π
<-
Chat plein-écran
[^]

Test RS232 TI-Nspire Navigator Access Point

:32tins: :32tinsktpb: :32tinsktpn: :32tinscas: :32tinstpkc: :32tinstpktpb: :32tinstp: :32tinscastp: :32tinscmc: :32tinscx: :32tinscxcas:

Test RS232 TI-Nspire Navigator Access Point

Unread postby critor » 14 Apr 2013, 13:45

Dans une news précédente, nous vous effectuions un test matériel du TI-Nspire Navigator Access Point, le point d'accès permettant d'utiliser les calculatrices TI-Nspire au sein d'un réseau WiFi en classe! :bj:
1171 2375 2376


Nombre de mystères demeuraient sur cet appareil, et nous nous interrogions sur un lecteur de carte mémoire SD/MMC, un 2ème port USB, un port JTAG, le processeur utilisé...La meilleure façon d'obtenir un maximum de ces détails est d'accéder à la console série de démarrage de l'appareil en question, console dans laquelle il va bien gentiment nous raconter toute sa vie dès la mise sous tension! ;)

Nous pensions justement avoir identifié le port RS232 dans la news précédente, alors branchons un peu ça:
2386


Et bingo, le TI-Nspire Navigator Access Point se met bien soudainement à parler, sans aucune violence! ;)

Code: Select all
Texas Instruments X-Loader 1.4.4ss (Oct 18 2011 - 17:48:56)
SDRAM Size = 64 MB
TI USB AP - Rev 1.0
I2C read: I/O error
I2C read: I/O error
Loading u-boot.bin from nand


U-Boot 2010.03-dirty (Oct 18 2011 - 17:47:59) - tiusbap

OMAP36XX/37XX-GP ES2.1, CPU-OPP2, L3-165MHz,
TIUSBAP + LPDDR/NAND
DRAM:  64 MB
NAND:  128 MiB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment

In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Die ID #37e600029e380000016b1ef10c020019
Hit any key to stop autoboot:  0
No MMC card found
Booting from nand ...

NAND read: device 0 offset 0x280000, size 0x600000
6291456 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
   Image Name:   OpenWRT Kernel Image beagleboard
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    4383552 Bytes =  4.2 MB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK

Starting kernel ...

Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[    0.000000] Linux version 2.6.37 (etbldusr@pdt-nevada.eps.ti.com) (gcc versio
n 4.4.5 (GCC) ) #2 PREEMPT Wed Apr 4 18:55:43 CDT 2012
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7f
[    0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache

[    0.000000] Machine: OMAP3 Beagle Board
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] OMAP3630 ES1.2 (l2cache neon isp 192mhz_clk )
[    0.000000] SRAM: Mapped pa 0x40200000 to va 0xfe400000 size: 0x10000
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pag
es: 16256
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyO2,115200n8 mtdparts=nand:512k(x-
loader),1920k(u-boot),128k(u-boot-env),6m(kernel),6m(kernel2),4m(localconf),-(un
used)
[    0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Memory: 64MB = 64MB total
[    0.000000] Memory: 57836k/57836k available, 7700k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xc4800000 - 0xf8000000   ( 824 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc0008000 - 0xc02d5000   (2868 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc02d5000 - 0xc0693c30   (3836 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0694000 - 0xc06c1a20   ( 183 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:375
[    0.000000] Clocking rate (Crystal/Core/MPU): 26.0/332/600 MHz
[    0.000000] omap_hwmod: i2c1: softreset failed (waited 10000 usec)
[    0.000000] omap_hwmod: i2c2: softreset failed (waited 10000 usec)
[    0.000000] omap_hwmod: i2c3: softreset failed (waited 10000 usec)
[    0.000000] Reprogramming SDRC clock to 332000000 Hz
[    0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 4.0) with 96 interrupt
s
[    0.000000] Total of 96 interrupts on 1 active controller
[    0.000000] GPMC revision 5.0
[    0.000000] Trying to install interrupt handler for IRQ368
[    0.000000] Trying to install interrupt handler for IRQ369
[    0.000000] Trying to install interrupt handler for IRQ370
[    0.000000] Trying to install interrupt handler for IRQ371
[    0.000000] Trying to install interrupt handler for IRQ372
[    0.000000] Trying to install interrupt handler for IRQ373
[    0.000000] Trying to install interrupt handler for IRQ374
[    0.000000] Trying to install type control for IRQ375
[    0.000000] Trying to set irq flags for IRQ375
[    0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER12 at 32768 Hz
[    0.000000] Calibrating delay loop... 497.82 BogoMIPS (lpj=1941504)
[    0.000000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000000] Security Framework initialized
[    0.000000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.000000] regulator: core version 0.5
[    0.000000] regulator: dummy:
[    0.000000] NET: Registered protocol family 16
[    0.000000] OMAP GPIO hardware version 2.5
[    0.000000] OMAP GPIO hardware version 2.5
[    0.000000] OMAP GPIO hardware version 2.5
[    0.000000] OMAP GPIO hardware version 2.5
[    0.000000] OMAP GPIO hardware version 2.5
[    0.000000] OMAP GPIO hardware version 2.5
[    0.000000] omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0
[    0.000000] OMAP3 Beagle Rev: xM
[    0.000000] Found NAND on CS0
[    0.000000] Registering NAND on CS0
[    0.000000] Unable to get DVI reset GPIO
[    0.000000] OMAP DMA hardware revision 5.0
[    0.010314] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.011718] SCSI subsystem initialized
[    0.013793] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.014038] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.014282] usbcore: registered new device driver usb
[    0.016723] Switching to clocksource 32k_counter
[    0.019622] musb-hdrc: version 6.0, peripheral, debug=0
[    0.019714] musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: dma-inventra
[    0.020355] musb-hdrc musb-hdrc.0: USB Peripheral mode controller at fa0ab000
using DMA, IRQ 92
[    0.020812] NET: Registered protocol family 2
[    0.021057] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.021850] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.021911] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.021972] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.021972] TCP reno registered
[    0.022247] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.022277] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.022583] NET: Registered protocol family 1
[    0.023071] RPC: Registered udp transport module.
[    0.023101] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.023101] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    2.813415] omap_init_opp_table: no hwmod or odev for iva, [6] cannot add OPP
s.
[    2.814178] omap-iommu omap-iommu.0: isp registered
[    2.814514] AM37x/DM37x  Linux PSP version 04.02.00.07 (OMAP3BEAGLE)
[    2.816070] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    2.816192] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    2.816589] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    2.816619] Registering mini_fo version $Id$
[    2.817138] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZO) (LZMA) (RTIME) (RUBIN) (
CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    2.817779] msgmni has been set to 112
[    2.818939] io scheduler noop registered
[    2.818969] io scheduler deadline registered (default)
[    2.819702] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    2.821655] omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x4806a000 (irq = 72) is a OMAP UART0
[    2.822021] omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x4806c000 (irq = 73) is a OMAP UART1
[    2.822357] omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x49020000 (irq = 74) is a OMAP UART2
[    3.386444] console [ttyO2] enabled
[    3.390411] omap_uart.3: ttyO3 at MMIO 0x49042000 (irq = 80) is a OMAP UART3
[    3.409545] brd: module loaded
[    3.418304] loop: module loaded
[    3.423248] omap2-nand driver initializing
[    3.427795] ONFI flash detected
[    3.431396] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xb1 (Micron )
[    3.438323] Creating 7 MTD partitions on "omap2-nand.0":
[    3.443878] 0x000000000000-0x000000080000 : "X-Loader"
[    3.451080] 0x000000080000-0x000000260000 : "U-Boot"
[    3.458526] 0x000000260000-0x000000280000 : "U-Boot Env"
[    3.465606] 0x000000280000-0x000000880000 : "Kernel"
[    3.474304] 0x000000880000-0x000000e80000 : "Kernel2"
[    3.483123] 0x000000e80000-0x000001280000 : "LocalConf"
[    3.491485] 0x000001280000-0x000008000000 : "Unused"
[    3.535980] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.542938] ehci-omap.0 supply hsusb0 not found, using dummy regulator
[    4.555908] ehci-omap ehci-omap.0: OMAP-EHCI Host Controller
[    4.561889] ehci-omap ehci-omap.0: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 1
[    4.569732] ehci-omap ehci-omap.0: irq 77, io mem 0x48064800
[    4.587188] ehci-omap ehci-omap.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    4.593261] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    4.600341] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=
1
[    4.607879] usb usb1: Product: OMAP-EHCI Host Controller
[    4.613433] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.37 ehci_hcd
[    4.619049] usb usb1: SerialNumber: ehci-omap.0
[    4.624725] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    4.628753] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[    4.658020] usbcore: registered new interface driver usbtest
[    4.664611] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
[    4.672729] omap_device: omap_wdt.-1: new worst case activate latency 0: 3051
7
[    4.680908] OMAP Watchdog Timer Rev 0x31: initial timeout 60 sec
[    4.689514] TCP cubic registered
[    4.692871] TCP westwood registered
[    4.696563] Initializing XFRM netlink socket
[    4.701049] NET: Registered protocol family 17
[    4.705718] NET: Registered protocol family 15
[    4.710479] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
[    4.717559] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
[    4.723846] Registering the dns_resolver key type
[    4.728881] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c
rev 3
[    4.737274] ThumbEE CPU extension supported.
[    4.742828] omap3_vdd_data_configure: PMIC info requried to configure vdd_mpu
notpopulated.Hence cannot initialize vdd_mpu
[    4.754455] omap3_vdd_data_configure: PMIC info requried to configure vdd_cor
e notpopulated.Hence cannot initialize vdd_core
[    4.766174] omap_voltage_scale_vdd: No voltage scale API registered for vdd_m
pu
[    4.773803] omap_voltage_scale_vdd: No voltage scale API registered for vdd_c
ore
[    4.781524] sr_dev_init: No Voltage table registerd fo VDD1.Something really
wrong
[    4.781555]
[    4.790985] sr_dev_init: No Voltage table registerd fo VDD2.Something really
wrong
[    4.790985]
[    4.800415] Power Management for TI OMAP3.
[    4.804962] sr_init: No PMIC hook to init smartreflex
[    4.810760] sr_init: platform driver register failed for SR
[    4.820495] clock: disabling unused clocks to save power
[    4.827880] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[    4.835479] Freeing init memory: 2868K
[    4.954559] usb 1-1: new high speed USB device using ehci-omap and address 2
- preinit -
[    5.163146] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=9170
[    5.173339] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber
=48
[    5.188507] usb 1-1: Product: USB2.0 WLAN
[    5.196807] usb 1-1: Manufacturer: ATHER
[    5.200897] usb 1-1: SerialNumber: 12345
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
- regular preinit -
- init -

Please press Enter to activate this console. [    8.637268] Compat-wireless back
port release: compat-wireless-2011-04-14
[    8.654296] Backport based on wireless-testing.git master-2011-04-19
[    8.760162] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    8.926574] cfg80211: World regulatory domain updated:
[    8.938873] cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_g
ain, max_eirp)
[    8.960693] cfg80211:     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi,
2000 mBm)
[    8.977874] cfg80211:     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi,
2000 mBm)
[    8.993469] cfg80211:     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi,
2000 mBm)
[    9.009094] cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi,
2000 mBm)
[    9.023376] cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi,
2000 mBm)
[    9.031982] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
[    9.196655] usb 1-1: reset high speed USB device using ehci-omap and address
2
[    9.393676] usbcore: registered new interface driver carl9170
[    9.402404] usb 1-1: driver   API: 1.9.2 2011-01-22 [1-1]
[    9.415435] usb 1-1: firmware API: 1.9.4 2011-06-30
[    9.420501] usb 1-1: Unprotected firmware image.
[    9.430999] usb 1-1: driver does not support all firmware features.
[    9.447692] usbcore: registered new interface driver zd1211rw
#### SCRIPT:navbridge start...
[    9.825683] JFFS2 notice: (646) jffs2_build_xattr_subsystem: complete buildin
g xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0
orphan) found.
[    9.844665] mtd->read(0x59c bytes from 0x160264) returned ECC error
[    9.853942] mtd->read(0x5d4 bytes from 0x16022c) returned ECC error
[    9.863098] mtd->read(0x64c bytes from 0x1601b4) returned ECC error
[    9.872222] mtd->read(0x6c8 bytes from 0x160138) returned ECC error
[    9.964385] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[    9.974884] usb 1-1: Atheros AR9170 is registered as 'phy0'
[   10.207916] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[   10.227783] cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_g
ain, max_eirp)
[   10.243469] cfg80211:     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi,
2700 mBm)
[   10.259094] cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi,
1700 mBm)
[   10.274688] cfg80211:     (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi,
2000 mBm)
[   10.290313] cfg80211:     (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi,
2000 mBm)
[   10.313720] cfg80211:     (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi,
2000 mBm)
[   10.329376] cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi,
3000 mBm)
[   10.360992] mtd->read(0x44 bytes from 0x1600f0) returned ECC error
[   10.454589] mtd->read(0x694 bytes from 0x16016c) returned ECC error
[   10.548339] mtd->read(0x61c bytes from 0x1601e4) returned ECC error
[   10.615142] JFFS2 notice: (649) jffs2_build_xattr_subsystem: complete buildin
g xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0
orphan) found.
[   10.632629] mtd->read(0x570 bytes from 0x160290) returned ECC error
#### SCRIPT:navbridge Restarting carl9170 with H[   11.649902] usbcore: deregist
ering interface driver carl9170
W-crypto disabled...
[   13.821655] usb 1-1: reset high speed USB device using ehci-omap and address
2
[   15.008422] usbcore: registered new interface driver carl9170
[   15.017028] usb 1-1: driver   API: 1.9.2 2011-01-22 [1-1]
[   15.022644] usb 1-1: firmware API: 1.9.4 2011-06-30
[   15.031890] usb 1-1: Unprotected firmware image.
[   15.037078] usb 1-1: driver does not support all firmware features.
[   15.543182] usb 1-1: Atheros AR9170 is registered as 'phy1'
#### SCRIPT:navbridge Restarted carl9170 with HW-crypto disabled
[   18.040557] gadgetfs: USB Gadget filesystem, version 24 Aug 2004
#### Starting navbridge...


NavBridge version 3.2.0.18
MA[   22.257781] mtd->read(0x570 bytes from 0x160290) returned ECC error
IN:Detach state [   22.265869] mtd->read(0x94 bytes from 0x1602d4) returned ECC
error
       = PTHREAD_CREATE_JOINABLE
MAIN:Scope               = PTHREAD_SCOPE_SYSTEM
MAIN:Inherit scheduler   = PTHREAD_EXPLICIT_SCHED
MAIN:Scheduling policy   = SCHED_OTHER  [priority = 0]
MA[   22.289733] mtd->read(0x44 bytes from 0x1600f0) returned ECC error
IN:Stack size   [   22.296813] mtd->read(0x44 bytes from 0x1600f0) returned ECC
error
       = 2093056[   22.304962] mtd->read(0x694 bytes from 0x16016c) returned ECC
error
(0x1FF000)  [Gu[   22.313049] mtd->read(0x61c bytes from 0x1601e4) returned ECC
error
ard=4096=0x1000]
INIT: Navbridge...
INIT: ConfigFile loaded: configuredDevices size = 4
=== Starting thread 0x486f4 11AccessPoint
0x486f4 running 1
AP::init: Status of generating interface config file (with MacAddr): 0
AP::init: MacAddr = 0009371F0EC0
Starting the AP...
AP::readMode: Mode = 3
AP::readChannel: Channel = 11
AP::readRegion: Region = US
AP::readTxPower: TxPower = 19
AP::readSSID = 0009371F0EC0
=== Starting thread 0x486d8 6Radius
=== Starting thread 0x49628 4Dhcp
AP::checkForMacOverride: Using HW MacAddr = 0009371F0EC0
0x486d8 running 1
0x49628 running 1
AP::setSSID: SSID = TI-NAV-N-0009371F0EC0
AP::writeRadiusUsersFile: SUCCESS writing to the Radius Users config file
AP::writeMacAclFile: SUCCESS Mac-ACL config file
AP::setupHostapd: configuration setup success
#### SCRIPT:ti_config start...
#### Starting hostapd...
#### hostapd started
#### SCRIPT:ti_config start complete
AccessPoint::startHostapd: (0)
Thu Jan  1 00:00:23 1970 : Info: Starting - reading configuration files ...
Radius server started (time=24)
DHCP server started (time=24)
USB Control thread starting.
USB Control Initializing Device [24.240142]
USB Control Initializing Device: open complete, now write config...
[   24.105621] gadgetfs: bound to musb-hdrc driver
USB Control Initializing Device Complete
USB Control Starting: musb-hdrc ep0 (fd=26) [24.308532]
Initialize USB interface.
=== Starting thread 0x4e380 8UDPInput
=== Starting thread 0x4e580 8Asyncmsg
=== Starting thread 0x4e504 6Pinger
=== Starting thread 0x4e49c 10Dispatcher
=== Starting thread 0x4e68c 10PingThread
INIT: Navbridge complete!
0x4e380 running 1
0x4e580 running 1
0x4e504 running 1
Pinger: Socket created 40.
0x4e49c running 1
0x4e68c running 1
[   25.442108] gadgetfs: connected
USB CONNECT high speed [25.631896]
[   25.450225] gadgetfs: disconnected
USB DISCONNECT [25.640258]
Stop IO... (source_fd=-1, sink_fd=-1)
Stop IO complete (source_fd=-1, sink_fd=-1)
[   25.692169] gadgetfs: connected
USB CONNECT high speed [25.881866]
USB Setup Request: USB_REQ_GET_DESCRIPTOR (0) (index=0)
USB Setup Request: USB_REQ_GET_DESCRIPTOR (2) (index=1033)
USB Setup Request: USB_REQ_GET_DESCRIPTOR (0) (index=0)
USB Setup Request: USB_REQ_GET_DESCRIPTOR (2) [   25.717681] gadgetfs: configura
tion #1
(index=1033)
USB Setup Request: USB_REQ_SET_CONFIGURATION to CONFIG #1
Start IO
SINK THREAD loop...
SOURCE THREAD loop...
Start IO complete (source_fd=44, sink_fd=43)
Dhcp: Lease count (initial): 0
################ Restart after 25 secs.
Restarting AP from restart()
m_monitorForceRestart 1
################ Restarting Hostapd (time=53)
#### SCRIPT:ti_config stop...
#### Stopping hostapd...
#### SCRIPT:ti_config stop complete
AccessPoint:: stopHostapd: (0)
Radius server stopped (time=55)
DHCP server stopped (time=56)
AP::checkForMacOverride: Using HW MacAddr = 0009371F0EC0
AP::setSSID: SSID = TI-NAV-N-0009371F0EC0
AP::writeRadiusUsersFile: SUCCESS writing to the Radius Users config file
AP::writeMacAclFile: SUCCESS Mac-ACL config file
AP::setupHostapd: configuration setup success
#### SCRIPT:ti_config start...
#### Starting hostapd...
#### hostapd started
#### SCRIPT:ti_config start complete
AccessPoint::startHostapd: (0)
Thu Jan  1 00:00:58 1970 : Info: Starting - reading configuration files ...
Radius server started (time=58)
DHCP server started (time=58)


On y apprend nombre de choses:
 • l'utilisation du loader X-Loader de chez TI
 • loader qui lance à son tour un loader U-Boot comme sur certaines TI-Nspire CAS+
 • l'utilisation d'un processeur ARM
  (ARMv7)
  dans un ASIC OMAP
  (OMAP3)
 • l'utilisation d'une puce Flash NAND ROM de 128Mo comme sur TI-Nspire CX
 • l'utilisation de 64Mo de mémoire RAM comme sur TI-Nspire CX
 • la mention d'une carte mémoire MMC manquante ici sur laquelle U-Boot tente d'abord de démarrer
 • l'utilisation d'une carte mère de développement BeagleBoard
 • l'utilisation d'un OS de type Linux basé sur le Kernel 2.6.37
 • l'utilisation de la version 3.2.0.18 de l'OS
 • l'adresse matérielle MAC: 00:09:37:1F:0E:C0
 • le SSID du réseau WiFi: TI-NAV-N-0009371F0EC0
 • l'utilisation d'un serveur DHCP pour attribuer les adresses IP aux calculatrices
 • et plein d'autres choses qui sont autant d'innombrables pistes d'expériences et de news potentielles... ;)A bientôt sur
TI-Planet
! ;)
Image
User avatar
critorAdmin
Niveau 19: CU (Créateur Universel)
Niveau 19: CU (Créateur Universel)
Level up: 19.5%
 
Posts: 38368
Images: 11132
Joined: 25 Oct 2008, 00:00
Location: Montpellier
Gender: Male
Calculator(s):
YouTube: critor3000
Twitter: critor2000
Facebook: critor.ti
GitHub: critor

Re: Test RS232 TI-Nspire Navigator Access Point

Unread postby Lionel Debroux » 14 Apr 2013, 14:29

En plus de tout ce que tu as déjà détaillé, on voit également le gadgetfs et la mention "musb_hdrc", c'est à dire de quoi potentiellement exposer l'AP comme un device USB quelconque vis à vis d'un hôte USB (ordinateur, par exemple).
http://cateee.net/lkddb/web-lkddb/USB_MUSB_HDRC.html pour une description plus détaillée de musb_hdrc:
Say Y here if your system has a dual role high speed USB controller based on the Mentor Graphics silicon IP. Then configure options to match your silicon and the board it's being used with, including the USB peripheral role, or the USB host role, or both.

Texas Instruments families using this IP include DaVinci (35x, 644x ...), OMAP 243x, OMAP 3, and TUSB 6010.

Analog Devices parts using this IP include Blackfin BF54x, BF525 and BF527.

If you do not know what this is, please say N.

To compile this driver as a module, choose M here; the module will be called "musb-hdrc".
Membre de la TI-Chess Team.
Co-mainteneur de GCC4TI (documentation en ligne de GCC4TI), TIEmu et TILP.
User avatar
Lionel DebrouxSuper Modo
Niveau 14: CI (Calculateur de l'Infini)
Niveau 14: CI (Calculateur de l'Infini)
Level up: 9.8%
 
Posts: 6745
Joined: 23 Dec 2009, 00:00
Location: France
Gender: Male
Calculator(s):
Class: -
GitHub: debrouxl

Re: Test RS232 TI-Nspire Navigator Access Point

Unread postby Neo » 18 Apr 2013, 17:52

Il serait intéressant d'essayer de reproduire le hack matériel ainsi que de retrouver le firmware OpenWRT utilisé.. J'en avais trouvé un à une époque mais je me souviens plus où il est >.>
Par ailleurs, on peut voir qu'il y a une ACL. N'y a-t-il vraiment pas moyen de "voir" le réseau? (j'arrive avec mon téléphone android à voir les réseaux cachés grâce à une appli..)
Image

Je ne réponds pas aux demandes d'aide par MP

Ecrivant sur des ordinateurs britanniques, aucun accent ne sera visible dans mes messages. Sorry for the inconvenience!
Mes calculatrices TI:
TI-Nspire CX, TI-Nspire CAS+, TI-89, TI-83+.fr, TI-66, TI-59, TI-57 II, TI-30XB MultiView, TI-30Xa, TI-30 Eco RS, TI-Primaire Plus, TI-15 Explorer
Mes calculatrices Casio:
Graph 35+ SH4 (trafiquée), Graph FX-8000G, Graph FX-7000G, FX-82MS
User avatar
NeoMembre
Niveau 14: CI (Calculateur de l'Infini)
Niveau 14: CI (Calculateur de l'Infini)
Level up: 70.9%
 
Posts: 1058
Images: 311
Joined: 19 Dec 2010, 00:00
Location: London, United Kingdom
Gender: Male
Calculator(s):
Class: --


Return to News TI-Nspire

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 26 guests

-
Search
-
Social
-
Featured topics
Concours de rentrée 2021 - La Geste d'Alrys
Concours de rentrée 2021 - Synchro-donjon !
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Remplace ton ancienne fx-92 Collège ou Graph 35 par la nouvelle Graph 35+E II programmable en Python ! Pour tout achat d'une nouvelle Graph 35 d'ici le 30 septembre 2021, Casio te rembourse 10€. En cas de retour de ta fx-92 Collège c'est 18€, et même ou 23€ si tu retournes ton ancienne Graph 35. Etiquette de retour fournie, pas de frais de port à payer, même les anciens modèles et machines non fonctionnelles sont acceptées. En partenariat avec les Restos du cœur.
Remplace ton ancienne fx-92 Collège ou Graph 35 par la Graph 90+E couleur. Pour tout achat, Casio te rembourse 10€ en cas de retour de ta fx-92 Collège, ou 15€ en cas de retour de ta Graph 35. Etiquette de retour fournie, pas de frais de port à payer, même les anciens modèles et machines non fonctionnelles sont acceptées. En partenariat avec les Restos du coeur.
10€ remboursés par Casio sur l'achat de ta calculatrice Graph 35 d'ici le 30 Septembre 2021
Reprise de ton ancienne fx-92 Collège à 5€ ou Graph 35 à 10€. Même non fonctionnelle ou ancien modèle. Etiquette de retour fournie, pas de frais de port à payer. En partenariat avec les Restos du coeur.
25€ remboursés par Casio sur l'achat de ta calculatrice fx-CP400 d'ici le 31 Octobre 2021
3€ remboursés par Casio sur l'achat de ta calculatrice fx-92 Collège d'ici le 30 Septembre 2021
Casio Graph 90+E ou Graph 35+E II avec couvercle personnalisé à gagner sur simple participation aux formations Casio de Septembre 2021.
Disque dur externe + écouteurs bluetooth + 2 superbes coques personnalisées pour Graph 90+E ou Graph 35+E II à gagner en répondant d'ici le 24 Septembre 2021 à la question : "Quelle est l'unité de tension électrique ?"
Coque NumWorks édition limitée Septembre 2021 à gagner.
123456789101112
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
501 utilisateurs:
>487 invités
>9 membres
>5 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)