π
<-
Chat plein-écran
[^]

TEORIAMEDI


Hierarchy of files

 Downloads
 Files created online(21995)
 TI-Nspire
(17583)

 mViewer GX Creator Lua(12012)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Tester en ligne !

Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator Lua TI-Nspire
Auteur Author: Iñigo Fernández Martínez
Type : Classeur 3.6
Page(s) : 2
Taille Size: 139.13 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 08/04/2021 - 14:06:28
Uploadeur Uploader: Iñigo Fernández Martínez (Profil)
Téléchargements Downloads: 1
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2721479

Description 

Residus copisteria, tòners i cartutxos, residus industrials? Si, ja que
Una copisteria es una empresa de consum, tot i no ser productora de tòner
I cartutxos s’obtenen residus d’aquests, per tant, s’han de considerar com
Un residu industrial i no municipal. Organisme q regula gestió residus?
Agència de Residus de Catalunya (ARC), amb la llei reguladora de residus
Del 21 de juliol a l’article 3 del decret Legislatiu 1/2009. Ha de demanar
Autorització, llicencia o fer comunicació ambiental? Si, s’han de
Sol·licitar xq ARC ha de tenir un registre sobre que l’empresa esta generant
Un residu, que s’ha de tractar posteriorment. Estudi d’impacte ambiental?
Si, xq ha d’avaluar l’impacte que pot tenir sobre el medi ambient l’abocamen
Descontrolat de tòners i cartutxos de tinta.
Valorització i reciclatge diferencia: la principal diferencia es que una
Valorització no comporta la transformació del residu, es a dir, no comporta
Un cost de tractament. En canvi el reciclatge necessita una transformació o
Un procés. Una valorització es directament que el residu tingui una finalitat
Útil.

Mesura de color? Altre paràmetre? es un indicador de matèries dissoltes
O en suspensió en molts casos de naturalesa orgànica de tipus metàl·lic, x
Determinar a les aigües residuals s’expressa com 1/YY, sent YY el nombre
Que es dilueix la mostra, com + gran YY + color té l’aigua. L’altre paràmetre
Es escala de colors, que es una barreja de salts de cobalt i platí, es fa una
Dilució i es va diluint fins obtenir una escala de color, la unitat es el hazen.
NTK: Nitrogen total Kjeldahl, es la [ ] de nitrogen orgànic i amoniacal q té
Una mostra.
Matèries inhibidores: poden presentar toxicitat o inhibir els processos
Biològics gran quantitat de compostos químics, tant orgànics com inorgànic
Per detectar aquesta toxicitat tenim les proves amb bacteris o cèl, encara q
Sempre es bo conèixer la procedència de l’aigua x poder determinar aquest
Tòxics amb seguretat, intentar evitar-los i prevenir els tractaments. Les
Matèries inhibidores poden influenciar en les mesures de la DBO i donar
Resultats d’anàlisi erronis.

Empresa Fotogràfica residu codificat 090103. Com es determina codi?
Es classifiquen els residus en funció del seu origen font generadora i procés
De generació i la seva naturalesa, s’assigna un codi de 6 xifres anomenat
Codi LER (Llista Europea de Residus). Si porta * es perillós.
L’empresa ha de gestionar el residu externament: El que ha de fer
L’empresa es contactar amb l’organisme que regula la gestió de residus
ARC(Agencia de Residus de Catalunya) i ha de demanar autorització, una
Llicencia i fer comunicació ambiental per poder avaluar l’impacte que pot
Tenir aquest residu sobre el medi ambient.
Objectius ACV: és un procés objectiu x avaluar les càrregues ambientals
Associades a un producte, un procés o una activitat identificant i quantificant
L’ús de matèria i energia i els abocaments a l’entorn, per tal de determinar
L’impacte q aquest us de recursos i aquests abocaments produeixen en el
Medi ambient, per avaluar i portar a la pràctica estratègies de millora ambient
Cal definir i limitar el sistema que es vol analitzar, la funció del sistema, la
Unitat funcional, els procediments d’assignació de càrregues ambientals,
Categories d’impacte i les limitacions i hipòtesis. L’estudi inclou el cicle
Complert del producte de l’inici al final del procés.
ACV conceptual: es el + senzill, qualitatiu i té la finalitat d’avaluar els
Potencials impactes que son + significatius.
ACV simplificat: consisteix en aplicar ACV per portar a terme un anàlisi
Selectiu, seguit d’una simplificació i un anàlisi de fiabilitat dels resultats.
ACV complet: es el + complex, consisteix en realitzar un anàlisi en detall
Tant de l’inventari com dels impactes, de forma qualitativa i quantitativa.

Limitacions ACV: tracta solament els impactes mediambientals del sistema
Estudiat i no els possibles efectes socioeconòmics. Els resultats obtinguts
En un ACV depenen molt del moment i lloc en que es realitza, no son
Extrapolables a altres sistemes similars ubicats en diferent lloc i temps.
Enginyeria verda: pretén aconseguir la sostenibilitat a partir de la ciència i
La tecnologia. És el disseny, comercialització i us de processos i productes,
Tècnica i econòmicament viables alhora que es minimitza la generació de
Contaminació en origen i el risc per la salut i medi ambient.
Ecologia industrial: és l’àrea del coneixement que busca que els sistemes
Industrials tinguin un comportament similar als ecosistemes naturals,
Transformant el model lineal dels sistemes productius en un model cíclic,
Impulsant les iteracions entre l’economia, ambient i societat, incrementant
L’eficiència dels processos industrials. Diferencia: L’ecologia industrial
Busca la cooperació entre les diferents empreses x generar una economia
Circular, en canvi l’enginyeria verda no busca el tancament dels cicles sinó
Optimitzar els processos.
Empresa sostenible: ha d’utilitzar matèries primes que siguin renovables.
Els productes que fabrica s’han de poder tornar integrar xq tingui una
Economia circular, ja sigui a la mateixa empresa o una altre. No existeixin
Residus que no puguin ser reaprofitats. Ha de ser econòmicament viable.
L’eficiència i la productivitat estan en equilibri amb la flexibilitat x adaptar-se
I evolucionar. Cooperació i competició en equilibri entre empreses. En un
Futur la única font d’energia a considerar es el sol. Simbiosi industrial dins
De l’economia industrial.

Normes Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA):certificació ISO 14001
1. Autoevaluación inicial de gestión ambiental: Se trata de la
autoevaluación de la capacidad de gestión, fortalezas y oportunidades de la
empresa. 2. Compromiso y política: Definición de Política Ambiental y
asegurar el compromiso con su SGMA (sistema gestión medioambiental).
3. Planificación: La empresa deberá formular un plan para cumplir su
Política Ambiental. Para ello se requiere de: - Identificación y Registro. de
los aspectos ambientales y evaluación de los impactos ambientales. Se
entenderá por Aspecto Ambiental, cualquier elemento de las actividades,
productos y servicios de una organización que puedan interactuar con el
medio ambiente. - Requisitos Legales y otros requisitos. La organización
debe establecer un listado de todas las leyes y reglamentos pertinentes.

- Criterio de comportamiento interno. Criterios que ayuden al
establecimiento a alcanzar los objetivos y metas. - Establecer Objetivos y
Metas Ambientales. Metas globales para el comportamiento ambiental de
la empresa. - Desarrollo de un Programa de Gestión Ambiental.
Establecer un programa dirigido a la totalidad de los objetivos ambientales.
4. Implementación: La empresa debe desarrollar capacidades y apoyar los
mecanismos para lograr la política, objetivos y metas ambientales, para ello,
es necesario enfocar al personal, sus sistemas, su estrategia, sus recursos
y su estructura. 5. Medición y Evaluación: Una empresa debe medir,
monitorear y evaluar su comportamiento ambiental periódicamente. Se debe
medir y monitorear el comportamiento ambiental para compararlo con los
objetivos y metas ambientales, posteriormente identificar las acciones
correctivas y preventivas que correspondan si es necesario.
Emissió: quantitat o concentració de contaminant q s’està emetent dins d’un
Focus puntual. Immissió: concentració de contaminants que tenim allunyada
De qualsevol focus d’emissió.
Terme que es fa sevir en lloc d’immissió? Qualitat de l’aire.
Compostos orgànics volàtils (COV): són compostos que contenen carboni
entre d'altres àtoms que participen en reaccions fotoquímiques que es donen
a l'atmosfera. Provenen dels fums dels cotxes. (combustió). Classificació:
Transports (vehicles), combustió estacionaria, processos industrials,
Abocaments de residus sòlids.
Què son les PM10: matèria particulada, diàmetre inferior 10µm.
PM2,5: matèria particulada, diàmetre inferior 2,5µm.
Per quin motiu la legislació límits PM10 i PM2,5? Xq afecten a la salud, ja
Que són partícules que poden ser respirades o penetrades dins del cos humà.

DQO: Demanda Química d’Oxigen, ens dona la informació de la biodegradabi
Total, i es mesura en medi àcid, un catalitzador i dicromat, x fer el seguiment
D’una depuradora.
DBO5: Demanda Bioquímica d’Oxigen, ens dona la informació de la matèria
Orgànica biodegradable al dia 5, es un procés biològic i es mesura la [ ] O2.
COT: Carboni Orgànica Total, ens dona la informació de la matèria total. Es
Un procés de combustió per mesurar-lo, es fa a 800ºC.
Valor + elevat a la DQO al dicromat o DBO al permanganat? El valor +
Elevat al permanganat ja q es un oxidant + fort q el dicromat.
Aigua Residual Urbana: DBO5=1,83·(COT)-1,7; DQO=3·COT
DQO/DBO > 5 → No es biodegradable
DQO/DBO = 2,5-5 → Aigua biodegradable, s’ha de fer estudis al laboratori.
DQO/DBO < 2,5 → Aigua perfectament biodegradable.
Fosfat diamoni [(NH4)2HPO4]; PM: 132,1 g/mol
Relació en massa: BDO(100):N(5):P(1) [mg/L]

Ecoeficiència: producció de bens i serveis a preus competitius q satisfacin
Les necessitats humanes i aportin qualitat de vida.
Fases ACV: Definició objectius: del qual es fomentarà l’anàlisi. Es defineix
L’objectiu de l’estudi, la funció del sistema, els límits del sistema i la unitat
Funcional. Fase d’inventari: comptabilitzar els paràmetres q caracteritzen el
Sistema, les entrades i sortides, les carregues mediambientals, associades
Al procés, producte o servei a estudiar. Avaluació d’impactes: impactes del
Consum i emissions sobre el medi ambient. Interpretació: i avaluació de
Millores es la part més important justifica tot el procés de l’ACV.
Aplicacions ACV: En processos: millora el coneixement del procés i
Facilita...

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
1.64 Ko KB readme.txt
142.44 Ko KB TEORIAMEDI.tns

Pub / Ads

-
Search
-
Social
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.2 pour les Nspire CX II
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.5 pour la 83PCE/84+C-T Python Edition
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
1234
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
479 utilisateurs:
>466 invités
>8 membres
>5 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)