π
<-
Chat plein-écran
[^]

Problèmes compilation firmware

En ligne

Problèmes compilation firmware

Message non lude critor » 08 Sep 2017, 12:16

1ère tentative en ce qui me concerne en suivant scrupuleusement les instructions officielles et c'est un échec :
Code: Tout sélectionner
Xavier@Xavier-X550C MSYS ~
$ pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc mingw-w64-x86_64-freetype mingw-w64-x86_64-fltk git make bison python
résolution des dépendances...
recherche des conflits entre paquets...
avertissement : cycle de dépendances détecté :
avertissement : mingw-w64-x86_64-gcc-libgfortran sera installé avant sa dépendance mingw-w64-x86_64-gcc-libs
avertissement : cycle de dépendances détecté :
avertissement : mingw-w64-x86_64-harfbuzz sera installé avant sa dépendance mingw-w64-x86_64-freetype
avertissement : cycle de dépendances détecté :
avertissement : mingw-w64-x86_64-cairo sera installé avant sa dépendance mingw-w64-x86_64-freetype
avertissement : cycle de dépendances détecté :
avertissement : mingw-w64-x86_64-fontconfig sera installé avant sa dépendance mingw-w64-x86_64-freetype

Paquets (69) db-5.3.28-2  expat-2.2.0-1  gdbm-1.11-3  heimdal-1.5.3-9
             libgdbm-1.11-3  mingw-w64-x86_64-binutils-2.27-2
             mingw-w64-x86_64-bzip2-1.0.6-5  mingw-w64-x86_64-cairo-1.15.2-4
             mingw-w64-x86_64-crt-git-5.0.0.4745.d2384c2-1
             mingw-w64-x86_64-expat-2.2.0-1
             mingw-w64-x86_64-fontconfig-2.12.0-2
             mingw-w64-x86_64-gcc-libgfortran-6.2.0-2
             mingw-w64-x86_64-gcc-libs-6.2.0-2
             mingw-w64-x86_64-gettext-0.19.7-1  mingw-w64-x86_64-glib2-2.50.1-2
             mingw-w64-x86_64-gmp-6.1.1-1  mingw-w64-x86_64-graphite2-1.3.8-5
             mingw-w64-x86_64-harfbuzz-1.3.2-1
             mingw-w64-x86_64-headers-git-5.0.0.4747.0f8f626-1
             mingw-w64-x86_64-isl-0.17.1-1  mingw-w64-x86_64-libffi-3.2.1-4
             mingw-w64-x86_64-libiconv-1.14-5
             mingw-w64-x86_64-libjpeg-turbo-1.5.1-1
             mingw-w64-x86_64-libpng-1.6.26-1
             mingw-w64-x86_64-libwinpthread-git-5.0.0.4741.2c8939a-1
             mingw-w64-x86_64-lzo2-2.09-2  mingw-w64-x86_64-mpc-1.0.3-2
             mingw-w64-x86_64-mpfr-3.1.4.p3-4  mingw-w64-x86_64-pcre-8.38-1
             mingw-w64-x86_64-pixman-0.34.0-3
             mingw-w64-x86_64-windows-default-manifest-6.4-2
             mingw-w64-x86_64-wineditline-2.101-4
             mingw-w64-x86_64-winpthreads-git-5.0.0.4741.2c8939a-1
             mingw-w64-x86_64-zlib-1.2.8-10  openssh-7.3p1-2  perl-5.22.1-1
             perl-Authen-SASL-2.16-2  perl-Convert-BinHex-1.123-2
             perl-Encode-Locale-1.04-1  perl-Error-0.17024-1
             perl-File-Listing-6.04-2  perl-HTML-Parser-3.71-3
             perl-HTML-Tagset-3.20-2  perl-HTTP-Cookies-6.01-2
             perl-HTTP-Daemon-6.01-2  perl-HTTP-Date-6.02-2
             perl-HTTP-Message-6.06-2  perl-HTTP-Negotiate-6.01-2
             perl-IO-Socket-SSL-2.016-1  perl-IO-stringy-2.111-1
             perl-LWP-MediaTypes-6.02-2  perl-MIME-tools-5.506-1
             perl-MailTools-2.14-1  perl-Net-HTTP-6.09-1
             perl-Net-SMTP-SSL-1.02-1  perl-Net-SSLeay-1.72-1
             perl-TermReadKey-2.33-1  perl-TimeDate-2.30-2  perl-URI-1.68-1
             perl-WWW-RobotRules-6.02-2  perl-libwww-6.13-1  vim-8.0.0027-1
             bison-3.0.4-1  git-2.10.1-1  make-4.2.1-1
             mingw-w64-x86_64-fltk-1.3.3-2  mingw-w64-x86_64-freetype-2.7-1
             mingw-w64-x86_64-gcc-6.2.0-2  python-3.4.3-3

Taille totale du téléchargement :  100,83 MiB
Taille totale installée :         622,48 MiB

:: Procéder à l’installation ? [O/n] O
:: Récupération des paquets...
mingw-w64-x86_64-li...   600,2 KiB   469K/s 00:01 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-gm...   485,0 KiB   482K/s 00:01 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-li...    35,5 KiB  1364K/s 00:00 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-gc...   286,0 KiB   470K/s 00:01 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-gc...   560,2 KiB   484K/s 00:01 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-bz...    77,9 KiB   516K/s 00:00 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-zl...   160,6 KiB   516K/s 00:00 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-bi...    12,8 MiB   397K/s 00:33 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-he...     5,0 MiB   386K/s 00:13 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-cr...     2,9 MiB   460K/s 00:06 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-is...   556,2 KiB   415K/s 00:01 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-mp...   277,3 KiB   483K/s 00:01 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-mp...    62,3 KiB   472K/s 00:00 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-wi...  1484,0   B  0,00B/s 00:00 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-wi...    44,1 KiB  1470K/s 00:00 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-gc...    27,2 MiB   396K/s 01:10 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-ex...   119,7 KiB   584K/s 00:00 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-fo...   220,8 KiB   482K/s 00:00 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-lz...    85,9 KiB   544K/s 00:00 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-pi...   289,5 KiB   427K/s 00:01 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-ca...   755,8 KiB   476K/s 00:02 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-ge...     3,0 MiB   384K/s 00:08 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-wi...    32,7 KiB  1637K/s 00:00 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-pc...   859,1 KiB   456K/s 00:02 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-li...    44,9 KiB  1727K/s 00:00 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-gl...     2,9 MiB   378K/s 00:08 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-gr...   167,0 KiB   525K/s 00:00 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-ha...   314,4 KiB   468K/s 00:01 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-li...   285,9 KiB   489K/s 00:01 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-fr...   503,3 KiB   461K/s 00:01 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-li...   379,7 KiB   200K/s 00:02 [#####################] 100%
mingw-w64-x86_64-fl...  1277,7 KiB   365K/s 00:04 [#####################] 100%
expat-2.2.0-1-i686        21,5 KiB   741K/s 00:00 [#####################] 100%
vim-8.0.0027-1-i686        6,3 MiB   359K/s 00:18 [#####################] 100%
heimdal-1.5.3-9-i686     530,8 KiB   480K/s 00:01 [#####################] 100%
openssh-7.3p1-2-i686     670,2 KiB   470K/s 00:01 [#####################] 100%
db-5.3.28-2-i686          39,2 KiB  1188K/s 00:00 [#####################] 100%
libgdbm-1.11-3-i686       22,3 KiB  1595K/s 00:00 [#####################] 100%
gdbm-1.11-3-i686         106,7 KiB   628K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-5.22.1-1-i686        12,4 MiB   410K/s 00:31 [#####################] 100%
perl-Error-0.17024-...    17,1 KiB  2,08M/s 00:00 [#####################] 100%
perl-Authen-SASL-2....    42,4 KiB   986K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-Encode-Locale-...     9,7 KiB  1935K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-HTTP-Date-6.02...     8,6 KiB  1724K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-File-Listing-6...     7,7 KiB  1538K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-HTML-Tagset-3....    10,3 KiB   933K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-HTML-Parser-3....    77,7 KiB   536K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-LWP-MediaTypes...    18,0 KiB  3,52M/s 00:00 [#####################] 100%
perl-URI-1.68-1-any       75,5 KiB   257K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-HTTP-Message-6...    71,3 KiB   498K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-HTTP-Cookies-6...    20,4 KiB  1858K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-HTTP-Daemon-6....    14,2 KiB  1580K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-HTTP-Negotiate...    11,4 KiB  1143K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-Net-HTTP-6.09-...    19,8 KiB  1520K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-WWW-RobotRules...    12,2 KiB  2041K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-libwww-6.13-1-any   122,2 KiB   587K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-TimeDate-2.30-...    35,9 KiB  1496K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-MailTools-2.14...    58,4 KiB  1358K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-IO-stringy-2.1...    52,6 KiB  1032K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-Convert-BinHex...    30,0 KiB   969K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-MIME-tools-5.5...   180,4 KiB   505K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-Net-SSLeay-1.7...   202,0 KiB   470K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-IO-Socket-SSL-...   112,5 KiB   625K/s 00:00 [#####################] 100%
perl-Net-SMTP-SSL-1...     3,5 KiB  0,00B/s 00:00 [#####################] 100%
perl-TermReadKey-2....    21,5 KiB  1953K/s 00:00 [#####################] 100%
git-2.10.1-1-i686          4,0 MiB   423K/s 00:10 [#####################] 100%
make-4.2.1-1-i686        410,9 KiB   481K/s 00:01 [#####################] 100%
bison-3.0.4-1-i686      1032,8 KiB   350K/s 00:03 [#####################] 100%
python-3.4.3-3-i686       12,2 MiB   415K/s 00:30 [#####################] 100%
(69/69) vérification des clés dans le trousseau    [#####################] 100%
(69/69) vérification de l’intégrité des paquets    [#####################] 100%
(69/69) chargement des fichiers des paquets        [#####################] 100%
(69/69) analyse des conflits entre fichiers        [#####################] 100%
(69/69) vérification de l’espace disque dispon...  [#####################] 100%
:: Traitement des changements du paquet...
( 1/69) installation de mingw-w64-x86_64-libiconv  [#####################] 100%
( 2/69) installation de mingw-w64-x86_64-gmp       [#####################] 100%
( 3/69) installation de mingw-w64-x86_64-libwi...  [#####################] 100%
( 4/69) installation de mingw-w64-x86_64-gcc-l...  [#####################] 100%
( 5/69) installation de mingw-w64-x86_64-gcc-libs  [#####################] 100%
( 6/69) installation de mingw-w64-x86_64-bzip2     [#####################] 100%
( 7/69) installation de mingw-w64-x86_64-zlib      [#####################] 100%
( 8/69) installation de mingw-w64-x86_64-binutils  [#####################] 100%
( 9/69) installation de mingw-w64-x86_64-heade...  [#####################] 100%
(10/69) installation de mingw-w64-x86_64-crt-git   [#####################] 100%
(11/69) installation de mingw-w64-x86_64-isl       [#####################] 100%
(12/69) installation de mingw-w64-x86_64-mpfr      [#####################] 100%
(13/69) installation de mingw-w64-x86_64-mpc       [#####################] 100%
(14/69) installation de mingw-w64-x86_64-windo...  [#####################] 100%
(15/69) installation de mingw-w64-x86_64-winpt...  [#####################] 100%
(16/69) installation de mingw-w64-x86_64-gcc       [#####################] 100%
(17/69) installation de mingw-w64-x86_64-expat     [#####################] 100%
(18/69) installation de mingw-w64-x86_64-fontc...  [#####################] 100%

  Fontconfig configuration is done via /mingw64/etc/fonts/conf.avail and conf.d.
  Read /mingw64/etc/fonts/conf.d/README for more information.

updating font cache... C:/msys32/mingw64/bin/fc-cache.exe: error while loading shared libraries: ?: cannot open shared object file: No such file or directory
done.
(19/69) installation de mingw-w64-x86_64-lzo2      [#####################] 100%
(20/69) installation de mingw-w64-x86_64-pixman    [#####################] 100%
(21/69) installation de mingw-w64-x86_64-cairo     [#####################] 100%
Dépendances optionnelles pour mingw-w64-x86_64-cairo
    mingw-w64-x86_64-glib2: libcairo-gobject [en attente]
(22/69) installation de mingw-w64-x86_64-gettext   [#####################] 100%
(23/69) installation de mingw-w64-x86_64-wined...  [#####################] 100%
(24/69) installation de mingw-w64-x86_64-pcre      [#####################] 100%
(25/69) installation de mingw-w64-x86_64-libffi    [#####################] 100%
(26/69) installation de mingw-w64-x86_64-glib2     [#####################] 100%
Aucun fichier schéma trouvé : aucune action effectuée.
(27/69) installation de mingw-w64-x86_64-graphite2 [#####################] 100%
(28/69) installation de mingw-w64-x86_64-harfbuzz  [#####################] 100%
Dépendances optionnelles pour mingw-w64-x86_64-harfbuzz
    mingw-w64-x86_64-icu: harfbuzz-icu support
(29/69) installation de mingw-w64-x86_64-libpng    [#####################] 100%
(30/69) installation de mingw-w64-x86_64-freetype  [#####################] 100%
(31/69) installation de mingw-w64-x86_64-libjp...  [#####################] 100%
(32/69) installation de mingw-w64-x86_64-fltk      [#####################] 100%
(33/69) installation de expat                      [#####################] 100%
(34/69) installation de vim                        [#####################] 100%
(35/69) installation de heimdal                    [#####################] 100%
(36/69) installation de openssh                    [#####################] 100%
(37/69) installation de db                         [#####################] 100%
(38/69) installation de libgdbm                    [#####################] 100%
(39/69) installation de gdbm                       [#####################] 100%
(40/69) installation de perl                       [#####################] 100%
(41/69) installation de perl-Error                 [#####################] 100%
(42/69) installation de perl-Authen-SASL           [#####################] 100%
(43/69) installation de perl-Encode-Locale         [#####################] 100%
(44/69) installation de perl-HTTP-Date             [#####################] 100%
(45/69) installation de perl-File-Listing          [#####################] 100%
(46/69) installation de perl-HTML-Tagset           [#####################] 100%
(47/69) installation de perl-HTML-Parser           [#####################] 100%
(48/69) installation de perl-LWP-MediaTypes        [#####################] 100%
(49/69) installation de perl-URI                   [#####################] 100%
(50/69) installation de perl-HTTP-Message          [#####################] 100%
(51/69) installation de perl-HTTP-Cookies          [#####################] 100%
(52/69) installation de perl-HTTP-Daemon           [#####################] 100%
(53/69) installation de perl-HTTP-Negotiate        [#####################] 100%
(54/69) installation de perl-Net-HTTP              [#####################] 100%
(55/69) installation de perl-WWW-RobotRules        [#####################] 100%
(56/69) installation de perl-libwww                [#####################] 100%
Dépendances optionnelles pour perl-libwww
    perl-LWP-Protocol-HTTPS: for https:// url schemes
(57/69) installation de perl-TimeDate              [#####################] 100%
(58/69) installation de perl-MailTools             [#####################] 100%
(59/69) installation de perl-IO-stringy            [#####################] 100%
(60/69) installation de perl-Convert-BinHex        [#####################] 100%
module test... pass.
(61/69) installation de perl-MIME-tools            [#####################] 100%
(62/69) installation de perl-Net-SSLeay            [#####################] 100%
(63/69) installation de perl-IO-Socket-SSL         [#####################] 100%
(64/69) installation de perl-Net-SMTP-SSL          [#####################] 100%
(65/69) installation de perl-TermReadKey           [#####################] 100%
(66/69) installation de git                        [#####################] 100%
Dépendances optionnelles pour git
    python2: various helper scripts
    subversion: git svn
(67/69) installation de make                       [#####################] 100%
(68/69) installation de bison                      [#####################] 100%
(69/69) installation de python                     [#####################] 100%

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~
$ export PATH=/mingw64/bin:$PATH

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~
$ git clone https://github.com/numworks/epsilon.git
Clonage dans 'epsilon'...
remote: Counting objects: 28447, done.
remote: Compressing objects: 100% (48/48), done.
remote: Total 28447 (delta 19), reused 41 (delta 15), pack-reused 28384
Réception d'objets: 100% (28447/28447), 7.53 MiB | 157.00 KiB/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (18437/18437), fait.
Extraction des fichiers: 100% (1338/1338), fait.

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~
$ ls
epsilon

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~
$ make PLATFORM=simulator clean
make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « clean ». Arrêt.

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~
$ make PLATFORM=simulator
make: *** Pas de cible spécifiée et aucun makefile n'a été trouvé. Arrêt.

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~
$ ls
epsilon

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~
$ cd epsilon/

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ ls
apps    gdb_script.gdb  liba     Makefile     python
build   ion             libaxx   openocd.cfg  quiz
escher  kandinsky       LICENSE  poincare     README.md

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ make PLATFORM=simulator clean
CLEAN

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ make PLATFORM=simulator
HOSTCC  kandinsky/fonts/rasterizer
RASTER  kandinsky/src/small_font.h kandinsky/src/small_font.c
RASTER  kandinsky/src/large_font.h kandinsky/src/large_font.c
BISON   poincare/src/simplify/rules_generation/rules_parser.cpp
HOSTCC  poincare/src/simplify/rules_generation/rules_parser.o
FLEX    poincare/src/simplify/rules_generation/rules_lexer.cpp
HOSTCC  poincare/src/simplify/rules_generation/rules_lexer.o
HOSTCC  poincare/src/simplify/rules_generation/node.o
HOSTCC  poincare/src/simplify/rules_generation/rule.o
HOSTLD  poincare/src/simplify/rules_generation/rulegen
RULEGEN poincare/src/simplify/rules.cpp
FLEX    poincare/src/expression_lexer.cpp poincare/src/expression_lexer.hpp
BISON   poincare/src/expression_parser.cpp poincare/src/expression_parser.hpp
poincare/src/expression_parser.y: avertissement: 7 conflits par réduction/réduction [-Wconflicts-rr]
QSTRDAT python/port/genhdr/qstrdefs.generated.h
HOSTCC  escher/image/inliner
INLINER apps/calculation/calculation_icon.cpp
CXX     apps/calculation/calculation_icon.o
/bin/sh: clang++ : commande introuvable
make: *** [Makefile:118: apps/calculation/calculation_icon.o] Error 127

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ pacman
erreur : aucune opération spécifiée (utiliser -h pour l’aide)

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ pacman -h
utilisation:  pacman <opération> [...]
opérations :
    pacman {-h --help}
    pacman {-V --version}
    pacman {-D --database} <options> <paquet(s)>
    pacman {-F --files}    [options] [paquet(s)]
    pacman {-Q --query}    [options] [paquet(s)]
    pacman {-R --remove}   [options] <paquet(s)>
    pacman {-S --sync}     [options] [paquet(s)]
    pacman {-T --deptest}  [options] [paquet(s)]
    pacman {-U --upgrade}  [options] <fichier(s)>

utilisez « pacman {-h --help} » avec une opération pour voir les options disponibles.

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ pacman -S llvm
résolution des dépendances...
recherche des conflits entre paquets...

Paquets (9) binutils-2.25.1-2  gcc-5.3.0-3  isl-0.16.1-1  mpc-1.0.3-1
            msys2-runtime-devel-2.6.0-1
            msys2-w32api-headers-5.0.0.4732.6172d2f-1
            msys2-w32api-runtime-5.0.0.4732.6172d2f-1
            windows-default-manifest-6.4-1  llvm-svn-124592.aef50ac-1

Taille totale du téléchargement :  115,38 MiB
Taille totale installée :         588,03 MiB

:: Procéder à l’installation ? [O/n] O
:: Récupération des paquets...
binutils-2.25.1-2-i686     3,7 MiB   384K/s 00:10 [#####################] 100%
isl-0.16.1-1-i686        453,1 KiB   465K/s 00:01 [#####################] 100%
mpc-1.0.3-1-i686          58,2 KiB  1058K/s 00:00 [#####################] 100%
msys2-runtime-devel...     3,5 MiB   379K/s 00:09 [#####################] 100%
msys2-w32api-header...     4,6 MiB   375K/s 00:13 [#####################] 100%
msys2-w32api-runtim...  1014,3 KiB   429K/s 00:02 [#####################] 100%
windows-default-man...  1392,0   B  0,00B/s 00:00 [#####################] 100%
gcc-5.3.0-3-i686          21,0 MiB   369K/s 00:58 [#####################] 100%
llvm-svn-124592.aef...    81,2 MiB   394K/s 03:31 [#####################] 100%
(9/9) vérification des clés dans le trousseau      [#####################] 100%
(9/9) vérification de l’intégrité des paquets      [#####################] 100%
(9/9) chargement des fichiers des paquets          [#####################] 100%
(9/9) analyse des conflits entre fichiers          [#####################] 100%
(9/9) vérification de l’espace disque disponible   [#####################] 100%
:: Traitement des changements du paquet...
(1/9) installation de binutils                     [#####################] 100%
(2/9) installation de isl                          [#####################] 100%
(3/9) installation de mpc                          [#####################] 100%
(4/9) installation de msys2-runtime-devel          [#####################] 100%
(5/9) installation de msys2-w32api-headers         [#####################] 100%
(6/9) installation de msys2-w32api-runtime         [#####################] 100%
(7/9) installation de windows-default-manifest     [#####################] 100%
(8/9) installation de gcc                          [#####################] 100%
(9/9) installation de llvm-svn                     [#####################] 100%

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ make PLATFORM=simulator
CXX     apps/calculation/calculation_icon.o
/bin/sh: clang++ : commande introuvable
make: *** [Makefile:118: apps/calculation/calculation_icon.o] Error 127

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ make PLATFORM=simulator
CXX     apps/calculation/calculation_icon.o
/bin/sh: clang++ : commande introuvable
make: *** [Makefile:118: apps/calculation/calculation_icon.o] Error 127

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ clang
bash: clang : commande introuvable

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ clang++
bash: clang++ : commande introuvable

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ cl
clb.dll                        clip.exe
clbcatq.dll                    ClipboardServer.dll
cldapi.dll                     Clipc.dll
cleanmgr.exe                   CloudBackupSettings.dll
cleanupdelta.exe               CloudExperienceHostCommon.dll
clear.exe                      CloudExperienceHostUser.dll
clfsw32.dll                    CloudNotifications.exe
cliconfg.dll                   CloudStorageWizard.exe
cliconfg.exe                   clrhost.dll
cliconfg.rll                   clusapi.dll

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ cl
clb.dll                        clip.exe
clbcatq.dll                    ClipboardServer.dll
cldapi.dll                     Clipc.dll
cleanmgr.exe                   CloudBackupSettings.dll
cleanupdelta.exe               CloudExperienceHostCommon.dll
clear.exe                      CloudExperienceHostUser.dll
clfsw32.dll                    CloudNotifications.exe
cliconfg.dll                   CloudStorageWizard.exe
cliconfg.exe                   clrhost.dll
cliconfg.rll                   clusapi.dll

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ cl
clb.dll                        clip.exe
clbcatq.dll                    ClipboardServer.dll
cldapi.dll                     Clipc.dll
cleanmgr.exe                   CloudBackupSettings.dll
cleanupdelta.exe               CloudExperienceHostCommon.dll
clear.exe                      CloudExperienceHostUser.dll
clfsw32.dll                    CloudNotifications.exe
cliconfg.dll                   CloudStorageWizard.exe
cliconfg.exe                   clrhost.dll
cliconfg.rll                   clusapi.dll

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ cl
clb.dll                        clip.exe
clbcatq.dll                    ClipboardServer.dll
cldapi.dll                     Clipc.dll
cleanmgr.exe                   CloudBackupSettings.dll
cleanupdelta.exe               CloudExperienceHostCommon.dll
clear.exe                      CloudExperienceHostUser.dll
clfsw32.dll                    CloudNotifications.exe
cliconfg.dll                   CloudStorageWizard.exe
cliconfg.exe                   clrhost.dll
cliconfg.rll                   clusapi.dll

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ pacman -S clang
résolution des dépendances...
recherche des conflits entre paquets...

Paquets (1) clang-svn-60105.a5d3092-1

Taille totale du téléchargement :   80,81 MiB
Taille totale installée :         328,02 MiB

:: Procéder à l’installation ? [O/n] O
:: Récupération des paquets...
clang-svn-60105.a5d...    80,8 MiB   394K/s 03:30 [#####################] 100%
(1/1) vérification des clés dans le trousseau      [#####################] 100%
(1/1) vérification de l’intégrité des paquets      [#####################] 100%
(1/1) chargement des fichiers des paquets          [#####################] 100%
(1/1) analyse des conflits entre fichiers          [#####################] 100%
(1/1) vérification de l’espace disque disponible   [#####################] 100%
:: Traitement des changements du paquet...
(1/1) installation de clang-svn                    [#####################] 100%

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ make PLATFORM=simulator
CXX     apps/calculation/calculation_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/graph/graph_icon.cpp
CXX     apps/graph/graph_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/on_boarding/logo_icon.cpp
CXX     apps/on_boarding/logo_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/probability_icon.cpp
CXX     apps/probability/probability_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/binomial_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/binomial_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/calcul1_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/calcul1_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/calcul2_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/calcul2_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/calcul3_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/calcul3_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/calcul4_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/calcul4_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/exponential_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/exponential_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_binomial_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_binomial_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_calcul1_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_calcul1_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_calcul2_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_calcul2_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_calcul3_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_calcul3_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_calcul4_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_calcul4_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_exponential_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_exponential_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_normal_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_normal_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_poisson_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_poisson_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_uniform_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_uniform_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/normal_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/normal_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/poisson_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/poisson_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/uniform_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/uniform_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/regression/regression_icon.cpp
CXX     apps/regression/regression_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/sequence/sequence_icon.cpp
CXX     apps/sequence/sequence_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/settings/settings_icon.cpp
CXX     apps/settings/settings_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/statistics/stat_icon.cpp
CXX     apps/statistics/stat_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/code/code_icon.cpp
CXX     apps/code/code_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/exam_icon.cpp
CXX     apps/exam_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
CXX     apps/calculation/app.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
In file included from apps/calculation/app.cpp:2:
In file included from apps/calculation/../apps_container.h:6:
In file included from apps/calculation/../shared/../probability/app.h:6:
apps/calculation/../shared/../probability/law_controller.h:8:10: fatal error:
      'new' file not found
#include <new>
         ^
1 error generated.
make: *** [Makefile:118: apps/calculation/app.o] Error 1

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ make PLATFORM=simulator clean
CLEAN

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ make PLATFORM=simulator
HOSTCC  kandinsky/fonts/rasterizer
RASTER  kandinsky/src/small_font.h kandinsky/src/small_font.c
RASTER  kandinsky/src/large_font.h kandinsky/src/large_font.c
BISON   poincare/src/simplify/rules_generation/rules_parser.cpp
HOSTCC  poincare/src/simplify/rules_generation/rules_parser.o
FLEX    poincare/src/simplify/rules_generation/rules_lexer.cpp
HOSTCC  poincare/src/simplify/rules_generation/rules_lexer.o
HOSTCC  poincare/src/simplify/rules_generation/node.o
HOSTCC  poincare/src/simplify/rules_generation/rule.o
HOSTLD  poincare/src/simplify/rules_generation/rulegen
RULEGEN poincare/src/simplify/rules.cpp
FLEX    poincare/src/expression_lexer.cpp poincare/src/expression_lexer.hpp
BISON   poincare/src/expression_parser.cpp poincare/src/expression_parser.hpp
poincare/src/expression_parser.y: avertissement: 7 conflits par réduction/réduction [-Wconflicts-rr]
QSTRDAT python/port/genhdr/qstrdefs.generated.h
HOSTCC  escher/image/inliner
INLINER apps/calculation/calculation_icon.cpp
CXX     apps/calculation/calculation_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/graph/graph_icon.cpp
CXX     apps/graph/graph_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/on_boarding/logo_icon.cpp
CXX     apps/on_boarding/logo_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/probability_icon.cpp
CXX     apps/probability/probability_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/binomial_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/binomial_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/calcul1_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/calcul1_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/calcul2_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/calcul2_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/calcul3_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/calcul3_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/calcul4_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/calcul4_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/exponential_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/exponential_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_binomial_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_binomial_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_calcul1_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_calcul1_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_calcul2_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_calcul2_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_calcul3_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_calcul3_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_calcul4_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_calcul4_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_exponential_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_exponential_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_normal_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_normal_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_poisson_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_poisson_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/focused_uniform_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/focused_uniform_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/normal_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/normal_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/poisson_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/poisson_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/probability/images/uniform_icon.cpp
CXX     apps/probability/images/uniform_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/regression/regression_icon.cpp
CXX     apps/regression/regression_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/sequence/sequence_icon.cpp
CXX     apps/sequence/sequence_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/settings/settings_icon.cpp
CXX     apps/settings/settings_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/statistics/stat_icon.cpp
CXX     apps/statistics/stat_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/code/code_icon.cpp
CXX     apps/code/code_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
INLINER apps/exam_icon.cpp
CXX     apps/exam_icon.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
CXX     apps/calculation/app.o
clang++: warning: argument unused during compilation: '-mwindows'
In file included from apps/calculation/app.cpp:2:
In file included from apps/calculation/../apps_container.h:6:
In file included from apps/calculation/../shared/../probability/app.h:6:
apps/calculation/../shared/../probability/law_controller.h:8:10: fatal error:
      'new' file not found
#include <new>
         ^
1 error generated.
make: *** [Makefile:118: apps/calculation/app.o] Error 1

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ make PLATFORM=simulator clean
CLEAN

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ make clean
CLEAN
ma
Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$ make
HOSTCC  kandinsky/fonts/rasterizer
RASTER  kandinsky/src/small_font.h kandinsky/src/small_font.c
RASTER  kandinsky/src/large_font.h kandinsky/src/large_font.c
BISON   poincare/src/simplify/rules_generation/rules_parser.cpp
HOSTCC  poincare/src/simplify/rules_generation/rules_parser.o
FLEX    poincare/src/simplify/rules_generation/rules_lexer.cpp
HOSTCC  poincare/src/simplify/rules_generation/rules_lexer.o
HOSTCC  poincare/src/simplify/rules_generation/node.o
HOSTCC  poincare/src/simplify/rules_generation/rule.o
HOSTLD  poincare/src/simplify/rules_generation/rulegen
RULEGEN poincare/src/simplify/rules.cpp
FLEX    poincare/src/expression_lexer.cpp poincare/src/expression_lexer.hpp
BISON   poincare/src/expression_parser.cpp poincare/src/expression_parser.hpp
poincare/src/expression_parser.y: avertissement: 7 conflits par réduction/réduction [-Wconflicts-rr]
QSTRDAT python/port/genhdr/qstrdefs.generated.h
HOSTCC  escher/image/inliner
INLINER apps/calculation/calculation_icon.cpp
CXX     apps/calculation/calculation_icon.o
make: arm-none-eabi-g++: Command not found
make: *** [Makefile:118: apps/calculation/calculation_icon.o] Error 127

Xavier@Xavier-X550C MSYS ~/epsilon
$
Image
Avatar de l’utilisateur
critorAdmin.
Niveau 18: DC (Deus ex Calculatorum)
Niveau 18: DC (Deus ex Calculatorum)
Prochain niv.: 72%
 
Messages: 29751
Images: 6984
Inscription: 25 Oct 2008, 00:00
Localisation: Aix-Marseille
Genre: Homme
Calculatrice(s):
Classe: Lycée
YouTube: critor3000
Twitter: critor2000
Facebook: critor.ti

Re: Problèmes compilation firmware

Message non lude Adriweb » 08 Sep 2017, 13:04

Builder sur windows est peu supporté pour le moment (probablement pas encore vraiment testé), et il y a des PR sur github (il y a 23 heures) pour corriger des erreurs de builds.

Cela dit, ca a fini par plus ou moins fonctionner, quand même. Ton compilo qui ne trouve pas <new> par contre... je sais pas.

Je vois que tu as installé les dépendances au début donc ça ça a l'air bon (installe g++ s'il est pas dispo, je crois avoir vu gcc passer uniquement, mais peut-être qu'il est compris dedans), mais par contre je sais pas trop pourquoi ça veut utiliser clang/llvm par défaut (justement sur windows, c'est censé utiliser gcc/g++). Un commit récent (il y a 4 jours) précise quoi paramétrer (sauf que c'est censé être automatique, donc je sais pas pourquoi ca ne passe pas chez toi)

Essaye ca :
Code: Tout sélectionner
make TOOLCHAIN=mingw PLATFORM=simulator clean
make TOOLCHAIN=mingw PLATFORM=simulator

voire...
Code: Tout sélectionner
make PLATFORM=simulator CC=gcc CXX=g++ LD=g++ clean
make PLATFORM=simulator CC=gcc CXX=g++ LD=g++


sinon il y a aussi make TOOLCHAIN=mingw PLATFORM=simulator info pour savoir quels paramètres il utilise.

Jacobly prévient quand même qu'un truc sur micropython ne builde pas sur windows, et qu'il a du changer quelque chose. Pour référence, les changements qu'il a du a faire à l'époque pour que ça builde (il y en a eu qui ont été intégré depuis) : https://github.com/jacobly0/epsilon/com ... 4c3c345241
Avatar de l’utilisateur
AdriwebAdmin.
Niveau 16: CC2 (Commandeur des Calculatrices)
Niveau 16: CC2 (Commandeur des Calculatrices)
Prochain niv.: 41.2%
 
Messages: 11867
Images: 846
Inscription: 01 Juin 2007, 00:00
Localisation: France
Genre: Homme
Calculatrice(s):
Classe: (ingénieur)
Twitter: adriweb
GitHub: adriweb


Retourner vers Programmation native (C/C++/...)

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

-
Rechercher
-
Sujets à la une
"NumWorks++": Challenge de modification matérielle pour rajouter une puce de mémoire Flash !
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-83 Premium CE avec son chargeur pour 79,79€ port inclus !
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-Nspire CX CAS à seulement 130€ TTC port inclus!
Jailbreake ta TI-Nspire avec Ndless et profite des meilleurs jeux et applications !
Transforme ta TI-Nspire CX en console Game Boy Advance!
12345
-
Donations/Premium
Pour plus de concours, de lots, de tests, nous aider à payer le serveur et les domaines...
PayPal : paiement en ligne sécurisé - secure online payments
Découvrez les avantages d'un compte donateur !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partenaires et pub
Notre partenaire Jarrety 
-
Stats.
363 utilisateurs:
>324 invités
>34 membres
>5 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Autres sites intéressants
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)