π
<-
Chat plein-écran
[^]

ED - apuntes


Hierarchy of files

 Downloads
 Files created online(24313)
 HP-Prime(3719)

 mViewer GX Creator App(3177)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator App HP-Prime
Auteur Author: JEFFERSON_UAGRM
Type : Application
Page(s) : 54
Taille Size: 6.50 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 14/02/2020 - 22:51:48
Mis à jour Updated: 15/02/2020 - 04:12:21
Uploadeur Uploader: JEFFERSON_UAGRM (Profil)
Téléchargements Downloads: 1
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2592519

Description 

I
Frsrcn
r^
I
Un rv [J iogo L c'zo Lcr lrzc'¿o'


UxrrDAD I:
ilou,nre*ro 0*,rnrcrp.to
Ob¡cttvo Gonoral 0nc,liaqr la rnoccnicc" del rnovirniento Oso[Citrto
0b¡otiuos Oparolivos El s:tudic'nto botc^ cspcrz de ;
Jo Doc.rr quo ss el rnovinniento osulc,tonc¡
L" Diporcnuor pcnocLo dcr Fracuenúc
b. Éxplicor la üntnnofiro de I-lovirnrenlo ft¡rrs¡¡¡s Srnnple .
..1" fnunuor [c. Leq de l-[oot<¿

5" J.ntorpro-for lo ocuGcon dtnclrnicc de ñ .8 '5-
6. Daducir ponOdot dc¡ movim¡ec,1OS oSr[utoáOS
1, HnoIacrr los co.rnbica & cnergrc da [c,: osctltuoncs "
g, Expli.or fa aupcnp$rún dD ovirnrierrtG¡ 0scrlr,ttrros
I-1


1" Re¡olver yroberrrcs de 0sclc,-cucneb,

t"lovrrniento Ocutc,fu¡-uo- Es un l^novrnriento qw Se repitu en une
rnr€,rnG hagaclona r¿ en un rrir¡ff¿o penctdo $etiernpc-r,

fLodoto
5i mple
Pencdt"l * €s zl lrarnpo ernpleedo enr dor unc. o:ctl"c.c^on cofnplefc"
Fi-c.cruonc¿rr,- E¡ cr numercr da osi[ac-,r-on¿s porsegundo-
[rnrcmnncn Ds uN P€¡rouuo SrmpL€,
Ebtdrcr o[ mOulrniento o¡n tornur en LUBotc. Lc,l ¡uerzc> que [o producen.

Po6ru.Oñ- Lo¡ cornbros de po»ictor¡ se puaden reprceerrtes pgf tc- aornlo-

ononte verficol daun vcctor tr} que
tir. ryLser¡tido ñr,tihorumo "
tr
4
ul= dO
-dt
S-
3-,1
[=o G+
-:l,
5arl -&= L -€F= N t
A

x= ftaon S ; S=wt Porú" + ---+ {tI
x= ft son Ltul) +P
En qonerol "" flÍ: u-¡ P


ilx= A aon I urL +oc )
lr-# I
ü-etou dnd
uL Jx
fw d{
I= Jtn""nt¡t+t¿tl
dr
-A §cr +R
clls [NL,+ d,
tl-=C) )-rncx $?0
Ctcok¿mrtsn-
e= d:r = dtr
ft:reo dlt Jt
CI.- J[ .n *t.*+*¡
dt
R_
Q,rwl Ifr= -lt¿X I
Leq D€ [loo ne
4-rmmmo
,#fw
.,/)iXi
j._,.
Affi
l¿t _E-
* 'l Rl cornprimlr d eshrcrt un resortc se ortglneL
Unc, [u0r¿ü roi.uporadgre^ proportr,onol o[
ll
dasplo-zarnienlo opuoata o mouLrnÉn'h
Ecr¡ncJor.l 0r¡rRrrrcn Dou n,[.5.
Fn : fTt , cr, - - - Záo LE d* Ñe*{o n

-nx= r(#)
-
--]ÓxdI
rn dtz
e= - ultx
=
P¿riodo da l Rosorta he,l, rc¡icle¡-

por ono[ogrc' ({a=. n
rn

f, ¿T,o- K
Pl p¡

2n lE
r<
Peewoo oeL Peuouo 5'nprc
2F:o
qui libno

Tn= m" & Z"lo [*1
"1,.
ñeu]o¡
-rlqoon$:
/¿-yj-'dt'
í e +=zL -A 4- L=5
.1§


3+- # &=
dLL
L dp,
ol-t¿

s+=
! L&
dtz
&t t'dl+- o - €,cuc,uon dtp.e.'urt €n un penüuto orrnptb
dr¿ Ti
* 8t,c.e.on di¡ercncrol ¿"t ú"R 5.
J*x ,lr4x
' L -''
o
Jlt
?0,- o*Lo btc
1
EHeasrht o¿t "[loviñteNro Uaerugrt¡qo :
o) Euentrn C,,u**cq
E.- { nn lJ-¿


E"= 1. nn
2-
I ru R co¡ [ult+
"{
]¿

Lc: 1Z rn u¿PPco¡z tutix )
Ec: Inn
.L
UJu ñ Lf-6untLr,otto¿)]
E.= IZ.m ult t *-. Sstnt lu*+or)]

lmut
L
IH"-x"]
bl fxe ¿arn ?urexeiRL
tJn üJur-po odquterz enetgio, p oten cír" suc.ndo se recrizc {vobcJ o
corflrC. {UAfZas Consarugtiv0§. Lc. [uerzc re{-rrpa:fcd-oro. eE tons$ruc^-
fiva, el *rcbcr¡o tzcrtizo-do pcfre.Lco"npr,mir un r¿sorte so conseruG-
en pTnnG de energtc^ Po1¿ncicl
t-
du- I t dx /mo
)
t,)(,

Jw= ( «) dx ,h
árñ"fl¡ftilü:o
' F6o
**- K h,i.
fP- w- Rxz
w= ,,[f]:
1.
Z


Nl -- 1t1x2
L
á
,]
l
X.r : Ar sen Lul{,* c/r )

Xr= Ilz.5€n Li,-l* * o(z )


Xa: X' { X¿
0r 5o n (,rlt * d, ) I H¿ sen Lr¡t
+úz )


Je lc gTGercc^ se
= Ha s¿n Lut * o(e, )

Jonds :
La g.on intcral & tc. §upei positrort
La Srnplitu d Ras u ltc,n+c

c,nd- t
Brsond-r R¿óendz
Rs=.J6 Sr Cob o[r + [i¿ {§S o(z
E¡eauoos Reaueutob
I" LIn pc¿nduLo oirnp[e tienr gnklrtq5c" dt ZüO qi snzu €xtr€rno " fuc.ncLo
ca clsavic^ bOu dz, lc," pobtcrsn clr equitrbrto Cc.tuj.&;
O,) LC DOgrZ¡rqUk Onfirnc-
g[ rnOu¿rnLen lo Oscrlc.torlo .
b a, rt, ponódo g? {iug dcuondo sodeba ocortoq-lc'u¡ardx p.K--quo e
p?fltodo gslc. rntf&S fo
D¡+rc s o) Fn : -mS sentr
fil = 200 5r Fa=-(zoo) (1go) aen (b0:)
S - Sc,r'
Fr,- =- t50tqLl r11 d¡nos
F¿ Fr--: - 1'501 hle*rlon

b) P.- P 2_
o
1" oarl
z <-)

ISnmplozundo .[o1o> Dt-
t- 2n lT-
rl' T
c'l
Lr = (* )', 1,e, L- (*)" s - Lon5, {u d

L r: 0,¿]9 nll
7 , Un l'l"R 5. §apñSe ntACo por lcr ecL)CLLLsn Q=: 6sen xlf¿t*tlOJ
en unrdccL¿s 5I . t"tc»tc.r I o'Et penodo u Rrnpiitud . b) Lo ñlcrtrr{-)c-,-
rrelocld.Gd c)Escnbir lc'ec¡ofton dz Postcrsn d) Lc',¡e[ouúcd, Pc^rat=b.
q: -,bi*n t[,1n t+]-Tf6') ...

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
3.06 Ko KB readme.txt
3.65 Ko KB lisezmoi.txt
1.09 Ko KB ED___apu.hpprgm
2.36 Mo MB ED___apu 01_20.hpappdir.zip
2.03 Mo MB ED___apu 21_40.hpappdir.zip
2.11 Mo MB ED___apu 41_54.hpappdir.zip
234 octets bytes appslist.txt

Pub / Ads

-
Search
-
Featured topics
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
12
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...

Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety 
-
Stats.
393 utilisateurs:
>371 invités
>16 membres
>6 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)