π
<-
Chat plein-écran
[^]

lesweek34


Hierarchy of files

 Downloads
 Files created online(21996)
 HP-Prime(2575)

 mViewer GX Creator App(2077)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator App HP-Prime
Auteur Author: calcu123
Type : Application
Page(s) : 60
Taille Size: 2.18 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 08/04/2021 - 15:00:40
Uploadeur Uploader: calcu123 (Profil)
Téléchargements Downloads: 1
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2721484

Description 

Dynamica
2020-2021
Docenten:
Ramon Jongen
Rob van Loevezijn
blokweek les Hfst par niet onderwerpen
1 1 1 1.1 t/m 1.3 1.2.9 en 1.3.2 Kinematica van een puntmassa
2 1 1.4 t/m 1.7 1.8 en 1.9
2 3 2 2.1 t/m 2.4 Kinematica van een puntmassa: kracht en versnelling
4 2 2.5
3 5 3 3.1 t/m 3.3 Kinematica van een puntmassa: arbeid en energie
6 3 3.4 t/m 3.6
4 7 4 4.1 t/m 4.3 Kinematica van een puntmassa: stoot en impuls
8 4 4.4
5 9 6 6.1 t/m 6.3 Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: kracht en versnelling
10 6 6.4
6 11 7 Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: arbeid en energie
12 7
7 13
14
Paragraaf 2.1
De tweede bewegingswet van Newton

Tweede wet van Newton
Wanneer er een resulterende kracht werkt op een puntmassa, dan zal
die puntmassa gaan versnellen in de richting van de kracht.


????Ԧ = ???? ∙ ????Ԧ
Hierin is ????Ԧ de resulterende kracht.
???? de massa
????Ԧ de versnelling
Paragraaf 2.2
De bewegingsvergelijking

Wanneer er meer dan één kracht op een puntmassa wordt
uitgeoefend, wordt de krachtsresultante bepaald door vectoroptelling
van alle krachten:


Σ???????? = ???? ∙ ????Ԧ
Paragraaf 2.3
Bewegingsvergelijking voor een stelsel puntmassa’s

Wanneer een voorwerp bestaat uit meerdere puntmassa’s dan kan op elk afzonderlijke puntmassa
Ԧ Voor ???????? kan de
???????? een inwendige kracht ???????? werken en ook een uitwendige kracht ????.
bewegingsvergelijking dan geschreven worden als:
???????? + ???????? = ???? ∙ ????????


Wanneer we alle vergelijkingen van alle puntmassa’s vectorieel optellen krijgen we:
Σ???????? + Σ???????? = Σ ???????? ∙ ????????


De som van de inwendige krachten zal gelijk zijn aan nul. Daarom blijf alleen
De som van de uitwendige krachten over:
Σ????Ԧ???? = Σ???????? ????Ԧ????
Paragraaf 2.4
Bewegingsvergelijkingen: coördinaten in een rechthoekig assenstelsel

Wanneer een puntmassa zich beweegt ten opzichte van een inertiaal x-
, y-, z-assenstelsel kunnen de krachten, plaats, snelheid en versnelling
vectorieel ontbonden worden in deze drie richtingen.
Daarom kunnen we de volgende drie scalaire vergelijkingen opstellen:
Σ???????? = ????????????
Σ???????? = ????????????
Σ???????? = ????????????
Paragraaf 2.1 t/m 2.4
Bewegingsvergelijkingen en kinematische vergelijkingen

We hebben nu dus twee sets met vergelijkingen:Kinematische vergelijkingen:
????(????) Bewegingsvergelijkingen:
???????? Σ???????? = ????????????
???? ???? = Σ???????? = ????????????
????????
???????? Σ???????? = ????????????
???? ???? =
????????
Paragraaf 2.1 t/m 2.4
Bewegingsvergelijkingen en kinematische vergelijkingen

De verbindende grootheid is vaak de versnellingKinematische vergelijkingen:
????(????) Bewegingsvergelijkingen:
???????? Σ???????? = ????????????
???? ???? = Σ???????? = ????????????
????????
???????? ????Ԧ Σ???????? = ????????????
???? ???? =
????????
Paragraaf 2.1 t/m 2.4
Voorbeeld 2.1

De kist van 50kg staat op een horizontaal vlak waarvan de kinetische wrijvingscoëfficiënt ???????? = 0,3
is.
Bepaal de snelheid van de kist 3???? nadat zij vanuit stilstand is gaan bewegen, als de kist niet kantelt
wanneer deze een trekkracht van 400???? onder gaat.
Paragraaf 2.2
Voorbeeld 2.1 y-as

Stap 1: Analyse
1. Welke krachten werken er?
a. Zwaartekracht ????Ԧ????
b. Normaalkracht ????Ԧ????
c. Kracht ???? = 400????
d. Wrijvingskracht ???????? = ???????? ∙ ????????
x-as
2. Teken de krachten
3. Ontbindt de krachten

Kies een assenstelsel en teken vanuit de oorsprong de krachten die op het
voorwerp werken.
Paragraaf 2.2
Voorbeeld 2.1 y-as

Stap 1: Analyse
1. Welke krachten werken er?
a. Zwaartekracht ????Ԧ????
b. Normaalkracht ????Ԧ????
c. Kracht ???? = 400???? x-as
d. Wrijvingskracht ???????? = ???????? ∙ ????????

2. Teken de krachten

????Ԧ????
Paragraaf 2.2
Voorbeeld 2.1 y-as

Stap 1: Analyse
1. Welke krachten werken er?
????Ԧ????
a. Zwaartekracht ????Ԧ????
b. Normaalkracht ????Ԧ????
c. Kracht ???? = 400???? x-as
d. Wrijvingskracht ???????? = ???????? ∙ ????????
2. Teken de krachten


????Ԧ????
Paragraaf 2.2
Voorbeeld 2.1 y-as

Stap 1: Analyse
1. Welke krachten werken er?
????Ԧ????
a. Zwaartekracht ????Ԧ????
???? = 400 ????
b. Normaalkracht ????Ԧ????
c. Kracht ???? = 400???? x-as
d. Wrijvingskracht ???????? = ???????? ∙ ????????
2. Teken de krachten


????Ԧ????
Paragraaf 2.2
Voorbeeld 2.1 y-as

Stap 1: Analyse
1. Welke krachten werken er?
????Ԧ????
a. Zwaartekracht ????Ԧ????
???? = 400 ????
b. Normaalkracht ????Ԧ????
c. Kracht ???? = 400???? ???????? x-as
d. Wrijvingskracht ???????? = ???????? ∙ ????????
2. Teken de krachten


????Ԧ????
Paragraaf 2.1 t/m 2.4
Voorbeeld 2.1 y-as

Stap 1: Analyse
1. Welke krachten werken er?
????Ԧ????
a. Zwaartekracht ????Ԧ????
???? = 400 ????
b. Normaalkracht ????Ԧ????
Psin30
c. Kracht ???? ???????? x-as
d. Wrijvingskracht ???????? = ???????? ∙ ???????? Pcos30


2. Teken de krachten
3. Ontbindt de krachten
????Ԧ????
Paragraaf 2.1 t/m 2.4
Voorbeeld 2.1

Stap 2: Wat weet ik?
Σ???????? = ???????????? ???? =3????
Σ???????? = ???????????? = 0 ???? = 50 ????????
???????? ???? = ????????????????????????????????
Het is een rechtlijnige beweging; kinematische vergelijkingen
X-richting Y-richting Z-richting
plaats ???????? (t) ???????? (????) = 0
snelheid ???????????? (????) ???????? (????) = 0
???????? (????) =
????????
versnelling ???????????? (????) ???????? (????) = 0
???????? (????) =
????????
Paragraaf 2.1 t/m 2.4
Voorbeeld 2.1

Stap 3: Wat wordt er gevraagd?

Er wordt gevraagd: ???????? 3 =?
Paragraaf 2.1 t/m 2.4
Voorbeeld 2.1

Oplossingsstrategie
We hebben kinematische vergelijkingen en bewegingsvergelijkingen.
De ‘link’ tussen deze twee sets vergelijkingen is de versnelling ????Ԧ ???? .
???????? 3 = ???????? + ???????? ∙ ???? = 3???????? (hierin is ???????? 0 = 0)

X-richting Y-richting Z-richting
plaats ???????? (t) ???????? (????) = 0
snelheid ???????? ???? = ????0 + ???????? ∙ ???? ???????? (????) = 0

versnelling ???????? (????) = ???????????????????????????????? ???????? (????) = 0
Paragraaf 2.1 t/m 2.4
Voorbeeld 2.1 y-as

Oplossing
Uit de tekening halen we de bewegingsvergelijkingen
Voor de x-richting ????Ԧ????
Σ???????? = ????????????????30 − ???????? = ???????????? ???? = 400 ????
Invullen geeft: ????????
Psin30
x-as
400????????????30 − 0,3???????? = 50???????? Pcos30
Voor de y-richting
Σ???????? = ???????? +????????????????30 − ???????? = 0
Invullen geeft:
???????? + 400????????????30 − 50 ∙ 9,81 = 0 ????Ԧ????
Paragraaf 2.1 t/m 2.4
Voorbeeld 2.1

Oplossing

De bewegingsvergelijkingen zijn dus:
De x-richting 400????????????30 − 0,3???????? = 50???????? (1)
De y-richting ???????? + 400????????????30 − 50 ∙ 9,81 = 0 (2)
De kinematische vergelijking:
???????? 3 = 3????????
We kunnen uit de bewegingsvergelijking (2) voor de y-richting bepalen dat:
???????? = 290,5 ????
...

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
3.06 Ko KB readme.txt
3.65 Ko KB lisezmoi.txt
1.09 Ko KB lesweek3.hpprgm
717.76 Ko KB lesweek3 01_20.hpappdir.zip
678.41 Ko KB lesweek3 21_40.hpappdir.zip
838.94 Ko KB lesweek3 41_60.hpappdir.zip
234 octets bytes appslist.txt

Pub / Ads

-
Search
-
Social
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.2 pour les Nspire CX II
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.5 pour la 83PCE/84+C-T Python Edition
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
1234
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
466 utilisateurs:
>451 invités
>9 membres
>6 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)