ensemble du code pour avoir une traduction vers un code opérationnel sur PC (via la SDL), mais j'ai des soucis lors de la compilation qui plante à chaque fois.

mon Makefile est le suivant :

Code: Select all
DEBUG = FALSE

GCC = gcc
GXX = g++
LD  = gcc

GCCFLAGS = -Wall -W -Wunused-variable -Wunused-parameter -ffunction-sections -fdata-sections  -fno-exceptions  -DFOR_PC -lstdc++
LDFLAGS = -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -lSDL -lSDL_image -lm -lc

ifeq ($(DEBUG),FALSE)
   GCCFLAGS += -Os
else
   GCCFLAGS += -O0 -g
endif

OBJS += $(patsubst %.cpp, %.o, $(shell find . -name \*.cpp))
EXE = Editor_PC_SDL
DISTDIR = ./PC


all: clean $(EXE).exe

%.o: %.c
   $(GCC) $(GCCFLAGS) -c $< -o $@

%.o: %.cpp
   $(GXX) $(GCCFLAGS) -c $< -o $@


$(EXE).elf: $(OBJS)
   mkdir -p $(DISTDIR)
   $(LD) $^ -o $@ $(LDFLAGS)

$(EXE).exe: $(EXE).elf

clean:
   rm -f $(OBJS) $(DISTDIR)/$(EXE).exe $(DISTDIR)/$(EXE).elf


La compilation se passe bien, mon code étant OK, par contre au linkage ca part en vrille avec un milliard de problèmes de type "undefined reference to" (principalement vers dynamic cast, operator new, std::string).
Pour moi c'est un probleme de librairie, mais impossible de trouver le problème.

J'utilise Ubunutu 20.04 sous WSL. Mon code se trouve ici : https://github.com/SlyVTT/Widget_NF_Nspire_and_PC

Code: Select all
gcc SimpleCodeEditor.o ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o ToolkitNF/Renderers/DepthBufferRenderer.o ToolkitNF/Managers/KeyManager.o ToolkitNF/Managers/TimeManager.o ToolkitNF/Managers/MouseManager.o ToolkitNF/Debugger/Debugger.o ToolkitNF/Engines/ThemeEngine.o ToolkitNF/Engines/ColorEngine.o ToolkitNF/Engines/FontEngine.o ToolkitNF/Globals/GlobalFunctions.o ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o ToolkitNF/Widgets/MenuItemWidget.o ToolkitNF/Widgets/MenuPaneWidget.o ToolkitNF/Widgets/ProgressBarWidget.o ToolkitNF/Widgets/ContainerVWidget.o ToolkitNF/Widgets/DialogBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/DesktopWidget.o ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/Widget.o ToolkitNF/Widgets/CheckBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/ButtonWidget.o ToolkitNF/Widgets/IconBarWidget.o ToolkitNF/Widgets/LabelWidget.o ToolkitNF/Widgets/FrameWidget.o ToolkitNF/Widgets/SpacerWidget.o ToolkitNF/Widgets/InputWidget.o ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/ContainerHWidget.o ToolkitNF/Widgets/MiniButtonWidget.o ToolkitNF/Widgets/CommuterWidget.o ToolkitNF/Widgets/RadioControlWidget.o ToolkitNF/Widgets/SliderWidget.o ToolkitNF/Widgets/DropBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/WidgetApplication.o ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/SplashScreenWidget.o ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/WindowWidget.o ToolkitNF/Widgets/MenuBarWidget.o -o Editor_PC_SDL.elf -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -lSDL -lSDL_image -lm -lc
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.o: in function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&) [clone .isra.0]':
SimpleCodeEditor.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x4d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_create(unsigned long&, unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_S_copy_chars(char*, char const*, char const*)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.o: in function `main':
SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x6a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x7d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x85): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xb5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xc8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xd0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xe9): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x117): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x130): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x16e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x187): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x1b8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x1d1): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x201): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x21a): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x24a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x263): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x290): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x2a9): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x2d6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x2ef): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x31c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x335): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x362): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x37b): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x3af): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x3c8): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x3f8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x411): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x441): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x45a): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x48e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x4a7): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x4db): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x4f4): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x528): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x541): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x575): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x58e): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x5be): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x5d7): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x607): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x620): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x64d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x666): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x693): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x6ac): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x6d9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x6f2): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x723): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x73c): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x770): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x7a1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x7d2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x7eb): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x818): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x831): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x861): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x88c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x8b7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x8d0): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x900): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x92b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x956): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x96f): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x99f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x9c9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x9f3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xa0c): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xa3c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xa65): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xa8e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xaa7): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xada): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xaf3): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xb28): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xb5b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xb8a): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xbc0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xbfd): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o: in function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&) [clone .isra.0]':
ScreenRenderer.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x4d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_create(unsigned long&, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_S_copy_chars(char*, char const*, char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o: in function `ScreenRenderer::Get()':
ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer3GetEv+0x17): undefined reference to `__cxa_guard_acquire'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer3GetEv+0x27): undefined reference to `__cxa_guard_release'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o: in function `ScreenRenderer::InternalDrawPixel(unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer17InternalDrawPixelEjjtttt+0x22): undefined reference to `pixelRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o: in function `ScreenRenderer::InternalDrawLine(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer16InternalDrawLineEjjjjtttt+0x34): undefined reference to `lineRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o: in function `ScreenRenderer::InternalDrawRectangle(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer21InternalDrawRectangleEjjjjtttt+0x34): undefined reference to `rectangleRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o: in function `ScreenRenderer::InternalDrawFilledRectangle(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer27InternalDrawFilledRectangleEjjjjtttt+0x34): undefined reference to `boxRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o: in function `ScreenRenderer::InternalDrawRoundedRectangle(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer28InternalDrawRoundedRectangleEjjjjjtttt+0x3d): undefined reference to `roundedRectangleRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o: in function `ScreenRenderer::InternalDrawFilledRoundedRectangle(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer34InternalDrawFilledRoundedRectangleEjjjjjtttt+0x3d): undefined reference to `roundedBoxRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o: in function `ScreenRenderer::InternalDrawCircle(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer18InternalDrawCircleEjjjtttt+0x2b): undefined reference to `circleRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o: in function `ScreenRenderer::InternalDrawFilledCircle(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer24InternalDrawFilledCircleEjjjtttt+0x2b): undefined reference to `filledCircleRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o: in function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > __gnu_cxx::__to_xstring<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, char>(int (*)(char*, unsigned long, char const*, __va_list_tag*), unsigned long, char const*, ...)':
ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN9__gnu_cxx12__to_xstringINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEcEET_PFiPT0_mPKS8_P13__va_list_tagEmSB_z[_ZN9__gnu_cxx12__to_xstringINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEcEET_PFiPT0_mPKS8_P13__va_list_tagEmSB_z]+0x11d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_create(unsigned long&, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN9__gnu_cxx12__to_xstringINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEcEET_PFiPT0_mPKS8_P13__va_list_tagEmSB_z[_ZN9__gnu_cxx12__to_xstringINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEcEET_PFiPT0_mPKS8_P13__va_list_tagEmSB_z]+0x13c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_S_copy_chars(char*, char*, char*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o: in function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > std::operator+<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)':
ScreenRenderer.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_]+0x4a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::reserve(unsigned long)'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_]+0x58): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(char const*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_[_ZStplIcSt11char_traitsIcESaIcEENSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_RKS8_]+0x63): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o: in function `ScreenRenderer::TakeScreenShot()':
ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x7b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x86): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x91): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x9c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0xa4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0xc5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0xdd): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x115): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x11d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x142): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x14a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x174): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x17c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x184): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x197): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x19f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ScreenRenderer.cpp:(.text._ZN14ScreenRenderer14TakeScreenShotEv+0x1a7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/DepthBufferRenderer.o: in function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&) [clone .isra.0]':
DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x4d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_create(unsigned long&, unsigned long)'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_S_copy_chars(char*, char const*, char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/DepthBufferRenderer.o: in function `DepthBufferRenderer::Get()':
DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer3GetEv+0x17): undefined reference to `__cxa_guard_acquire'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer3GetEv+0x27): undefined reference to `__cxa_guard_release'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/DepthBufferRenderer.o: in function `DepthBufferRenderer::InternalDrawPixel(unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer17InternalDrawPixelEjjtttt+0x22): undefined reference to `pixelRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/DepthBufferRenderer.o: in function `DepthBufferRenderer::InternalDrawLine(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer16InternalDrawLineEjjjjtttt+0x34): undefined reference to `lineRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/DepthBufferRenderer.o: in function `DepthBufferRenderer::InternalDrawRectangle(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer21InternalDrawRectangleEjjjjtttt+0x34): undefined reference to `rectangleRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/DepthBufferRenderer.o: in function `DepthBufferRenderer::InternalDrawFilledRectangle(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer27InternalDrawFilledRectangleEjjjjtttt+0x34): undefined reference to `boxRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/DepthBufferRenderer.o: in function `DepthBufferRenderer::InternalDrawRoundedRectangle(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer28InternalDrawRoundedRectangleEjjjjjtttt+0x3d): undefined reference to `roundedRectangleRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/DepthBufferRenderer.o: in function `DepthBufferRenderer::InternalDrawFilledRoundedRectangle(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer34InternalDrawFilledRoundedRectangleEjjjjjtttt+0x3d): undefined reference to `roundedBoxRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/DepthBufferRenderer.o: in function `DepthBufferRenderer::InternalDrawCircle(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer18InternalDrawCircleEjjjtttt+0x2b): undefined reference to `circleRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/DepthBufferRenderer.o: in function `DepthBufferRenderer::InternalDrawFilledCircle(unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer24InternalDrawFilledCircleEjjjtttt+0x2b): undefined reference to `filledCircleRGBA'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Renderers/DepthBufferRenderer.o: in function `DepthBufferRenderer::TakeScreenShot()':
DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x7b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x86): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x91): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x9c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0xa4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0xc5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0xdd): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x115): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x11d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x142): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x14a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x174): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x17c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x184): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x197): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x19f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DepthBufferRenderer.cpp:(.text._ZN19DepthBufferRenderer14TakeScreenShotEv+0x1a7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Managers/KeyManager.o:KeyManager.cpp:(.text._ZN10KeyManagerD2Ev[_ZN10KeyManagerD5Ev]+0xc): more undefined references to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()' follow
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Managers/KeyManager.o: in function `KeyManager::Get()':
KeyManager.cpp:(.text._ZN10KeyManager3GetEv+0x17): undefined reference to `__cxa_guard_acquire'
/usr/bin/ld: KeyManager.cpp:(.text._ZN10KeyManager3GetEv+0x50): undefined reference to `__cxa_guard_release'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Managers/KeyManager.o: in function `KeyManager::InternalSetSelection(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
KeyManager.cpp:(.text._ZN10KeyManager20InternalSetSelectionENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Managers/KeyManager.o: in function `KeyManager::InternalGetSelection[abi:cxx11]()':
KeyManager.cpp:(.text._ZN10KeyManager20InternalGetSelectionB5cxx11Ev+0x11): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Managers/TimeManager.o: in function `TimeManager::Get()':
TimeManager.cpp:(.text._ZN11TimeManager3GetEv+0x17): undefined reference to `__cxa_guard_acquire'
/usr/bin/ld: TimeManager.cpp:(.text._ZN11TimeManager3GetEv+0x27): undefined reference to `__cxa_guard_release'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Managers/MouseManager.o: in function `MouseManager::Get()':
MouseManager.cpp:(.text._ZN12MouseManager3GetEv+0x17): undefined reference to `__cxa_guard_acquire'
/usr/bin/ld: MouseManager.cpp:(.text._ZN12MouseManager3GetEv+0x27): undefined reference to `__cxa_guard_release'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Debugger/Debugger.o: in function `Debugger::~Debugger()':
Debugger.cpp:(.text._ZN8DebuggerD2Ev[_ZN8DebuggerD5Ev]+0x9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Debugger/Debugger.o: in function `Debugger::Get()':
Debugger.cpp:(.text._ZN8Debugger3GetEv+0x17): undefined reference to `__cxa_guard_acquire'
/usr/bin/ld: Debugger.cpp:(.text._ZN8Debugger3GetEv+0x47): undefined reference to `__cxa_guard_release'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Debugger/Debugger.o: in function `Debugger::InternalInitialize()':
Debugger.cpp:(.text._ZN8Debugger18InternalInitializeEv+0x14): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Debugger/Debugger.o: in function `Debugger::InternalSetDebuggerFile(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
Debugger.cpp:(.text._ZN8Debugger23InternalSetDebuggerFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Debugger/Debugger.o: in function `void std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_construct<char const*>(char const*, char const*, std::forward_iterator_tag)':
Debugger.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE12_M_constructIPKcEEvT_S8_St20forward_iterator_tag[_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE12_M_constructIPKcEEvT_S8_St20forward_iterator_tag]+0x37): undefined reference to `std::__throw_logic_error(char const*)'
/usr/bin/ld: Debugger.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE12_M_constructIPKcEEvT_S8_St20forward_iterator_tag[_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE12_M_constructIPKcEEvT_S8_St20forward_iterator_tag]+0x54): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_create(unsigned long&, unsigned long)'
/usr/bin/ld: Debugger.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE12_M_constructIPKcEEvT_S8_St20forward_iterator_tag[_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE12_M_constructIPKcEEvT_S8_St20forward_iterator_tag]+0x6d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_S_copy_chars(char*, char const*, char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Debugger/Debugger.o: in function `Debugger::Log(char const*, ...)':
Debugger.cpp:(.text._ZN8Debugger3LogEPKcz+0x11f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Debugger/Debugger.o: in function `Debugger::TimerLog(char const*, ...)':
Debugger.cpp:(.text._ZN8Debugger8TimerLogEPKcz+0x11f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/ThemeEngine.o: in function `ThemeEngine::Get()':
ThemeEngine.cpp:(.text._ZN11ThemeEngine3GetEv+0x17): undefined reference to `__cxa_guard_acquire'
/usr/bin/ld: ThemeEngine.cpp:(.text._ZN11ThemeEngine3GetEv+0x27): undefined reference to `__cxa_guard_release'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/ColorEngine.o: in function `ColorEngine::Get()':
ColorEngine.cpp:(.text._ZN11ColorEngine3GetEv+0x17): undefined reference to `__cxa_guard_acquire'
/usr/bin/ld: ColorEngine.cpp:(.text._ZN11ColorEngine3GetEv+0x27): undefined reference to `__cxa_guard_release'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&) [clone .isra.0]':
FontEngine.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x4d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_create(unsigned long&, unsigned long)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_S_copy_chars(char*, char const*, char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `FontEngine::~FontEngine()':
FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngineD2Ev[_ZN10FontEngineD5Ev]+0xe): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `FontEngine::Get()':
FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine3GetEv+0x17): undefined reference to `__cxa_guard_acquire'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine3GetEv+0x33): undefined reference to `__cxa_guard_release'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `FontEngine::InternalClose()':
FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine13InternalCloseEv+0x54): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine13InternalCloseEv+0x61): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `FontEngine::InternalAssertStringLength(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int)':
FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine26InternalAssertStringLengthENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj+0x32): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine26InternalAssertStringLengthENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj+0x48): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `FontEngine::InternalReduceStringToVisible(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int)':
FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine29InternalReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj+0x38): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine29InternalReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj+0x53): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine29InternalReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj+0x8f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::push_back(char)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine29InternalReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj+0xa9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::push_back(char)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine29InternalReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj+0xb8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::push_back(char)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `FontEngine::InternalAssertStringLength(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, FontEngine::FontName, FontEngine::FontModifierTypo, FontEngine::FontModifierUnder, FontEngine::FontModifierStrike)':
FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine26InternalAssertStringLengthENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjNS_8FontNameENS_16FontModifierTypoENS_17FontModifierUnderENS_18FontModifierStrikeE+0x4b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine26InternalAssertStringLengthENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjNS_8FontNameENS_16FontModifierTypoENS_17FontModifierUnderENS_18FontModifierStrikeE+0x61): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `FontEngine::InternalReduceStringToVisible(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, FontEngine::FontName, FontEngine::FontModifierTypo, FontEngine::FontModifierUnder, FontEngine::FontModifierStrike)':
FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine29InternalReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjNS_8FontNameENS_16FontModifierTypoENS_17FontModifierUnderENS_18FontModifierStrikeE+0x55): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine29InternalReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjNS_8FontNameENS_16FontModifierTypoENS_17FontModifierUnderENS_18FontModifierStrikeE+0x70): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine29InternalReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjNS_8FontNameENS_16FontModifierTypoENS_17FontModifierUnderENS_18FontModifierStrikeE+0xac): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::push_back(char)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine29InternalReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjNS_8FontNameENS_16FontModifierTypoENS_17FontModifierUnderENS_18FontModifierStrikeE+0xc6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::push_back(char)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine29InternalReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjNS_8FontNameENS_16FontModifierTypoENS_17FontModifierUnderENS_18FontModifierStrikeE+0xd5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::push_back(char)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `FontEngine::InternalDrawStringCenter(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine24InternalDrawStringCenterENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjtttt+0x57): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine24InternalDrawStringCenterENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjtttt+0x6d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine24InternalDrawStringCenterENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjtttt+0x7b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine24InternalDrawStringCenterENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjtttt+0xad): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `FontEngine::InternalDrawStringRight(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned short, unsigned short, unsigned short, unsigned short)':
FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine23InternalDrawStringRightENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjtttt+0x59): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine23InternalDrawStringRightENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjtttt+0x6f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine23InternalDrawStringRightENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjtttt+0x7d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine23InternalDrawStringRightENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjtttt+0xa6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `void std::vector<FontEngine::FontChar*, std::allocator<FontEngine::FontChar*> >::_M_realloc_insert<FontEngine::FontChar* const&>(__gnu_cxx::__normal_iterator<FontEngine::FontChar**, std::vector<FontEngine::FontChar*, std::allocator<FontEngine::FontChar*> > >, FontEngine::FontChar* const&)':
FontEngine.cpp:(.text._ZNSt6vectorIPN10FontEngine8FontCharESaIS2_EE17_M_realloc_insertIJRKS2_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS2_S4_EEDpOT_[_ZNSt6vectorIPN10FontEngine8FontCharESaIS2_EE17_M_realloc_insertIJRKS2_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS2_S4_EEDpOT_]+0x3e): undefined reference to `std::__throw_length_error(char const*)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZNSt6vectorIPN10FontEngine8FontCharESaIS2_EE17_M_realloc_insertIJRKS2_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS2_S4_EEDpOT_[_ZNSt6vectorIPN10FontEngine8FontCharESaIS2_EE17_M_realloc_insertIJRKS2_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS2_S4_EEDpOT_]+0x88): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZNSt6vectorIPN10FontEngine8FontCharESaIS2_EE17_M_realloc_insertIJRKS2_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS2_S4_EEDpOT_[_ZNSt6vectorIPN10FontEngine8FontCharESaIS2_EE17_M_realloc_insertIJRKS2_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS2_S4_EEDpOT_]+0xd5): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `FontEngine::InternalLoadFontFromFilePointer(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine31InternalLoadFontFromFilePointerENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x4d): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine31InternalLoadFontFromFilePointerENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x143): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `void std::vector<FontEngine::FontData*, std::allocator<FontEngine::FontData*> >::_M_realloc_insert<FontEngine::FontData* const&>(__gnu_cxx::__normal_iterator<FontEngine::FontData**, std::vector<FontEngine::FontData*, std::allocator<FontEngine::FontData*> > >, FontEngine::FontData* const&)':
FontEngine.cpp:(.text._ZNSt6vectorIPN10FontEngine8FontDataESaIS2_EE17_M_realloc_insertIJRKS2_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS2_S4_EEDpOT_[_ZNSt6vectorIPN10FontEngine8FontDataESaIS2_EE17_M_realloc_insertIJRKS2_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS2_S4_EEDpOT_]+0x3e): undefined reference to `std::__throw_length_error(char const*)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZNSt6vectorIPN10FontEngine8FontDataESaIS2_EE17_M_realloc_insertIJRKS2_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS2_S4_EEDpOT_[_ZNSt6vectorIPN10FontEngine8FontDataESaIS2_EE17_M_realloc_insertIJRKS2_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS2_S4_EEDpOT_]+0x88): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZNSt6vectorIPN10FontEngine8FontDataESaIS2_EE17_M_realloc_insertIJRKS2_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS2_S4_EEDpOT_[_ZNSt6vectorIPN10FontEngine8FontDataESaIS2_EE17_M_realloc_insertIJRKS2_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS2_S4_EEDpOT_]+0xd5): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `FontEngine::InternalLoadFontFromFile(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine24InternalLoadFontFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x4e): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine24InternalLoadFontFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x156): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `FontEngine::LoadFontFromFile(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine16LoadFontFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN10FontEngine16LoadFontFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x34): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine16LoadFontFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN10FontEngine16LoadFontFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x47): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o: in function `FontEngine::InternalInitialize()':
FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine18InternalInitializeEv+0x3d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine18InternalInitializeEv+0x5c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine18InternalInitializeEv+0x7b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine18InternalInitializeEv+0x9a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Engines/FontEngine.o:FontEngine.cpp:(.text._ZN10FontEngine18InternalInitializeEv+0xb9): more undefined references to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()' follow
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o: in function `IconItemWidget::~IconItemWidget()':
IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o: in function `IconItemWidget::AssignIconEnable(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget16AssignIconEnableENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x10): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o: in function `IconItemWidget::AssignIconDisable(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget17AssignIconDisableENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x10): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o: in function `FontEngine::AssertStringLength(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int)':
IconItemWidget.cpp:(.text._ZN10FontEngine18AssertStringLengthENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj[_ZN10FontEngine18AssertStringLengthENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj]+0x39): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN10FontEngine18AssertStringLengthENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj[_ZN10FontEngine18AssertStringLengthENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj]+0x53): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o: in function `FontEngine::ReduceStringToVisible(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int)':
IconItemWidget.cpp:(.text._ZN10FontEngine21ReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj[_ZN10FontEngine21ReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj]+0x40): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN10FontEngine21ReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj[_ZN10FontEngine21ReduceStringToVisibleENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEj]+0x59): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o: in function `FontEngine::GetStringWidth(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
IconItemWidget.cpp:(.text._ZN10FontEngine14GetStringWidthENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN10FontEngine14GetStringWidthENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x34): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN10FontEngine14GetStringWidthENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN10FontEngine14GetStringWidthENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x4b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o: in function `FontEngine::GetStringHeight(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
IconItemWidget.cpp:(.text._ZN10FontEngine15GetStringHeightENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN10FontEngine15GetStringHeightENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x34): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN10FontEngine15GetStringHeightENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN10FontEngine15GetStringHeightENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x4b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o: in function `FontEngine::DrawStringLeft(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, ColorEngine::ColorRGBA)':
IconItemWidget.cpp:(.text._ZN10FontEngine14DrawStringLeftENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjN11ColorEngine9ColorRGBAE[_ZN10FontEngine14DrawStringLeftENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjN11ColorEngine9ColorRGBAE]+0x6f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN10FontEngine14DrawStringLeftENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjN11ColorEngine9ColorRGBAE[_ZN10FontEngine14DrawStringLeftENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjN11ColorEngine9ColorRGBAE]+0x97): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o: in function `IconItemWidget::Render()':
IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x150): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x166): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x18a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x1a7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x1af): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x1b7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x1c2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x1d5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x1e0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x1f3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x34f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x365): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x389): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x3a6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x3ae): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x3b6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x3c1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x3d4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x3df): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x3f2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x433): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidget6RenderEv+0x44c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o: in function `IconItemWidget::IconItemWidget()':
IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidgetC2Ev+0x8c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o: in function `IconItemWidget::IconItemWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconItemWidget.cpp:(.text._ZN14IconItemWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xe8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI14IconItemWidget[_ZTI14IconItemWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuItemWidget.o: in function `MenuItemWidget::~MenuItemWidget()':
MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidgetD2Ev+0x1e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuItemWidget.o: in function `MenuItemWidget::~MenuItemWidget()':
MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuItemWidget.o: in function `MenuItemWidget::Logic()':
MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget5LogicEv+0x126): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget5LogicEv+0x131): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget5LogicEv+0x169): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget5LogicEv+0x1a2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget5LogicEv+0x1ad): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget5LogicEv+0x1db): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget5LogicEv+0x224): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget5LogicEv+0x22e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget5LogicEv+0x257): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget5LogicEv+0x284): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuItemWidget.o: in function `MenuItemWidget::Render()':
MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x3c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x51): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x67): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x1e6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x1fc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x207): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x212): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x228): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x241): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x24c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x25f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x26a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x27d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x2b3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x2cf): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x2fa): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x305): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x34f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x35b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x4b8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x4ce): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x4d9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x4e4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x4fa): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x513): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x51e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x531): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x56a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidget6RenderEv+0x587): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuItemWidget.o: in function `MenuItemWidget::MenuItemWidget()':
MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidgetC2Ev+0x5e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuItemWidget.o: in function `MenuItemWidget::MenuItemWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuItemWidget.cpp:(.text._ZN14MenuItemWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xba): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuItemWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI14MenuItemWidget[_ZTI14MenuItemWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuPaneWidget.o: in function `MenuPaneWidget::~MenuPaneWidget()':
MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuPaneWidget.o: in function `MenuPaneWidget::Logic()':
MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidget5LogicEv+0x134): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidget5LogicEv+0x13e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidget5LogicEv+0x173): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidget5LogicEv+0x1ac): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuPaneWidget.o: in function `MenuPaneWidget::Adjust()':
MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidget6AdjustEv+0x7d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidget6AdjustEv+0x87): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidget6AdjustEv+0x17d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidget6AdjustEv+0x189): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidget6AdjustEv+0x1b3): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuPaneWidget.o: in function `MenuPaneWidget::Render()':
MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidget6RenderEv+0x5e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidget6RenderEv+0x69): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidget6RenderEv+0x92): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuPaneWidget.o: in function `MenuPaneWidget::MenuPaneWidget()':
MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidgetC2Ev+0x2d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuPaneWidget.o: in function `MenuPaneWidget::MenuPaneWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x4b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x7c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xa0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xb3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x140): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x14c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuPaneWidget.cpp:(.text._ZN14MenuPaneWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x176): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuPaneWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI14MenuPaneWidget[_ZTI14MenuPaneWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ProgressBarWidget.o: in function `ProgressBarWidget::~ProgressBarWidget()':
ProgressBarWidget.cpp:(.text._ZN17ProgressBarWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ProgressBarWidget.o: in function `ProgressBarWidget::ProgressBarWidget()':
ProgressBarWidget.cpp:(.text._ZN17ProgressBarWidgetC2Ev+0x40): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ProgressBarWidget.o: in function `ProgressBarWidget::ProgressBarWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
ProgressBarWidget.cpp:(.text._ZN17ProgressBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ProgressBarWidget.cpp:(.text._ZN17ProgressBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ProgressBarWidget.cpp:(.text._ZN17ProgressBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x9c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ProgressBarWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI17ProgressBarWidget[_ZTI17ProgressBarWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerVWidget.o: in function `ContainerVWidget::AddConstraint(int, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidget13AddConstraintEiNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x16): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidget13AddConstraintEiNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x28): undefined reference to `std::__detail::_List_node_base::_M_hook(std::__detail::_List_node_base*)'
/usr/bin/ld: ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidget13AddConstraintEiNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x39): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidget13AddConstraintEiNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x48): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidget13AddConstraintEiNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x57): undefined reference to `std::__detail::_List_node_base::_M_hook(std::__detail::_List_node_base*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerVWidget.o: in function `ContainerVWidget::Adjust()':
ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidget6AdjustEv+0x54): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidget6AdjustEv+0x7f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidget6AdjustEv+0x8d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidget6AdjustEv+0x95): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidget6AdjustEv+0x1bc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidget6AdjustEv+0x245): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerVWidget.o: in function `ContainerVWidget::ContainerVWidget()':
ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidgetC2Ev+0x64): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerVWidget.o: in function `ContainerVWidget::ContainerVWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xc0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerVWidget.o: in function `std::__cxx11::_List_base<int, std::allocator<int> >::_M_clear()':
ContainerVWidget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1110_List_baseIiSaIiEE8_M_clearEv[_ZNSt7__cxx1110_List_baseIiSaIiEE8_M_clearEv]+0x16): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerVWidget.o: in function `std::__cxx11::_List_base<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > >::_M_clear()':
ContainerVWidget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1110_List_baseINS_12basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE8_M_clearEv[_ZNSt7__cxx1110_List_baseINS_12basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE8_M_clearEv]+0x1c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ContainerVWidget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1110_List_baseINS_12basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE8_M_clearEv[_ZNSt7__cxx1110_List_baseINS_12basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE8_M_clearEv]+0x24): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerVWidget.o: in function `ContainerVWidget::~ContainerVWidget()':
ContainerVWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerVWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerVWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI16ContainerVWidget[_ZTI16ContainerVWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DialogBoxWidget.o: in function `DialogBoxWidget::~DialogBoxWidget()':
DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DialogBoxWidget.o: in function `DialogBoxWidget::Render() [clone .part.0]':
DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0xf3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x109): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x131): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x14a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x152): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x15a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x165): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x178): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x237): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x24d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x275): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x28e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x296): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x29e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x2a9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x2bc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x2f0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x309): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DialogBoxWidget.o: in function `DialogBoxWidget::DialogBoxWidget()':
DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidgetC2Ev+0x24): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DialogBoxWidget.o: in function `DialogBoxWidget::DialogBoxWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x47): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x6d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN15DialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x87): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DialogBoxWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI15DialogBoxWidget[_ZTI15DialogBoxWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DesktopWidget.o: in function `DesktopWidget::~DesktopWidget()':
DesktopWidget.cpp:(.text._ZN13DesktopWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DesktopWidget.o: in function `DesktopWidget::DesktopWidget()':
DesktopWidget.cpp:(.text._ZN13DesktopWidgetC2Ev+0x2d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DesktopWidget.o: in function `DesktopWidget::DesktopWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
DesktopWidget.cpp:(.text._ZN13DesktopWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DesktopWidget.cpp:(.text._ZN13DesktopWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DesktopWidget.cpp:(.text._ZN13DesktopWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x89): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DesktopWidget.o: in function `std::__cxx11::list<Widget*, std::allocator<Widget*> >::push_back(Widget* const&)':
DesktopWidget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx114listIP6WidgetSaIS2_EE9push_backERKS2_[_ZNSt7__cxx114listIP6WidgetSaIS2_EE9push_backERKS2_]+0x13): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: DesktopWidget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx114listIP6WidgetSaIS2_EE9push_backERKS2_[_ZNSt7__cxx114listIP6WidgetSaIS2_EE9push_backERKS2_]+0x26): undefined reference to `std::__detail::_List_node_base::_M_hook(std::__detail::_List_node_base*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DesktopWidget.o: in function `DesktopWidget::PutOnTop(unsigned int)':
DesktopWidget.cpp:(.text._ZN13DesktopWidget8PutOnTopEj+0x6b): undefined reference to `std::__detail::_List_node_base::_M_unhook()'
/usr/bin/ld: DesktopWidget.cpp:(.text._ZN13DesktopWidget8PutOnTopEj+0x73): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DesktopWidget.o: in function `DesktopWidget::PutOnTop(Widget*)':
DesktopWidget.cpp:(.text._ZN13DesktopWidget8PutOnTopEP6Widget+0x6b): undefined reference to `std::__detail::_List_node_base::_M_unhook()'
/usr/bin/ld: DesktopWidget.cpp:(.text._ZN13DesktopWidget8PutOnTopEP6Widget+0x73): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DesktopWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI13DesktopWidget[_ZTI13DesktopWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::GetContent[abi:cxx11]()':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget10GetContentB5cxx11Ev+0x11): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::AppendContent(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget13AppendContentENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator+=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::SetContent(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget10SetContentENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x2c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator+=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::LoadContentFromFile(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget19LoadContentFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x8e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::push_back(char)'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget19LoadContentFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xb2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget19LoadContentFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xc3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget19LoadContentFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xd5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::EraseSelection()':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget14EraseSelectionEv+0x43): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::erase(unsigned long, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::PasteSelection()':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget14PasteSelectionEv+0x46): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget14PasteSelectionEv+0x73): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::insert(unsigned long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget14PasteSelectionEv+0x7b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&) [clone .isra.0] [clone .constprop.0]':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0.constprop.0+0x16): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_S_copy_chars(char*, char const*, char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `KeyManager::SetSelection(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN10KeyManager12SetSelectionENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN10KeyManager12SetSelectionENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x34): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN10KeyManager12SetSelectionENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE[_ZN10KeyManager12SetSelectionENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE]+0x47): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::CopySelection()':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget13CopySelectionEv+0x5c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::substr(unsigned long, unsigned long) const'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget13CopySelectionEv+0x6c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::CutSelection()':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget12CutSelectionEv+0x52): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::substr(unsigned long, unsigned long) const'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget12CutSelectionEv+0x62): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget12CutSelectionEv+0x91): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::substr(unsigned long, unsigned long) const'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget12CutSelectionEv+0xa1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget12CutSelectionEv+0xbb): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::erase(unsigned long, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::Logic()':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget5LogicEv+0x60f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::erase(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget5LogicEv+0x62a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::insert(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, char)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > >::clear()':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE5clearEv[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE5clearEv]+0x25): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::~MultiLineTextBoxWidget()':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidgetD2Ev+0x42): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidgetD2Ev+0x61): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidgetD2Ev+0x74): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::~MultiLineTextBoxWidget()':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `void std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > >::_M_realloc_insert<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >(__gnu_cxx::__normal_iterator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >*, std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0x48): undefined reference to `std::__throw_length_error(char const*)'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0x94): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0xaa): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0xd6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0xe2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0x105): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0x111): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0x134): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `void std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > >::emplace_back<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE12emplace_backIJS5_EEEvDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE12emplace_backIJS5_EEEvDpOT_]+0x16): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::MultiLineTextBoxWidget()':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidgetC2Ev+0xb8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidgetC2Ev+0xd7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::MultiLineTextBoxWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xfb): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x11a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o: in function `MultiLineTextBoxWidget::Flush()':
MultiLineTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN22MultiLineTextBoxWidget5FlushEv+0x4a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI22MultiLineTextBoxWidget[_ZTI22MultiLineTextBoxWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o: in function `Widget::GetLabel[abi:cxx11]()':
Widget.cpp:(.text._ZN6Widget8GetLabelB5cxx11Ev+0xe): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o: in function `Widget::GetWidgetType[abi:cxx11]()':
Widget.cpp:(.text._ZN6Widget13GetWidgetTypeB5cxx11Ev+0xe): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o: in function `Widget::SetLabel(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
Widget.cpp:(.text._ZN6Widget8SetLabelENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o: in function `Widget::Widget()':
Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetC2Ev+0x110): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetC2Ev+0x120): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetC2Ev+0x141): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetC2Ev+0x149): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o: in function `bool std::operator==<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, char const*)':
Widget.cpp:(.text._ZSteqIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKNSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_[_ZSteqIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKNSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_]+0x6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o: in function `Widget::GetClosestMainParent()':
Widget.cpp:(.text._ZN6Widget20GetClosestMainParentEv+0x74): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6Widget20GetClosestMainParentEv+0x7c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6Widget20GetClosestMainParentEv+0xe0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6Widget20GetClosestMainParentEv+0xe8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o: in function `Widget::RenderDepth()':
Widget.cpp:(.text._ZN6Widget11RenderDepthEv+0xe3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o:Widget.cpp:(.text._ZN6Widget11RenderDepthEv+0xeb): more undefined references to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()' follow
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o: in function `Widget::Widget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjPS_+0x11b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjPS_+0x168): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjPS_+0x17c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjPS_+0x19d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjPS_+0x1a5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjPS_+0x1eb): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o: in function `std::__cxx11::_List_base<Widget*, std::allocator<Widget*> >::_M_clear()':
Widget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1110_List_baseIP6WidgetSaIS2_EE8_M_clearEv[_ZNSt7__cxx1110_List_baseIP6WidgetSaIS2_EE8_M_clearEv]+0x16): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o: in function `Widget::~Widget()':
Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x44): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x5d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x7e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x86): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x91): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0xa2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0xca): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0xd2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x139): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x141): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x190): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x1a2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x1c3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x1cb): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x1d6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x1e8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x209): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x211): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x22e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x236): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD2Ev+0x240): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o: in function `Widget::~Widget()':
Widget.cpp:(.text._ZN6WidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o: in function `void std::__cxx11::list<Widget*, std::allocator<Widget*> >::_M_insert<Widget* const&>(std::_List_iterator<Widget*>, Widget* const&)':
Widget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx114listIP6WidgetSaIS2_EE9_M_insertIJRKS2_EEEvSt14_List_iteratorIS2_EDpOT_[_ZNSt7__cxx114listIP6WidgetSaIS2_EE9_M_insertIJRKS2_EEEvSt14_List_iteratorIS2_EDpOT_]+0x1c): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx114listIP6WidgetSaIS2_EE9_M_insertIJRKS2_EEEvSt14_List_iteratorIS2_EDpOT_[_ZNSt7__cxx114listIP6WidgetSaIS2_EE9_M_insertIJRKS2_EEEvSt14_List_iteratorIS2_EDpOT_]+0x31): undefined reference to `std::__detail::_List_node_base::_M_hook(std::__detail::_List_node_base*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o: in function `Widget::AddPopupChild(Widget*)':
Widget.cpp:(.text._ZN6Widget13AddPopupChildEPS_+0x78): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: Widget.cpp:(.text._ZN6Widget13AddPopupChildEPS_+0x80): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/Widget.o:(.data.rel.ro._ZTI6Widget[_ZTI6Widget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/CheckBoxWidget.o: in function `CheckBoxWidget::~CheckBoxWidget()':
CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/CheckBoxWidget.o: in function `CheckBoxWidget::Render() [clone .part.0]':
CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0xc8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0xde): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x106): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x11f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x127): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x12f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x13a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x14d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x182): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x19b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x342): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x358): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x380): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x399): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x3a1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x3a9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x3b4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x3c7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x3fc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidget6RenderEv.part.0+0x415): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/CheckBoxWidget.o: in function `CheckBoxWidget::CheckBoxWidget()':
CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidgetC2Ev+0x37): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/CheckBoxWidget.o: in function `CheckBoxWidget::CheckBoxWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CheckBoxWidget.cpp:(.text._ZN14CheckBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x93): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/CheckBoxWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI14CheckBoxWidget[_ZTI14CheckBoxWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ButtonWidget.o: in function `ButtonWidget::~ButtonWidget()':
ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ButtonWidget.o: in function `ButtonWidget::Render() [clone .part.0]':
ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x124): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x13a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x15e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x17b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x183): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x18b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x196): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x1a9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x1b4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x1c7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x2b7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x2cd): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x2f1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x30e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x316): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x31e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x329): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x33c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x347): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x35a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x39b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidget6RenderEv.part.0+0x3b4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ButtonWidget.o: in function `ButtonWidget::ButtonWidget()':
ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidgetC2Ev+0x2b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ButtonWidget.o: in function `ButtonWidget::ButtonWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ButtonWidget.cpp:(.text._ZN12ButtonWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x87): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ButtonWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI12ButtonWidget[_ZTI12ButtonWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconBarWidget.o: in function `IconBarWidget::~IconBarWidget()':
IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconBarWidget.o: in function `IconBarWidget::Adjust()':
IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidget6AdjustEv+0x4d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidget6AdjustEv+0x58): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidget6AdjustEv+0x98): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidget6AdjustEv+0xbe): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidget6AdjustEv+0xc9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidget6AdjustEv+0x10a): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconBarWidget.o: in function `IconBarWidget::IconBarWidget()':
IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetC2Ev+0x24): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconBarWidget.o: in function `IconBarWidget::IconBarWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x4b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x77): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x91): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xa2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xf3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xfe): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x128): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x16c): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x19b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x1a6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x1d4): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: IconBarWidget.cpp:(.text._ZN13IconBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x218): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/IconBarWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI13IconBarWidget[_ZTI13IconBarWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/LabelWidget.o: in function `LabelWidget::~LabelWidget()':
LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/LabelWidget.o: in function `LabelWidget::Render() [clone .part.0]':
LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0xe4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0xfa): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x11e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x13b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x143): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x14b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x156): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x169): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x174): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x187): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x1cf): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x1ea): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x229): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x248): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x313): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x329): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x34d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x36a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x372): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x37a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x385): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x398): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x3a3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x3b6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x3fe): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x419): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x458): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x477): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x4bc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidget6RenderEv.part.0+0x4d6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/LabelWidget.o: in function `LabelWidget::LabelWidget()':
LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidgetC2Ev+0x35): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/LabelWidget.o: in function `LabelWidget::LabelWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: LabelWidget.cpp:(.text._ZN11LabelWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x91): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/LabelWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI11LabelWidget[_ZTI11LabelWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FrameWidget.o: in function `FrameWidget::~FrameWidget()':
FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FrameWidget.o: in function `FrameWidget::Render() [clone .part.0]':
FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0xe8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0xfe): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x117): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x12a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x135): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x148): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x238): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x252): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x25a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x262): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x321): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x337): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x350): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x363): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x36e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x381): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x463): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x47d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x485): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x48d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x4c1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidget6RenderEv.part.0+0x4da): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FrameWidget.o: in function `FrameWidget::FrameWidget()':
FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidgetC2Ev+0x2b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FrameWidget.o: in function `FrameWidget::FrameWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FrameWidget.cpp:(.text._ZN11FrameWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x87): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FrameWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI11FrameWidget[_ZTI11FrameWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SpacerWidget.o: in function `SpacerWidget::~SpacerWidget()':
SpacerWidget.cpp:(.text._ZN12SpacerWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SpacerWidget.o: in function `SpacerWidget::SpacerWidget()':
SpacerWidget.cpp:(.text._ZN12SpacerWidgetC2Ev+0x24): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SpacerWidget.o: in function `SpacerWidget::SpacerWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
SpacerWidget.cpp:(.text._ZN12SpacerWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: SpacerWidget.cpp:(.text._ZN12SpacerWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SpacerWidget.cpp:(.text._ZN12SpacerWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x80): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SpacerWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI12SpacerWidget[_ZTI12SpacerWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/InputWidget.o: in function `InputWidget::GetContent[abi:cxx11]()':
InputWidget.cpp:(.text._ZN11InputWidget10GetContentB5cxx11Ev+0x11): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/InputWidget.o: in function `InputWidget::~InputWidget()':
InputWidget.cpp:(.text._ZN11InputWidgetD2Ev+0x2c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/InputWidget.o: in function `InputWidget::~InputWidget()':
InputWidget.cpp:(.text._ZN11InputWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/InputWidget.o: in function `InputWidget::SetContent(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
InputWidget.cpp:(.text._ZN11InputWidget10SetContentENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x10): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/InputWidget.o: in function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&) [clone .isra.0] [clone .constprop.0]':
InputWidget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0.constprop.0+0x16): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_S_copy_chars(char*, char const*, char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/InputWidget.o: in function `InputWidget::InputWidget()':
InputWidget.cpp:(.text._ZN11InputWidgetC2Ev+0x42): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/InputWidget.o: in function `InputWidget::InputWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
InputWidget.cpp:(.text._ZN11InputWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: InputWidget.cpp:(.text._ZN11InputWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: InputWidget.cpp:(.text._ZN11InputWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x9e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/InputWidget.o: in function `InputWidget::Logic()':
InputWidget.cpp:(.text._ZN11InputWidget5LogicEv+0x22e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::erase(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)'
/usr/bin/ld: InputWidget.cpp:(.text._ZN11InputWidget5LogicEv+0x24d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::insert(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, char)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/InputWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI11InputWidget[_ZTI11InputWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o: in function `ListBoxWidget::GetItem[abi:cxx11](int)':
ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget7GetItemB5cxx11Ei+0x1b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o: in function `ListBoxWidget::GetSelectedItem[abi:cxx11]()':
ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget15GetSelectedItemB5cxx11Ev+0x1e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o: in function `ListBoxWidget::~ListBoxWidget()':
ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidgetD2Ev+0x36): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidgetD2Ev+0x61): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidgetD2Ev+0x74): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o: in function `ListBoxWidget::~ListBoxWidget()':
ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o: in function `ListBoxWidget::Flush()':
ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget5FlushEv+0x2c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o: in function `ListBoxWidget::Logic()':
ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget5LogicEv+0x226): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget5LogicEv+0x230): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget5LogicEv+0x259): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget5LogicEv+0x2b8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget5LogicEv+0x2c2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget5LogicEv+0x2eb): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o: in function `ListBoxWidget::Render() [clone .part.0]':
ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0xba): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0xcd): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x16d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x1a1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x1f2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x1fa): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x202): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x20d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x220): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x274): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x2a8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x2f9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x301): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x309): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x314): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x327): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x410): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x42c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x561): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x574): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x614): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x648): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x699): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x6a1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x6a9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x6b4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x6c7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x737): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x76b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x7bc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x7c4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x7cc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x7d7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x7ea): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x8d3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget6RenderEv.part.0+0x8ef): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o: in function `ListBoxWidget::ListBoxWidget()':
ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidgetC2Ev+0x75): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o: in function `ListBoxWidget::ListBoxWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xd1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o: in function `void std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > >::_M_realloc_insert<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&>(__gnu_cxx::__normal_iterator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >*, std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > >, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)':
ListBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0x48): undefined reference to `std::__throw_length_error(char const*)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0x94): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0xaa): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0xd6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0xe2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0x105): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0x111): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ListBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_[_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EE17_M_realloc_insertIJRKS5_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS5_S7_EEDpOT_]+0x134): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o: in function `ListBoxWidget::AddItem(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
ListBoxWidget.cpp:(.text._ZN13ListBoxWidget7AddItemENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x1c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI13ListBoxWidget[_ZTI13ListBoxWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerHWidget.o: in function `ContainerHWidget::AddConstraint(int, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidget13AddConstraintEiNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x16): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidget13AddConstraintEiNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x28): undefined reference to `std::__detail::_List_node_base::_M_hook(std::__detail::_List_node_base*)'
/usr/bin/ld: ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidget13AddConstraintEiNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x39): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidget13AddConstraintEiNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x48): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidget13AddConstraintEiNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x57): undefined reference to `std::__detail::_List_node_base::_M_hook(std::__detail::_List_node_base*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerHWidget.o: in function `ContainerHWidget::Adjust()':
ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidget6AdjustEv+0x54): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidget6AdjustEv+0x7f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidget6AdjustEv+0x8d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidget6AdjustEv+0x95): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidget6AdjustEv+0x1b9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidget6AdjustEv+0x243): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerHWidget.o: in function `ContainerHWidget::ContainerHWidget()':
ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidgetC2Ev+0x64): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerHWidget.o: in function `ContainerHWidget::ContainerHWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xc0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerHWidget.o: in function `ContainerHWidget::~ContainerHWidget()':
ContainerHWidget.cpp:(.text._ZN16ContainerHWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/ContainerHWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI16ContainerHWidget[_ZTI16ContainerHWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MiniButtonWidget.o: in function `MiniButtonWidget::SetType(MiniButtonWidget::TypeSymbol)':
MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget7SetTypeENS_10TypeSymbolE+0x5e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MiniButtonWidget.o: in function `MiniButtonWidget::~MiniButtonWidget()':
MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MiniButtonWidget.o: in function `MiniButtonWidget::Render() [clone .part.0]':
MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x132): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x148): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x16c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x189): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x191): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x199): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x1a4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x1b7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x1c2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x1d5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x2c5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x2db): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x2ff): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x31c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x324): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x32c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x337): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x34a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x355): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x368): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x3a9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidget6RenderEv.part.0+0x3c2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MiniButtonWidget.o: in function `MiniButtonWidget::MiniButtonWidget()':
MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidgetC2Ev+0x2d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MiniButtonWidget.o: in function `MiniButtonWidget::MiniButtonWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MiniButtonWidget.cpp:(.text._ZN16MiniButtonWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x89): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MiniButtonWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI16MiniButtonWidget[_ZTI16MiniButtonWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/CommuterWidget.o: in function `CommuterWidget::~CommuterWidget()':
CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/CommuterWidget.o: in function `CommuterWidget::Render()':
CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x36a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x381): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x3a7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x3c4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x3cc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x3d4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x3df): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x3f1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x5ac): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x5c3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x5e9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x606): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x60e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x616): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x621): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x633): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x668): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidget6RenderEv+0x682): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/CommuterWidget.o: in function `CommuterWidget::CommuterWidget()':
CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidgetC2Ev+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/CommuterWidget.o: in function `CommuterWidget::CommuterWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: CommuterWidget.cpp:(.text._ZN14CommuterWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x9a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/CommuterWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI14CommuterWidget[_ZTI14CommuterWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/RadioControlWidget.o: in function `RadioControlWidget::~RadioControlWidget()':
RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/RadioControlWidget.o: in function `RadioControlWidget::Render() [clone .part.0]':
RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x11e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x134): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x15c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x175): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x17d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x185): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x190): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x1a3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x1d8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x1f1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x2e8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x2fe): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x326): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x33f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x347): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x34f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x35a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x36d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x3a2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidget6RenderEv.part.0+0x3bb): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/RadioControlWidget.o: in function `RadioControlWidget::RadioControlWidget()':
RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidgetC2Ev+0x2d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/RadioControlWidget.o: in function `RadioControlWidget::RadioControlWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: RadioControlWidget.cpp:(.text._ZN18RadioControlWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x89): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/RadioControlWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI18RadioControlWidget[_ZTI18RadioControlWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SliderWidget.o: in function `SliderWidget::~SliderWidget()':
SliderWidget.cpp:(.text._ZN12SliderWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SliderWidget.o: in function `SliderWidget::SliderWidget()':
SliderWidget.cpp:(.text._ZN12SliderWidgetC2Ev+0x56): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SliderWidget.o: in function `SliderWidget::SliderWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
SliderWidget.cpp:(.text._ZN12SliderWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: SliderWidget.cpp:(.text._ZN12SliderWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x68): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SliderWidget.cpp:(.text._ZN12SliderWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xaf): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SliderWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI12SliderWidget[_ZTI12SliderWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DropBoxWidget.o: in function `DropBoxWidget::AddItem(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget7AddItemENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x37): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget7AddItemENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x47): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DropBoxWidget.o: in function `DropBoxWidget::Validate()':
DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget8ValidateEv+0x5d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget8ValidateEv+0x65): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget8ValidateEv+0x7a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget8ValidateEv+0x8b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DropBoxWidget.o: in function `DropBoxWidget::~DropBoxWidget()':
DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidgetD2Ev+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DropBoxWidget.o: in function `DropBoxWidget::~DropBoxWidget()':
DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DropBoxWidget.o: in function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&) [clone .isra.0]':
DropBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x4d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_create(unsigned long&, unsigned long)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_S_copy_chars(char*, char const*, char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DropBoxWidget.o: in function `DropBoxWidget::Escape()':
DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6EscapeEv+0x3a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6EscapeEv+0x64): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DropBoxWidget.o: in function `DropBoxWidget::Render() [clone .part.0]':
DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x124): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x13a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x16f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x188): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x190): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x198): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x1a3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x1b6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x2a6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x2bc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x2f1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x30a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x312): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x31a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x325): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x338): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x36d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidget6RenderEv.part.0+0x386): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DropBoxWidget.o: in function `DropBoxWidget::DropBoxWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x47): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x6d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xc1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xe1): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x136): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x1b9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DropBoxWidget.o: in function `DropBoxWidget::DropBoxWidget()':
DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidgetC2Ev+0x76): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidgetC2Ev+0x80): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidgetC2Ev+0xb5): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: DropBoxWidget.cpp:(.text._ZN13DropBoxWidgetC2Ev+0x11c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/DropBoxWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI13DropBoxWidget[_ZTI13DropBoxWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WidgetApplication.o: in function `WidgetApplication::~WidgetApplication()':
WidgetApplication.cpp:(.text._ZN17WidgetApplicationD2Ev[_ZN17WidgetApplicationD5Ev]+0xe): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WidgetApplication.o: in function `WidgetApplication::Get()':
WidgetApplication.cpp:(.text._ZN17WidgetApplication3GetEv+0x17): undefined reference to `__cxa_guard_acquire'
/usr/bin/ld: WidgetApplication.cpp:(.text._ZN17WidgetApplication3GetEv+0x33): undefined reference to `__cxa_guard_release'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WidgetApplication.o: in function `WidgetApplication::InternalPutOnTop(Widget*)':
WidgetApplication.cpp:(.text._ZN17WidgetApplication16InternalPutOnTopEP6Widget+0x29): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WidgetApplication.o: in function `WidgetApplication::InternalClose()':
WidgetApplication.cpp:(.text._ZN17WidgetApplication13InternalCloseEv+0x1a9): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: WidgetApplication.cpp:(.text._ZN17WidgetApplication13InternalCloseEv+0x1ba): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WidgetApplication.o: in function `WidgetApplication::InternalLoadTheme(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
WidgetApplication.cpp:(.text._ZN17WidgetApplication17InternalLoadThemeENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x2b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: WidgetApplication.cpp:(.text._ZN17WidgetApplication17InternalLoadThemeENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: WidgetApplication.cpp:(.text._ZN17WidgetApplication17InternalLoadThemeENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x51): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: WidgetApplication.cpp:(.text._ZN17WidgetApplication17InternalLoadThemeENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x59): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WidgetApplication.o: in function `void std::vector<DesktopFeatures*, std::allocator<DesktopFeatures*> >::_M_realloc_insert<DesktopFeatures* const&>(__gnu_cxx::__normal_iterator<DesktopFeatures**, std::vector<DesktopFeatures*, std::allocator<DesktopFeatures*> > >, DesktopFeatures* const&)':
WidgetApplication.cpp:(.text._ZNSt6vectorIP15DesktopFeaturesSaIS1_EE17_M_realloc_insertIJRKS1_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS1_S3_EEDpOT_[_ZNSt6vectorIP15DesktopFeaturesSaIS1_EE17_M_realloc_insertIJRKS1_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS1_S3_EEDpOT_]+0x3e): undefined reference to `std::__throw_length_error(char const*)'
/usr/bin/ld: WidgetApplication.cpp:(.text._ZNSt6vectorIP15DesktopFeaturesSaIS1_EE17_M_realloc_insertIJRKS1_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS1_S3_EEDpOT_[_ZNSt6vectorIP15DesktopFeaturesSaIS1_EE17_M_realloc_insertIJRKS1_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS1_S3_EEDpOT_]+0x88): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: WidgetApplication.cpp:(.text._ZNSt6vectorIP15DesktopFeaturesSaIS1_EE17_M_realloc_insertIJRKS1_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS1_S3_EEDpOT_[_ZNSt6vectorIP15DesktopFeaturesSaIS1_EE17_M_realloc_insertIJRKS1_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS1_S3_EEDpOT_]+0xd5): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WidgetApplication.o: in function `WidgetApplication::InternalInitialize()':
WidgetApplication.cpp:(.text._ZN17WidgetApplication18InternalInitializeEv+0x2c): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WidgetApplication.o: in function `WidgetApplication::InternalAddDesktop()':
WidgetApplication.cpp:(.text._ZN17WidgetApplication18InternalAddDesktopEv+0x22): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WidgetApplication.o: in function `void std::vector<Widget*, std::allocator<Widget*> >::_M_realloc_insert<Widget* const&>(__gnu_cxx::__normal_iterator<Widget**, std::vector<Widget*, std::allocator<Widget*> > >, Widget* const&)':
WidgetApplication.cpp:(.text._ZNSt6vectorIP6WidgetSaIS1_EE17_M_realloc_insertIJRKS1_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS1_S3_EEDpOT_[_ZNSt6vectorIP6WidgetSaIS1_EE17_M_realloc_insertIJRKS1_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS1_S3_EEDpOT_]+0x3e): undefined reference to `std::__throw_length_error(char const*)'
/usr/bin/ld: WidgetApplication.cpp:(.text._ZNSt6vectorIP6WidgetSaIS1_EE17_M_realloc_insertIJRKS1_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS1_S3_EEDpOT_[_ZNSt6vectorIP6WidgetSaIS1_EE17_M_realloc_insertIJRKS1_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS1_S3_EEDpOT_]+0x88): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: WidgetApplication.cpp:(.text._ZNSt6vectorIP6WidgetSaIS1_EE17_M_realloc_insertIJRKS1_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS1_S3_EEDpOT_[_ZNSt6vectorIP6WidgetSaIS1_EE17_M_realloc_insertIJRKS1_EEEvN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPS1_S3_EEDpOT_]+0xd5): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::GetContent[abi:cxx11]()':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget10GetContentB5cxx11Ev+0x11): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::AppendContent(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget13AppendContentENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator+=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::SetContent(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget10SetContentENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x2c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator+=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::LoadContentFromFile(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget19LoadContentFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x8e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::push_back(char)'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget19LoadContentFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xb2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget19LoadContentFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xc3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget19LoadContentFromFileENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xd5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::EraseSelection()':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget14EraseSelectionEv+0x43): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::erase(unsigned long, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::PasteSelection()':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget14PasteSelectionEv+0x46): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget14PasteSelectionEv+0x73): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::insert(unsigned long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget14PasteSelectionEv+0x7b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&) [clone .isra.0] [clone .constprop.0]':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0.constprop.0+0x16): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_S_copy_chars(char*, char const*, char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::CopySelection()':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget13CopySelectionEv+0x5c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::substr(unsigned long, unsigned long) const'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget13CopySelectionEv+0x6c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::CutSelection()':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget12CutSelectionEv+0x52): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::substr(unsigned long, unsigned long) const'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget12CutSelectionEv+0x62): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget12CutSelectionEv+0x91): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::substr(unsigned long, unsigned long) const'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget12CutSelectionEv+0xa1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget12CutSelectionEv+0xbb): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::erase(unsigned long, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::Logic()':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget5LogicEv+0x60f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::erase(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >)'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget5LogicEv+0x62a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::insert(__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, char)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::~MultiLineRichTextBoxWidget()':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidgetD2Ev+0x42): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidgetD2Ev+0x61): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidgetD2Ev+0x74): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::~MultiLineRichTextBoxWidget()':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::MultiLineRichTextBoxWidget()':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidgetC2Ev+0xb8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidgetC2Ev+0xd7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::MultiLineRichTextBoxWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xfb): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x11a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o: in function `MultiLineRichTextBoxWidget::Flush()':
MultiLineRichTextBoxWidget.cpp:(.text._ZN26MultiLineRichTextBoxWidget5FlushEv+0x4a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI26MultiLineRichTextBoxWidget[_ZTI26MultiLineRichTextBoxWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SplashScreenWidget.o: in function `SplashScreenWidget::~SplashScreenWidget()':
SplashScreenWidget.cpp:(.text._ZN18SplashScreenWidgetD2Ev+0x47): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SplashScreenWidget.o: in function `SplashScreenWidget::~SplashScreenWidget()':
SplashScreenWidget.cpp:(.text._ZN18SplashScreenWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SplashScreenWidget.o: in function `SplashScreenWidget::AssignImage(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
SplashScreenWidget.cpp:(.text._ZN18SplashScreenWidget11AssignImageENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x39): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SplashScreenWidget.o: in function `SplashScreenWidget::Start()':
SplashScreenWidget.cpp:(.text._ZN18SplashScreenWidget5StartEv+0x43): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: SplashScreenWidget.cpp:(.text._ZN18SplashScreenWidget5StartEv+0x53): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SplashScreenWidget.o: in function `SplashScreenWidget::SplashScreenWidget()':
SplashScreenWidget.cpp:(.text._ZN18SplashScreenWidgetC2Ev+0x6e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: SplashScreenWidget.cpp:(.text._ZN18SplashScreenWidgetC2Ev+0x7d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SplashScreenWidget.o: in function `SplashScreenWidget::SplashScreenWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
SplashScreenWidget.cpp:(.text._ZN18SplashScreenWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: SplashScreenWidget.cpp:(.text._ZN18SplashScreenWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x6c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SplashScreenWidget.cpp:(.text._ZN18SplashScreenWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xc7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: SplashScreenWidget.cpp:(.text._ZN18SplashScreenWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xd6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/SplashScreenWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI18SplashScreenWidget[_ZTI18SplashScreenWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o: in function `FileDialogBoxWidget::GetSelectedFilename[abi:cxx11]()':
FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget19GetSelectedFilenameB5cxx11Ev+0x11): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o: in function `FileDialogBoxWidget::GetSelectedPath[abi:cxx11]()':
FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget15GetSelectedPathB5cxx11Ev+0x11): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o: in function `FileDialogBoxWidget::GetSelectedFullname[abi:cxx11]()':
FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget19GetSelectedFullnameB5cxx11Ev+0x11): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o: in function `FileDialogBoxWidget::~FileDialogBoxWidget()':
FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetD2Ev+0x1e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetD2Ev+0x2a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetD2Ev+0x36): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o: in function `FileDialogBoxWidget::~FileDialogBoxWidget()':
FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o: in function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&) [clone .isra.0]':
FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x52): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_create(unsigned long&, unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x6b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_S_copy_chars(char*, char const*, char const*)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x9b): undefined reference to `std::__throw_logic_error(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o: in function `FileDialogBoxWidget::SetDialogType(FileDialogBoxWidget::FileDialogType)':
FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget13SetDialogTypeENS_14FileDialogTypeE+0x5a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget13SetDialogTypeENS_14FileDialogTypeE+0x8c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget13SetDialogTypeENS_14FileDialogTypeE+0x10f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget13SetDialogTypeENS_14FileDialogTypeE+0x141): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget13SetDialogTypeENS_14FileDialogTypeE+0x182): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o: in function `FileDialogBoxWidget::Render() [clone .part.0]':
FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0xf3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x109): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x131): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x14a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x152): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x15a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x165): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x178): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x237): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x24d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x275): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x28e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x296): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x29e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x2a9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x2bc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x2f0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget6RenderEv.part.0+0x309): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o: in function `FileDialogBoxWidget::FileDialogBoxWidget()':
FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2Ev+0x8c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o: in function `FileDialogBoxWidget::ListDir(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget7ListDirENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x8e): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget7ListDirENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x9d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(char const*)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget7ListDirENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xea): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::insert(unsigned long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget7ListDirENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xf7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget7ListDirENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x107): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget7ListDirENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x114): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget7ListDirENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x11c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget7ListDirENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x124): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget7ListDirENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x12c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget7ListDirENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x192): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget7ListDirENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x19a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o:FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget7ListDirENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x1b2): more undefined references to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()' follow
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o: in function `FileDialogBoxWidget::FileDialogBoxWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x48): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x6f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x105): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x12b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x133): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x14c): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x184): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x19d): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x1da): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x227): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x240): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x27d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x2b4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x2cd): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x30a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x341): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x35a): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x397): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3ce): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x3e7): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x425): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x45c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x475): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x4b3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x500): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x519): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x557): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x58a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x5c1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x5da): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x618): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x64f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x668): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x6a6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x6dd): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x6f6): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x733): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x76a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x783): undefined reference to `operator new(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x7c0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x7f7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x81a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o: in function `simplify(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xa4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::push_back(char)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xc3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xe1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0xf2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x105): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x11d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x144): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x17a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x1a3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::reserve(unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x1b7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(char const*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x1c2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x1cd): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator+=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x1d5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x1dd): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x1f1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x211): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x219): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x234): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._Z8simplifyNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE+0x245): undefined reference to `operator delete(void*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o: in function `FileDialogBoxWidget::Logic() [clone .part.0]':
FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x29c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::insert(unsigned long, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x2ac): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x2c6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(char const*)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x2d1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x2dc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x2e4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x2ec): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x2f4): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x2fc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x335): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x348): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x379): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x3b0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x3b8): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x3d5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x3e0): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::append(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x3ef): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x3f7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: FileDialogBoxWidget.cpp:(.text._ZN19FileDialogBoxWidget5LogicEv.part.0+0x428): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI19FileDialogBoxWidget[_ZTI19FileDialogBoxWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WindowWidget.o: in function `WindowWidget::~WindowWidget()':
WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WindowWidget.o: in function `WindowWidget::Render() [clone .part.0]':
WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x177): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x18d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x1b5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x1ce): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x1d6): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x1de): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x1e9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x1fc): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x2bb): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x2d1): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x2f9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x312): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >&&)'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x31a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x322): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x32d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x340): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x374): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidget6RenderEv.part.0+0x38d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WindowWidget.o: in function `WindowWidget::WindowWidget()':
WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidgetC2Ev+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WindowWidget.o: in function `WindowWidget::WindowWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x47): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x6d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: WindowWidget.cpp:(.text._ZN12WindowWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xc9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/WindowWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI12WindowWidget[_ZTI12WindowWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuBarWidget.o: in function `MenuBarWidget::~MenuBarWidget()':
MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetD0Ev+0x21): undefined reference to `operator delete(void*, unsigned long)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuBarWidget.o: in function `MenuBarWidget::Adjust()':
MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidget6AdjustEv+0x51): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidget6AdjustEv+0x5c): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidget6AdjustEv+0x86): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidget6AdjustEv+0xca): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidget6AdjustEv+0xf9): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidget6AdjustEv+0x104): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidget6AdjustEv+0x132): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidget6AdjustEv+0x176): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidget6AdjustEv+0x241): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuBarWidget.o: in function `MenuBarWidget::MenuBarWidget()':
MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2Ev+0x35): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuBarWidget.o: in function `MenuBarWidget::MenuBarWidget(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, unsigned int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, Widget*)':
MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x4b): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x77): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xa2): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::operator=(char const*)'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0xb3): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_assign(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x104): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x10f): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x139): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x17d): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x1ac): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::compare(char const*) const'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x1b7): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x1e5): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x229): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: MenuBarWidget.cpp:(.text._ZN13MenuBarWidgetC2ENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEjjjjP6Widget+0x2e0): undefined reference to `__dynamic_cast'
/usr/bin/ld: ToolkitNF/Widgets/MenuBarWidget.o:(.data.rel.ro._ZTI13MenuBarWidget[_ZTI13MenuBarWidget]+0x0): undefined reference to `vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Makefile.PC_SDL:32: Editor_PC_SDL.elf] Error 1


Je suis preneur de suggestions car là je coince.

Ciao

Sly
Developing the GUI Toolkit for nSpire
see current revision here : https://github.com/SlyVTT/Widget-for-TI-NSpire

And for the GUI Toolkit NF (New Foundation), this is here https://github.com/SlyVTT/Widgets-Spire-NF

Image Image Image Image
User avatar
SlyVTTPremium
Niveau 10: GR (Guide de Référence)
Niveau 10: GR (Guide de Référence)
Level up: 7.7%
 
Posts: 194
Images: 0
Joined: 19 Jan 2021, 09:41
Gender: Male
Calculator(s):

Re: Problème compilation Gui ToolKitNF2 pour PC

Unread postby rentech7289 » 19 Sep 2021, 22:17

Il y a longtemps que je n'ai pas fais de C++, mais si le linkage plante alors que le code fonctionnait avant le portage il y a un sérieux problème. undefined reference to semble indiquer qu'il y aurait une erreur avec les pointeurs. Chose assez courante avec cette famille de langages. Par contre l'avantage que tu as ici est que, par exemple, pour les lignes 7 à 85, tu as l'adresse mémoire qui pose problème. Sans connaître ton programme, je dirais que tu as déjà un point de départ à la compréhension de ton problème puisque ton compilateur te renvoie les détails pour chaque erreur. Pour les lignes en question, tu peux déjà regarder du côté de tes chaînes caractères et quel est le lien avec ces adresses et leur contenu.
Le vrai souci que tu puisse avoir est que s'il s'agit d'un problème de pointeurs (valeur NULL par exemple) qui n'as pas été détecté à la compilation, la suite peut également aboutir à ce genre de résultat... Le débogage n'est jamais facile, surtout avec les langages C, mais les infos fournis par les compilateurs sont toujours les plus utiles.
User avatar
rentech7289
Niveau 7: EP (Espèce Protégée: geek)
Niveau 7: EP (Espèce Protégée: geek)
Level up: 66.4%
 
Posts: 107
Joined: 16 Aug 2021, 02:40
Location: Lorraine luxembourgeoise
Gender: Male
Calculator(s):

Re: Problème compilation Gui ToolKitNF2 pour PC

Unread postby Adriweb » 20 Sep 2021, 00:10

rentech7289 wrote:undefined reference to semble indiquer qu'il y aurait une erreur avec les pointeurs.

Non pas du tout. C'est que le linkeur n'a pas pu trouver le symbole référencé à un endroit. Pour le compilateur il n'y a pas de problème car c'est du code valide. Par exemple si tu fais appel à une fonction d'une library, le compilateur n'y voit aucun problème si la fonction a été bien définie dans un header etc. Mais si lors du build tu n'as pas linké la library en question (paramètre "-l") tu auras ce genre d'erreur. Dans un cas plus restreint, ça peut arriver si le makefile a "oublié" de compiler un des fichiers implémentent une fonction définie dans un header du code.

D'apres ce qu'on voit dans le log, il y aurait un problème de link à la lib standard c++ (en tout cas pour la STL hmm) Vérifie que le makefile a bien ce qu'il faut et passe les bons paramètres de compil et de link)

Le vrai souci que tu puisse avoir est que s'il s'agit d'un problème de pointeurs (valeur NULL par exemple) qui n'as pas été détecté à la compilation, la suite peut également aboutir à ce genre de résultat...

Aucun rapport avec l'erreur d'ici. D'ailleurs c'est plutôt à des ou to la d'analyse statique (cppcheck, clang-tidy...) de reporter des problèmes, pas forcément aux compilateurs.

Le débogage n'est jamais facile, surtout avec les langages C, mais les infos fournis par les compilateurs sont toujours les plus utiles.

Non, dans ce cas, debugger (gdb, llvm) ou analyseur dynamique (valgrind, ASAN...) en diront plus sur les problèmes mémoire voire leurs causes.
Mais pour le moment on n'en est pas là du tout vu qu'il s'agit d'un problème de link.
Image
MyCalcs
: Help the community's calculator documentations by filling out your calculator info!
MyCalcs
: Aidez la communauté à documenter les calculatrices en donnant des infos sur votre calculatrice ![/url]
Inspired-Lua.org
: All about TI-Nspire Lua programming
User avatar
AdriwebAdmin
Niveau 16: CC2 (Commandeur des Calculatrices)
Niveau 16: CC2 (Commandeur des Calculatrices)
Level up: 58.7%
 
Posts: 13613
Images: 1101
Joined: 01 Jun 2007, 00:00
Location: France
Gender: Male
Calculator(s):
Twitter: adriweb
GitHub: adriweb

Online

Re: Problème compilation Gui ToolKitNF2 pour PC

Unread postby SlyVTT » 20 Sep 2021, 08:04

rentech7289 wrote:Il y a longtemps que je n'ai pas fais de C++, mais si le linkage plante alors que le code fonctionnait avant le portage il y a un sérieux problème. undefined reference to semble indiquer qu'il y aurait une erreur avec les pointeurs. Chose assez courante avec cette famille de langages. Par contre l'avantage que tu as ici est que, par exemple, pour les lignes 7 à 85, tu as l'adresse mémoire qui pose problème. Sans connaître ton programme, je dirais que tu as déjà un point de départ à la compréhension de ton problème puisque ton compilateur te renvoie les détails pour chaque erreur. Pour les lignes en question, tu peux déjà regarder du côté de tes chaînes caractères et quel est le lien avec ces adresses et leur contenu.
Le vrai souci que tu puisse avoir est que s'il s'agit d'un problème de pointeurs (valeur NULL par exemple) qui n'as pas été détecté à la compilation, la suite peut également aboutir à ce genre de résultat... Le débogage n'est jamais facile, surtout avec les langages C, mais les infos fournis par les compilateurs sont toujours les plus utiles.


S'il te plait Rentech7289, avec tout le respect dû, pourrais tu STP arrêter de répondre à côté des sujets.
Il ne s'agit pas d'un problème de compilation du code mais de linkage.
"Flooder" tous les topics sans apporter de solution(s) et/ou en déviant le sujet n'apporte rien d'utile. Je ne suis pas contre la discussion, bien au contraire, je suis largement ouvert aux propositions, mais entraîner les lecteurs du forum sur des pistes non adaptées et/ou fausses est anti-productif. Je suis d'avis que vouloir répondre à tout, histoire de juste "avoir le dernier mot" et/ou "ramener son grain de sel" ne sert pas la communauté.

Pour information et pour en revenir au sujet de base, le code du GUIToolkit "fonctionne" dans le sens où la compilation en fichiers .o par gcc est terminée, c'est l'étape de linkage avec la STL et les librairies SDL/SDL_image qui pose problème. Je précise aussi que j'ai pris grand soin de l'écrire avec du C++ "standard" et que "la" ("les" devrais-je dire) version(s) sur nSpire fonctionnent bien.

A mon sens, le problème vient des lignes de mon Makefile pour PC pour la partie linkage (définition de GCCFLAGS et/ou LDFLAGS qui n'ont certainement pas les bonnes options et/ou à qui il manque des options).
C'est sur cette partie qu'une aide "éclairée" me serait utile, afin de savoir ce qui dans mon Makefile fait que le build ne s'effectue pas.

Slts

Sly
Last edited by SlyVTT on 20 Sep 2021, 08:14, edited 1 time in total.
Developing the GUI Toolkit for nSpire
see current revision here : https://github.com/SlyVTT/Widget-for-TI-NSpire

And for the GUI Toolkit NF (New Foundation), this is here https://github.com/SlyVTT/Widgets-Spire-NF

Image Image Image Image
User avatar
SlyVTTPremium
Niveau 10: GR (Guide de Référence)
Niveau 10: GR (Guide de Référence)
Level up: 7.7%
 
Posts: 194
Images: 0
Joined: 19 Jan 2021, 09:41
Gender: Male
Calculator(s):

Online

Re: Problème compilation Gui ToolKitNF2 pour PC

Unread postby SlyVTT » 20 Sep 2021, 08:13

Adriweb wrote:D'apres ce qu'on voit dans le log, il y aurait un problème de link à la lib standard c++ (en tout cas pour la STL hmm) Vérifie que le makefile a bien ce qu'il faut et passe les bons paramètres de compil et de link)
...
...
Mais pour le moment on n'en est pas là du tout vu qu'il s'agit d'un problème de link.


Merci Adriweb,

Je suis OK avec ton positionnement, j'ai essayé de linker la stdc++, de préciser le standard de C++ (via un -std=c++11 ou gnu++11), mais pas moyen, toujours cette ribambelle d'erreur de linkage.
Je ne suis pas un cador des makefile sur PC, mais je voudrais garder cette structure pour avoir un truc homogène entre nSpire et PC.
Du genre tu veux builder le code pour une architecture, tu fais comme cela :
- "make -f Makefile.For_PC" pour avoir l'exectuable version PC
- "make -f Makefile.NSpire_SDL" pour avoir la version nSpire avec rendu SDL
- "make -f Makefile.NSpire_nGC" pour avoir la version nSpire avec rendu ngc

Pour les deux derniers, c'est OK, mais je rame sur l'écriture du premier Makefile pour la cible PC.

Si un spécialiste des Makefile traine sur le forum ....

Sly
Developing the GUI Toolkit for nSpire
see current revision here : https://github.com/SlyVTT/Widget-for-TI-NSpire

And for the GUI Toolkit NF (New Foundation), this is here https://github.com/SlyVTT/Widgets-Spire-NF

Image Image Image Image
User avatar
SlyVTTPremium
Niveau 10: GR (Guide de Référence)
Niveau 10: GR (Guide de Référence)
Level up: 7.7%
 
Posts: 194
Images: 0
Joined: 19 Jan 2021, 09:41
Gender: Male
Calculator(s):

Re: Problème compilation Gui ToolKitNF2 pour PC

Unread postby rentech7289 » 20 Sep 2021, 12:49

S'il te plait Rentech7289, avec tout le respect dû, pourrais tu STP arrêter de répondre à côté des sujets.

Ls informations renvoyés par un compilateur ne le sont certainement pas par plaisir>
User avatar
rentech7289
Niveau 7: EP (Espèce Protégée: geek)
Niveau 7: EP (Espèce Protégée: geek)
Level up: 66.4%
 
Posts: 107
Joined: 16 Aug 2021, 02:40
Location: Lorraine luxembourgeoise
Gender: Male
Calculator(s):

Online

Re: Problème compilation Gui ToolKitNF2 pour PC

Unread postby SlyVTT » 20 Sep 2021, 13:52

rentech7289 wrote:
S'il te plait Rentech7289, avec tout le respect dû, pourrais tu STP arrêter de répondre à côté des sujets.

Ls informations renvoyés par un compilateur ne le sont certainement pas par plaisir>Effectivement les messages du compilateur sont très importants, c'est donc pourquoi je les lis de manière très approfondie. Cela étant dit, tu peux voir avec juste cette partie :

Code: Select all
gcc SimpleCodeEditor.o ToolkitNF/Renderers/ScreenRenderer.o ToolkitNF/Renderers/DepthBufferRenderer.o ToolkitNF/Managers/KeyManager.o ToolkitNF/Managers/TimeManager.o ToolkitNF/Managers/MouseManager.o ToolkitNF/Debugger/Debugger.o ToolkitNF/Engines/ThemeEngine.o ToolkitNF/Engines/ColorEngine.o ToolkitNF/Engines/FontEngine.o ToolkitNF/Globals/GlobalFunctions.o ToolkitNF/Widgets/IconItemWidget.o ToolkitNF/Widgets/MenuItemWidget.o ToolkitNF/Widgets/MenuPaneWidget.o ToolkitNF/Widgets/ProgressBarWidget.o ToolkitNF/Widgets/ContainerVWidget.o ToolkitNF/Widgets/DialogBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/DesktopWidget.o ToolkitNF/Widgets/MultiLineTextBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/Widget.o ToolkitNF/Widgets/CheckBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/ButtonWidget.o ToolkitNF/Widgets/IconBarWidget.o ToolkitNF/Widgets/LabelWidget.o ToolkitNF/Widgets/FrameWidget.o ToolkitNF/Widgets/SpacerWidget.o ToolkitNF/Widgets/InputWidget.o ToolkitNF/Widgets/ListBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/ContainerHWidget.o ToolkitNF/Widgets/MiniButtonWidget.o ToolkitNF/Widgets/CommuterWidget.o ToolkitNF/Widgets/RadioControlWidget.o ToolkitNF/Widgets/SliderWidget.o ToolkitNF/Widgets/DropBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/WidgetApplication.o ToolkitNF/Widgets/MultiLineRichTextBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/SplashScreenWidget.o ToolkitNF/Widgets/FileDialogBoxWidget.o ToolkitNF/Widgets/WindowWidget.o ToolkitNF/Widgets/MenuBarWidget.o -o Editor_PC_SDL.elf -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -lSDL -lSDL_image -lm -lc
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.o: in function `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&) [clone .isra.0]':
SimpleCodeEditor.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x4d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_create(unsigned long&, unsigned long)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text._ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEC2EPKcRKS3_.isra.0+0x66): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_S_copy_chars(char*, char const*, char const*)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.o: in function `main':
SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x6a): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x7d): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0x85): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::_M_dispose()'
/usr/bin/ld: SimpleCodeEditor.cpp:(.text.startup.main+0xb5): undefined reference to `std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'


que :
1/ la compilation des .cpp vers des .o est terminée sans problème (je n'ai pas collé cette partie, justement car en lisant les retours du compilateurs, je sais que c'est Ok, j'ai donc isolé la partie problématique).
2/ la ligne 1 montre que tous les .o sont passés au linker pour "assemblage de l'executable" et que ceux-ci existent bien (j'ai vérifié un à un que tout les fichiers .o ont été compilés)
3/ ce qui pose problème est le linkage dans les lignes 2, 4, 5, ... car c'est l'étape avec /usr/bin/ld qui plante (donc étape de linkage des liens avec les libs externes et les différents .o entre eux).

Les adresses que tu vois (et que tu me proposes de debugger) sont les adresses dans les .o où j'appelle des fonctions de la STL soit directement soit de manière implicite par exemple en mettant une chaîne de caractère pour initialiser un std::string. De plus, pour debugger, il faudrait déjà réussir à établir le linkage, ce qui n'est pas le cas à ce stade.

Je précise qu'avant de poser une question, j'essaie à minima de trouver des réponses par moi même et que par conséquent les messages de retour des outils de développement sont les premières choses que j'ai épluché dans tous les sens. Je précise aussi que je me suis 'coltiné' des heures de recherches internet pour essayer de trouver (et surtout comprendre) d'où vient le problème.

Donc je maintiens ma position.

Slts

Sly
Developing the GUI Toolkit for nSpire
see current revision here : https://github.com/SlyVTT/Widget-for-TI-NSpire

And for the GUI Toolkit NF (New Foundation), this is here https://github.com/SlyVTT/Widgets-Spire-NF

Image Image Image Image
User avatar
SlyVTTPremium
Niveau 10: GR (Guide de Référence)
Niveau 10: GR (Guide de Référence)
Level up: 7.7%
 
Posts: 194
Images: 0
Joined: 19 Jan 2021, 09:41
Gender: Male
Calculator(s):

Online

Re: Problème compilation Gui ToolKitNF2 pour PC

Unread postby SlyVTT » 20 Sep 2021, 22:15

Hello,

Bon pour info j'ai réussi à me dépatouiller avec mon linkage.
Mon soucis venait de l'utilisation de ld pour linker directement.
En passant par gcc (en fait en le laissant faire le call vers ld), le linkage est passé.

J'ai aussi dû installer les sources de la glibc pour pouvoir debugger, mais désormais c'est OK.

J'ai recréé en local sur ma distrib l'arborescence de ma nSpire (/documents/Widgets/ .... avec une copie des fichiers présents) et le programme n'y voit que du feu.
Je dois tout de même travailler les aspects interfaçage clavier/souris pour reproduire les touches et le Touchpad de la nSpire, mais je m'y attendais.

Donc maintenant je vais pouvoir avancer ;-)

Donc voici en primeur quelques screenshots de mon bureau avec l'appli SimpleEditor qui fonctionne sur PC. Bon la fenêtre est petite car on a un 320x240 comme sur nSpire perdu au milieu d'un double 1920*1080 ;-)
Comme espéré le rendu est identique, et je suis dans une séance de débogage (cf l'écran du bas avec le code sous Nemiver).

Image

Image

Image

Et le débogage sera plus facile.

Suite au prochain épisode.

Ciao

Sly
Last edited by SlyVTT on 20 Sep 2021, 22:54, edited 1 time in total.
Developing the GUI Toolkit for nSpire
see current revision here : https://github.com/SlyVTT/Widget-for-TI-NSpire

And for the GUI Toolkit NF (New Foundation), this is here https://github.com/SlyVTT/Widgets-Spire-NF

Image Image Image Image
User avatar
SlyVTTPremium
Niveau 10: GR (Guide de Référence)
Niveau 10: GR (Guide de Référence)
Level up: 7.7%
 
Posts: 194
Images: 0
Joined: 19 Jan 2021, 09:41
Gender: Male
Calculator(s):

Re: Problème compilation Gui ToolKitNF2 pour PC

Unread postby Adriweb » 20 Sep 2021, 22:26

Ah tres bien :)

Et oui, mieux vaut utiliser la meme chose gcc/clang pour compiler et linker, généralement ils se débrouillent pour savoir quoi faire, et mieux que séparément ^^
Image
MyCalcs
: Help the community's calculator documentations by filling out your calculator info!
MyCalcs
: Aidez la communauté à documenter les calculatrices en donnant des infos sur votre calculatrice ![/url]
Inspired-Lua.org
: All about TI-Nspire Lua programming
User avatar
AdriwebAdmin
Niveau 16: CC2 (Commandeur des Calculatrices)
Niveau 16: CC2 (Commandeur des Calculatrices)
Level up: 58.7%
 
Posts: 13613
Images: 1101
Joined: 01 Jun 2007, 00:00
Location: France
Gender: Male
Calculator(s):
Twitter: adriweb
GitHub: adriweb

Online

Re: Problème compilation Gui ToolKitNF2 pour PC

Unread postby SlyVTT » 20 Sep 2021, 22:32

C’est clair.
J’ai tout de même passé 2 jours sur cette ânerie pour tout faire fonctionner...
Mais bon, comme on dit : no pain no gain
Developing the GUI Toolkit for nSpire
see current revision here : https://github.com/SlyVTT/Widget-for-TI-NSpire

And for the GUI Toolkit NF (New Foundation), this is here https://github.com/SlyVTT/Widgets-Spire-NF

Image Image Image Image
User avatar
SlyVTTPremium
Niveau 10: GR (Guide de Référence)
Niveau 10: GR (Guide de Référence)
Level up: 7.7%
 
Posts: 194
Images: 0
Joined: 19 Jan 2021, 09:41
Gender: Male
Calculator(s):

Next

Return to Native: Ndless, Linux, ...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

-
Search
-
Social
-
Featured topics
Concours de rentrée 2021 - La Geste d'Alrys
Concours de rentrée 2021 - Synchro-donjon !
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
25€ remboursés par Casio sur l'achat de ta calculatrice fx-CP400 d'ici le 31 Octobre 2021
Journées APMEP 2021 à l'IUT de Bourges les 24-25 Octobre. Viens rencontrer Casio, NumWorks, TI et Vittascience.
Coque NumWorks édition limitée Octobre 2021 à gagner.
123456
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
588 utilisateurs:
>564 invités
>18 membres
>6 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)