π
<-
Chat plein-écran
[^]

DassenSamenvatting


Hierarchy of files

 Downloads
 Files created online(22911)
 HP-Prime(2975)

 mViewer GX Creator App(2402)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator App HP-Prime
Auteur Author: sienna2000
Type : Application
Page(s) : 37
Taille Size: 1.26 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 08/04/2021 - 06:43:21
Uploadeur Uploader: sienna2000 (Profil)
Téléchargements Downloads: 2
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2721331

Description 

Woldinga

1.1 Identifiers
Identifier: een combinatie van alfanumerieke karakters, met als eerste letter een alfabetisch
teken of een underline (hoofdletter gevoelig, meestal maximum van 31 tekens).1.2 Standaardwoorden in C
C zelf herkent 32 woorden, deze woorden kun je niet voor andere zaken gebruiken;

auto double int struct

break else long switch

case enum register typedef

char extern return union

const float short unsigned

continue for signed void

default goto sizeof volatitle

do if static while1.3 een eerste programma
/* Dit is mijn eerste programma */
#include<stdio.h>
int main(void)
{
printf("Hallo wereld, dit is mijn eerste programma!n");
return 0;
}
/**/; commentaar, de compiler neemt dit niet mee.

#include<stdio.h>; roept de standaardbibliotheek I/O Studio op (deze bevat printf()).

main(); omvat het hoofdprogramma, alles wat tussen {} staat hoort hierbij.

printf(); hetgeen tussen “…” wordt op het scherm afgedrukt.

; deze wordt gebruikt om een commando af te sluiten
1.4 variabelen definiëren
/* Dit programma berekent de som van 2 getallen */
#include<stdio.h>
int main(void)
{
int som;
int getal1;
int getal2;

printf("Geef het eerste getal: ");
scanf("%d",&getal1);

printf("Geef het tweede getal: ");
scanf("%d",&getal2);

som=getal1+getal2;

printf("De som van %d en %d is %dn",getal1,getal2,som);
return 0;
}
• Dit programma vraagt 2 getallen, telt deze op en drukt het getal af.Int som → int = type integer, som = variabele

Scanf(“%d”, &getal1) → leest een waarde en wijst die toe aan variabele getal1.Constanten (const); een variabele die nergens anders in het programma veranderd kunnen worden
(bijv pi).

Integer (int); 16 bits = -32768 tot 32767

Floating point (float); laat toe om kommagetallen te gebruiken (punt gebruiken).

Floating point met dubbele (double); grotere floats met meer precisie (gebruikt meer geheugen).

Karakters (char); een of twee tekens tussen ‘…’ (ASCII is toegelaten, 0 tot 127).

1.7 standaard invoer- en uitvoer

a waarschuwingsbel b backspace

r carriage return ’ enkel aanhalingsteken

n enter ” dubbel aanhalingsteken

t horizontale tab \ backslash

v verticale tab ? vraagteken

f form feed
int prijs = 157;
int aantal = 23;
printf("U kocht %d producten tegen de prijs van %d Euro.n", aantal, prijs);
Dit geeft; U kocht 23 producten tegen een prijs van 157 Euro.int getal1 = 10, getal2 = 300;
product = getal1 * getal2;
printf("Het product van %d en %d is %dn",getal1,getal2,product);
Dit geeft; Het product van 10 en 300 is 3000float getal, opl;
getal = 20.43234;
opl = getal / 5.0;
printf("Het kommagetal %f gedeeld door 5 geeft %fn", getal, opl);
Dit geeft; Het kommagetal 20.43234 gedeeld door 5 geeft 5.4Scanf(); leest wat er wordt ingetypt en plaats die vervolgens in de variabele (scanf(“%d”, &getal);).

Getchar(); leest 1 karakter wat je intoetst op het toetsenbord (je gebruikt altijd %c)

Putchar(); toetst het karakter in.Printf(“De oplossing is %5dn”, opl); voorziet een veldlengte van 5 cijfers

Printf(“De som is %4fn”,som); toont de inhoud van de float met 4 cijfers na de komma

Printf(“De BTW bedraagt %5.2fn, btw); een totaallengte van 5, met 2 plaatsen na de komma

Printf(“Het getal is %.0fn”,getal); toont de inhoud van de float zonder cijfers na de komma2.1 operatoren
< Kleiner dan
> Groter dan
== Gelijk aan
<= Kleiner dan of gelijk aan
>= Groter dan of gelijk aan
!= Niet gelijk aan
&& EN
|| OF
! NIET
& AND
| OR
^ XOR
~ INVERT
+ Optellen
- Aftrekken
* Vermenigvuldigen
/ Delen
% Rest


2.1.3 incrementie en decrementie
Getal+ = ++getal2; → eerst getal2 +1 en daarna bij getal opgeteld

Getal+ = getal2++; → eerst wordt getal2 bij getal opgeteld en daarna getal2 +12.2 conditionele statements
If(voorwaarde) dus bijvoorbeeld if(getal==1000)if(getal < 1000 && getal > 500)
{
printf("Het getal is kleiner dan duizend, ");
printf("maar het is groter dan vijfhonderd.n);
}
else
{
printf("Het getal is ofwel kleiner dan vijfhonderd, ");
printf("ofwel is het groter dan duizend.n");
}
Je kunt ook else if gebruiken;

if(getal < 1000)
printf("Het getal is kleiner dan duizend.n");

else if(getal < 2000)
printf("Het getal is kleiner dan tweeduizend, maar groter dan duizend.n");

else if(getal < 3000)
printf("Het getal is kleiner dan drieduizend, maar groter dan tweeduizend.n");

else if(getal <= 4000)
{
printf("Het getal is waarschijnlijk kleiner dan vierduizend.n");
printf("Het getal kan echter ook exact vierduizend zijn.n");
}
While(voorwaarde) dus bijvoorbeeld while(teller==10)int getal = 0, teller = 0;
while(teller < 4)
{
getal + = 5;

if(getal != 20)
printf("Het getal is nog niet 20.n");

else printf("Het getal is nu 20.n");
teller++;
}
While → deze wordt constant doorlopen tot aan de voorwaarde is voldaan

Do while → deze wordt maar 1 keer doorlopen

int index;
for(index=0;index<6;index++)
printf("De waarde van de index is %d.n", index);


Geeft;
De waarde van de index is 1.
De waarde van de index is 2.
De waarde van de index is 3.
De waarde van de index is 4.
De waarde van de index is 5.2.3 conditionele operator
??2.4 bit operatoren
& Als beide bits 1 zijn, is het resultaat 1
| Als een van de twee 1 is, is het resultaat 1
^ Als slechts een bit 1 is, is het resultaat 1
~ Als de bit 1 is. Is het resultaat 0 en omgekeerd
#include<stdio.h>
int main(void)
{
int een = 1, niets = 0;

printf("1 & 0 geeft %dn", een & niets);
printf("1 | 0 geeft %dn", een | niets);
printf("1 ^ 0 geeft %dn", een ^ niets);

return 0;
}


Dit geeft:
1 & 0 geeft 0
1 | 0 geeft 1
1 ^ 0 geeft 1


3.1 strings
String; een groep karakters (een reeks data van het type char, afgesloten door een null
karakter).3.2 arrays
Array; een reeks homogene stukken data, allemaal identiek in type.

#include<stdio.h>

int main(void)
{

char naam[5]; /* definitie van een string van karakters */

naam[0] = 'J' ;
naam[1] = 'o' ;
naam[2] = 'h' ;
naam[3] = 'n' ;
naam[4] = 0 ; /* nul karakter = einde van de tekst, u kan ook '' gebruiken */
printf("De naam is %sn", naam);

printf("Eén letter is %cn", naam[2]);

printf("Een deel van de naam is %sn", &naam[1]);

return 0;
}


Char naam [5]; de string is van het type char, de vierkante haken geven aan dat het een array
is, de 5 geeft aan dat er 5 data velden van het type char zijn.
3.3 het gebruik van een string
De string heeft dus ruimte voor 5 karakters, maar er is altijd 1 ruimte nodig voor het
afsluitende NULL karakter (deze is nu dus onderdeel van die 5 waardoor je nog maar 4 plaatsen over
hebt).

Deze drukken we af doormiddel van: printf(“De naam is %s n”, naam); %s wordt gebruikt als
outputdefinitie voor een string.

Het programma gaat karakters printen, beginnend met het eerste in de string naam, tot dat
het NULL-karakter gevonden wordt.3.4 een deel van een string outputten
Printf(“Een letter is %c n”, naam [2]); hiermee kun je elke karakter van de string afzonderlijk
afdrukken (%c gebruiken en dan samen met het subscript benoemen).3.5 stringfuncties


#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
char naam1[12], naam2[12], mixed[25];
char titel[20];

strcpy(naam1, "Rosalinda");
strcpy(naam2, "Tom");
strcpy(titel, "Dit is de titel.");

printf(" %snn", titel);
printf("Naam 1 is %sn", naam1);
printf("Naam 2 is %sn", naam2);

if(strcmp(naam1, naam2) > 0) /* geeft 1 als naam1 > naam2 */
strcpy(mixed, naam1);

else
strcpy(mixed, naam2);

printf("De grootste alfabetis...

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
3.06 Ko KB readme.txt
3.65 Ko KB lisezmoi.txt
1.09 Ko KB DassenSa.hpprgm
625.45 Ko KB DassenSa 01_20.hpappdir.zip
669.18 Ko KB DassenSa 21_37.hpappdir.zip
168 octets bytes appslist.txt

Pub / Ads

-
Search
-
Social
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.2 pour les Nspire CX II
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.5 pour la 83PCE/84+C-T Python Edition
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
1234
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
494 utilisateurs:
>479 invités
>10 membres
>5 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)