π
<-
Chat plein-écran
[^]

Lesweek12


Hierarchy of files

 Downloads
 Files created online(21996)
 HP-Prime(2575)

 mViewer GX Creator App(2077)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator App HP-Prime
Auteur Author: calcu123
Type : Application
Page(s) : 102
Taille Size: 3.78 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 08/04/2021 - 14:58:35
Uploadeur Uploader: calcu123 (Profil)
Téléchargements Downloads: 1
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2721483

Description 

Dynamica
2020-2021
Docenten:
Ramon Jongen
Rob van Loevezijn
blokweek les Hfst par niet onderwerpen
1 1 1 1.1 t/m 1.3 1.2.9 en 1.3.2 Kinematica van een puntmassa
2 1 1.4 t/m 1.7
2 3 2 2.1 t/m 2.4 Kinematica van een puntmassa: kracht en versnelling
4 2 2.5
3 5 3 3.1 t/m 3.3 Kinematica van een puntmassa: arbeid en energie
6 3 3.4 t/m 3.6
4 7 4 4.1 t/m 4.3 Kinematica van een puntmassa: stoot en impuls
8 4 4.4
5 9 6 6.1 t/m 6.3 Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: kracht en versnelling
10 6 6.4
6 11 7 Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: arbeid en energie
12 7
7 13
14
blokweek les Hfst par onderwerpen
1 1 1 1.1 t/m 1.3 1.2.3 niet Kinematica van een puntmassa
2 1 1.4 t/m 1.7
2 3 2 2.1 t/m 2.4 Kinematica van een puntmassa: kracht en versnelling
4 2 2.5
3 5 3 3.1 t/m 3.3 Kinematica van een puntmassa: arbeid en energie
6 3 3.4 t/m 3.6
4 7 4 4.1 t/m 4.3 Kinematica van een puntmassa: stoot en impuls
8 4 4.4
5 9 6 6.1 t/m 6.3 Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: kracht en versnelling
10 6 6.4
6 11 7 Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: arbeid en energie
12 7
7 13
14
Hoofdstuk 1
Beweging


Kinematica
Soorten bewegingen
Kromlijnige bewegingen
Rechtlijnige Kromlijnige bewegingen
Normaal- en tangentiele
bewegingen cilindercoördinaten
coördinaten
Par 1.1 t/m 1.3 Par 1.8 en 1.9
Par 1.4 t/m 1.7
Paragraaf 1.2
Kinematica van de rechtlijnige beweging: continue bewegingRechtlijnige beweging
Eenparige rechtlijnige beweging Eenparig versnelde rechtlijnige beweging
v = constant v ≠ constant
a=0 a≠0

grootheid symbool eenheid
plaats s m
snelheid v m/s
versnelling a m/s2
Paragraaf 1.2
Kinematica van de rechtlijnige beweging: continue beweging

Eenparige rechtlijnige beweging

We hebben een oorsprong: O
De plaatsvector ????Ԧ
De grootte afstand tussen O en P: s
In vectornotatie:
????
????(????)
Ԧ = 0
0
Paragraaf 1.2
Kinematica van de rechtlijnige beweging: continue beweging

De plaats van de puntmassa verandert, het gaat van P naar P’

Dan is ∆???? = ???? ′ − ????

De gemiddelde snelheid over ∆????:

∆????
???????????????? =
∆????
Paragraaf 1.2
Kinematica van de rechtlijnige beweging: continue beweging

Voor de momentane snelheid kunnen we dan afleiden:
∆????
v(t) = lim
∆????→0 ∆????


Dit geeft:
????????
????(????) =
????????


Een andere vorm van notatie:
????????
???? ???? = = ????ሶ
????????
Paragraaf 1.2
Kinematica van de rechtlijnige beweging: continue beweging

Voor de momentane (ogenblikkelijke) versnelling kunnen we het
volgende afleiden:

∆????
De gemiddelde versnelling is: ????(????) =
∆????


∆???? is hierin de verandering van de snelheid.
Paragraaf 1.2
Kinematica van de rechtlijnige beweging: continue beweging

Om de momentane versnelling te bepalen moet ∆???? → 0
Dus:
∆????
a(t)= lim
∆????→0 ∆????

Dit geeft dan:
????????
a ???? =
????????

Een andere vorm van notatie:
????????
a ???? = = ????ሶ = ????ሷ
????????
Paragraaf 1.2
Kinematica van de rechtlijnige beweging: continue beweging

We kunnen het voorafgaande samenvatten in de onderstaande tabel.
Hierin staan de algemene relaties tussen: plaats, snelheid en
versnelling. Dit is de beweging van een puntmassa t.o.v. een vast
assenstelsel in de ruimte. Bij kromlijnige bewegingen (par. 1.7) zal dit
niet zo zijn. Het assenstelsel beweegt dan mee met de puntmassa.

X-richting Y-richting Z-richting
plaats ???????? (t)
snelheid ???????????? (????)
???????? (????) =
????????
versnelling ???????????? (????)
???????? (????) =
????????
Paragraaf 1.2
Kinematica van de rechtlijnige beweging: continue beweging

Wanneer de versnelling constant is kunnen we deze relaties schijven als:
X-richting Y-richting Z-richting
plaats 1
???????? (????) = ????0 + ????0 ∙ ???? + ∙ ???????? ∙ ???? 2
2
snelheid ????????????
???????? (????) = = ????0 + ???????? ∙ ????
????????
versnelling ????????????
???????? (????) = = ????????
????????

Hierin is:
????0 de plaats op tijdstip ???? = 0 ook te schrijven als: ????0 = ????(0)
????0 de snelheid op tijdstip ???? = 0 ook te schrijven als: ????0 = ????(0)
Paragraaf 1.2
Voorbeeld 1.1

De auto beweegt in een rechte lijn, waarbij zijn snelheid gedurende een
korte tijd uitgedrukt kan worden met de formule: ???? = 0,9???? 2 + 0,6????
Hierin wordt ???? uitgedrukt in seconden.
a. Bepaal de versnelling als ???? = 3 ????.
b. Bepaal de plaats als ???? = 3 ????.
Op ???? = ???? ???? is ???? = 0 ????.
Paragraaf 1.2
Voorbeeld 1.1

Stap 1: Analyse
a. Rechtlijnige beweging
b. Op ???? = 0 is ???????? = 0 kan ook geschreven worden als: ???????? 0 = 0
c. De versnelling is niet constant!
Paragraaf 1.2
Voorbeeld 1.1

Stap 2: Wat weet ik?
X-richting Y-richting Z-richting
plaats ????????
snelheid ????????????
???????? (????) = = 0,9???? 2 + 0,6????
????????
versnelling ???????????? (????)
???????? (????) =
????????


En: ???????? 0 = 0
Paragraaf 1.2
Voorbeeld 1.1

Stap 3: wat wordt er gevraagd in a?

De versnelling op tijdstip ???? = 3 ????
We kunnen dit schrijven als:
???????? 3 =?

Hiervoor hebben we dus nodig de formule: ???? ???? =
Paragraaf 1.2
Voorbeeld 1.1

Oplossing:
Kijk in het schema; we zien dat we ????(????) kunnen krijgen met:
X-richting Y-richting Z-richting
???????????? (????)
plaats ???????? (????) = ????????
????????
snelheid ????????????
???????? (????) == 0,9???? 2 + 0,6????
???? ????????
Dus: ???????? ???? =
versnelling 0,9???? 2 + 0,6????
???????????? ???? = 1,8???? + 0,6
???????? ???????? ???? = = 1,8???? + 0,6
????????

Dit geeft als oplossing:
????
???????? 3 = 1,8 ∙ 3 + 0,6 = 6
????2
Paragraaf 1.2
Voorbeeld 1.1

Stap 3: wat wordt er gevraagd in b?

De plaats op tijdstip ???? = 3 ????
We kunnen dit schrijven als:
???????? 3 =?

Hiervoor hebben we dus nodig de formule: ???????? ???? =
Paragraaf 1.2
Voorbeeld 1.1

Oplossing:
Kijk in het schema; we zien dat we ???????? (????) kunnen krijgen met:
???????? (????) = ‫???????? ????????׬‬

Dus: ???????? ???? = ‫(׬‬0,9???? 2 + 0,6????)???????? =
???????? ???? = 0,3???? 3 + 0,3???? 2 + ????
Met de voorwaarde ???????? 0 = 0 weten we dat ???? = 0

Dit geeft als oplossing:
2 2
???????? 3 = 0,3 ∙ 0,3 + 0,3 ∙ 0,3 = 10,8 ????
Paragraaf 1.2
Oefenopgave; zelfstandig proberen

Een puntmassa beweegt langs een horizontale baan, zodanig dat zijn
snelheid wordt bepaald door de volgende formule ???? = 3???? 2 − 6???? hierin
is de tijd uitgedrukt in seconden.
De beginpositie van de massa is in de oorsprong.
a. Bepaal de afstand die de puntmassa heeft afgelegd tijdens het
tijdsinterval van ???? = 0 ???? tot ???? = 3,5 ????
b. Bepaal de gemiddelde snelheid gedurende dit tijdsinterval.
c. Bepaal de gemiddelde snelheidsgr...

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
3.06 Ko KB readme.txt
3.65 Ko KB lisezmoi.txt
1.09 Ko KB Lesweek1.hpprgm
712.19 Ko KB Lesweek1 001_020.hpappdir.zip
692.17 Ko KB Lesweek1 021_040.hpappdir.zip
663.56 Ko KB Lesweek1 041_060.hpappdir.zip
885.95 Ko KB Lesweek1 061_080.hpappdir.zip
841.10 Ko KB Lesweek1 081_100.hpappdir.zip
77.36 Ko KB Lesweek1 101_102.hpappdir.zip
443 octets bytes appslist.txt

Pub / Ads

-
Search
-
Social
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.2 pour les Nspire CX II
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.5 pour la 83PCE/84+C-T Python Edition
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
1234
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
498 utilisateurs:
>482 invités
>9 membres
>7 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)