π
<-
Chat plein-écran
[^]

Funcion_ARM


Hierarchy of files

 Downloads
 Files created online(25912)
 HP-Prime(4007)

 mViewer GX Creator App(3154)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator App HP-Prime
Auteur Author: alvaromp
Type : Application
Page(s) : 42
Taille Size: 2.30 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 11/06/2021 - 14:41:16
Uploadeur Uploader: alvaromp (Profil)
Téléchargements Downloads: 2
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2761997

Description 

A M P L IA C IÓ N D E R E S IS T E N C IA D E M A T E R IA L E S - G IT I

P E C 2/E X A M E N D E J U N IO 11 -6 -2 02 0

1 .- C on u n a pre n sa se co m prim e u n b lo qu e cú b ico d e fun dición d e de
a rista. E l e nsa yo se re aliz a de do s form as:

A ) S ob re un a b a se p lan a rígid a sin ro zam ien to
B ) S ob re un hu eco e n e l qu e el b lo qu e e nca ja sin h olg u ras n i ro zam ien to

P ara un a c arg a d ad a se pid e la rela ció n en tre las en e rg ía s elá stica s,
, alm ace na da s e n e l b lo qu e e n los d o s en sayo s.

D a tos:S O L U C IO N :

L lam a nd o a la ca rga a plica d a, , y tom an d o e l e je co m o la
d ire cció n d e co m p re sió n, se tien e:

F
E nsa yo A ) x ; y z 0 . E n erg ía e lá stica:
a2

1 2 2 2 F2
UA x y z 2 x y x z y z dV
2E 2 Ea 4

F 1
E nsa yo B ) x ; y z ; y z y x z 0
a2 E

F
D e do n de se ob tien e : y z . Y la en e rgía elá stica qu e da :
1 a2

2 2
F2
UB 1 2 2 2
2 Ea 1 1 1

D ividie n do la s en ergía s y sustituye n do se o btie ne :

UA UA
1,11 ( 0, 2) ; 1, 20 ( 0, 25)
UB UB


UA UA
1,35 ( 0,3) ; 1, 60 ( 0,35)
UB UB
2 .- S e p re ten de su stitu ir u n pe rfil hu eco c ua d rad o
po r un tu bo de se cció n circu lar d e es pe so r igu a l a l esp e sor m e d io d el
p erfil . ¿ C u á l d e be r ser el d iá m e tro m e dio
m ín im o d el tub o d e se cción c ircu lar p ara q ue te n ga la m ism a re sisten cia a la
torsión q ue el p e rfil cua d rad o ?S O L U C IO N :

D a tos d e ta bla s:
2
M ó du lo re siste nte a to rsió n d el p e rfil hu e co: WT # 2 A*emín 2 L e e

M ó du lo re sisten te a torsión d el tu bo d e se cció n circu la r de ra dio m ed io y
e spe sor :
2
WTo 2 A*emín 2 eo
4

2 L e
Igu a lan d o: WT # WTo mínA plica ción nu m é rica :
3 .- P a ra la se cció n re cta , , , , d e la
fig ura, ¿ cuá l d e be se r e l valor e n de la re la ció n en tre e l m o m en to fle cto r y
e l e sfu e rzo cortan te, M F / T , p ara q ue la ten sió n n o rm a l m á xim a y la ten sió n
tan g en cial m áxim a q ue ap a rec en sea n igu ale s e n m ó du lo ?
y

S O L U C IO N :

D a tos d e ta bla s:
b


z h

MF

T


T e nsió n m áxim a d eb ida a l m o m en to fle ctor:

MF h
máx y h/2
Iz 2

T e nsió n m áxim a d eb id a a l e sfu erzo co rtan te:

T mz ( y 0) T Sz
máx (y 0)
I z b( y 0) Iz b

MF 2 Sz
L ue go :
T hbA plica ción nu m é rica :
4 .- P a ra la b a rra q ue brad a em po trad a-libre de la fig ura , h allar e n el
d esp la za m ie nto vertica l d e la se cció n d o nd e se ap lica la carga P .

D a to s: B a rra de se cción circula r , , ,
, P

M a te ria l:S O L U C IO N :

E ne rg ía e lá stica: t
2a
a M F2 2a M F2 M T2
U ds dt s
0 2 EI 0 2 EI 2 EI 0 P
a
2 2 2 2 2 2
a P s 2a Pt P a
ds dt
0 2 EI 0 2 EI 2 EI 0


MF
T e orem a d e C a stiglian o : Pa
2Pa
U
P
a 2 Ps 2 2a 2 Pt 2 P2a2
ds dt
0 2 EI 0 2 EI 2 EI 0
3 1 MT
Pa 3
EI GI 0
Pa Pa
4

S ie nd o: I 2I0
4 2

A plica ción nu m é rica :

10mm 71, 27mm ; 15mm 14,08mm


20mm 4, 45mm ; 25mm 1,82mm
5.- U na ro ca tie ne p or ten sio ne s de ro tura a tracció n y co m presió n

rt 15 M P a rc 1 00 M P a . H alle grá ficam e n te e l án gu lo a p ro xim a do (en g ra do s) qu e

fo rm a la no rm al al p lan o d e ro tu ra co n la direcció n p rin cip al 1 cu an do se e ncu e ntra
som e tida a l e stad o lím ite prop orcion a l a 1 5 M Pa 2 3 8 0 M P a seg ún e l

crite rio de M o h r.


21 º 27 º 4 2º 3 5º


R E S O LU C IÓ N
La re cta d e los e stad o s lím ite de M o hr e s tan ge n te a la s circu nferen cia s lím ite de
tracció n y co m p re sión . (M P a)
n (M P a)
-100 15

E l e stad o lím ite p ro po rcio na l a l d ad o e s:

1 ' n· 1 2 ' 3 ' n· 2 n· 3


S ie nd o n e l co eficien te d e se g urida d se g ún el crite rio d e M oh r:
15
n rt
n 2,1 4
15
1
rt
3 5 80
rc 100
P o r tan to:

...

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
3.06 Ko KB readme.txt
3.65 Ko KB lisezmoi.txt
1.09 Ko KB Funcion_.hpprgm
2.30 Mo MB Funcion_.hpappdir.zip
95 octets bytes appslist.txt

Pub / Ads

-
Search
-
Social
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.2 pour les Nspire CX II
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.5 pour la 83PCE/84+C-T Python Edition
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
1234
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
656 utilisateurs:
>614 invités
>37 membres
>5 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)