π
<-
Chat plein-écran
[^]

p2


Hierarchy of files

 Downloads
 Files created online(20844)
 HP-Prime(2087)

 mViewer GX Creator App(1632)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator App HP-Prime
Auteur Author: anicove
Type : Application
Page(s) : 16
Taille Size: 927.89 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 21/01/2021 - 07:53:37
Uploadeur Uploader: anicove (Profil)
Téléchargements Downloads: 7
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2686682

Description 

FÍSICA 2 – TEST 2 2/desembre/2020

COGNOMS: ............................................. NOM: ................... DNI: ................................ Grup: …


P1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
a X X X
b X
c X X X
d X X X
Marqueu les solucions de les 10 qüestions del test en aquesta taula.
Nota: Resposta correcta +1 punt. Resposta incorrecta − 0,25 punts.


Tenim dues esferes conductores, una de radi ????1 = 20 cm que té una càrrega ????1 = −9 nC, i l’altra de
radi ????2 = 40 cm i càrrega ????2 = +5 nC, situades molt lluny una de l’altra.
Q1. Si un electró s’escapa, sense velocitat inicial, des de la superfície de l’esfera (1), calculeu amb
quina velocitat arribarà a la superfície de l’esfera (2).
Dades per l’electró: ???? = −1,6 · 10−19 C ; ???? = 9,1 · 10−31 kg
a) ????2 = 0 b) ????2 = 2,99 · 108 m/s c) ????2 = 1,01 · 106 m/s d) ????2 = 1,35 · 107 m/s

Q2. Si connectem les dues esferes conductores entre sí a través d’un fil conductor molt llarg, calculeu
les càrregues finals de les dues esferes, ????1???? i ????2???? .

a) ????1???? = −4/3 nC ; ????2???? = −8/3 nC b) ????1???? = −3 nC ; ????2???? = −1 nC

c) ????1???? = −8/3 nC ; ????2???? = −4/3 nC d) ????1???? = −1 nC ; ????2???? = −3 nCQ3. Disposem de dos condensadors de la mateixa capacitat al buit, ????0 . Si omplim un d’ells totalment
amb un dielèctric de permitivitat relativa constant ???????? = 4, què val el quocient entre la capacitat
equivalent del conjunt connectant-los en paral·lel respecte a la seva connexió en sèrie, ????????/?????????

a) ????????/???????? = 5/4 b) ????????/???????? = 15/4 c) ????????/???????? = 25/4 d) ????????/???????? = 4Q4. Un condensador pla amb plaques de superfície ???? = 50 cm2 i distància de separació ???? = 6 mm, es
carrega connectant-lo a una font de tensió de 10 V. A continuació, el desconnectem de la font i introduïm
al seu interior una làmina dielèctrica de permitivitat relativa constant ???????? = 2, de la mateixa superfície ????
i gruix ???? = 2 mm. Calculeu el treball ???? que hem de fer per introduir la làmina.

a) ???? = +368,5 pJ b) ???? = +73,8 pJ c) ???? = −61,5 pJ d) ???? = −184,4 pJQ5. Un motor elèctric de corrent continu que funciona a 220 V absorbeix un corrent de 3A. Si el
rendiment del motor és del 80%, la seva resistència interna val:

a) 15 Ω b) 73 Ω c) 59 Ω d) 18 Ω
Q6. Al circuit de la figura, calculeu la diferència de
potencial ???????? − ???????? .


a) ???????? − ???????? = + 6,25 V b) ???????? − ???????? = +16,25 V


c) ???????? − ???????? = −0,85 V d) ???????? − ???????? = −3,75 V
Q7. Un condensador de capacitat ???? = 5 μF es carrega connectant-lo a una font de tensió de 100 V. A
continuació el desconnectem de la font i el curtcircuitem connectant les seves armadures amb una
resistència de 100 Ω. Determineu, en el procés de descàrrega, la intensitat del corrent inicial i el temps
transcorregut quan la càrrega del condensador s’ha reduït a la meitat del valor inicial.

a) ????0 = 0,5 A ; ????1/2 = 500 μs b) ????0 = 1,0 A ; ????1/2 = 250 μs

c) ????0 = 1,0 A ; ????1/2 = 347 μs d) ????0 = 1,5 A ; ????1/2 = 657 μsQ8. Tenim dues càrregues puntuals, ???????? = +???? situada al punt ???? = (1,1)m i ???????? = −???? situada al punt
???? = (−1,1)m. Calculeu en quin punt de l’eix ????, ???? = (????, 0), hem de situar una tercera càrrega
???????? = +2????, per tal que el camp elèctric total sigui nul a l’origen del sistema de coordenades.

a) ???? = − 1,7 m b) ???? = 7,2 m c) ???? = −9,3 m d) ???? = 4,8 mUn pla infinit carregat amb una densitat superficial ????1 = 6,0 nC/m2 es troba situat a ????1 = −2 m i un
altre pla infinit carregat amb una densitat superficial ????2 = −3,0 nC/m2 es troba a ????2 = 1 m.

Q9. Calculeu el mòdul del camp elèctric a l’origen de coordenades.

a) ???? = 170 V/m b) ???? = 510 V/m c) ???? = 340 V/m d) ???? = 0

Q10. Calculeu el flux a través d’una superfície
esfèrica de radi ???? = 3m centrada a l’origen de
coordenades.
a) ???? = 28,75 · 103 Nm2 /C
b) ???? = 9,58 · 103 Nm2 /C
c) ???? = 19,17 · 103 Nm2 /C
d) ???? = 2,13 · 103 Nm2 /C
FÍSICA 2 – TEST 2 2/desembre/2020

COGNOMS: ............................................. NOM: ................... DNI: ................................ Grup: …


P2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
a X X
b X X X
c X X X
d X X
Marqueu les solucions de les 10 qüestions del test en aquesta taula.
Nota: Resposta correcta +1 punt. Resposta incorrecta − 0,25 punts.Q1. Tenim dues càrregues puntuals, ???????? = +???? situada al punt ???? = (1,1)m i ???????? = −???? situada al punt
???? = (−1,1)m. Calculeu en quin punt de l’eix ????, ???? = (????, 0), hem de situar una tercera càrrega
???????? = +2????, per tal que el camp elèctric total sigui nul a l’origen del sistema de coordenades.

a) ???? = 7,2 m b) ???? = − 1,7 m c) ???? = 4,8 m d) ???? = −9,3 mQ2. Un condensador de capacitat ???? = 5 μF es carrega connectant-lo a una font de tensió de 100 V. A
continuació el desconnectem de la font i el curtcircuitem connectant les seves armadures amb una
resistència de 100 Ω. Determineu, en el procés de descàrrega, la intensitat del corrent inicial i el temps
transcorregut quan la càrrega del condensador s’ha reduït a la meitat del valor inicial.

a) ????0 = 1,0 A ; ????1/2 = 250 μs b) ????0 = 0,5 A ; ????1/2 = 500 μs

c) ????0 = 1,5 A ; ????1/2 = 657 μs d) ????0 = 1,0 A ; ????1/2 = 347 μs
Q3. Al circuit de la figura, calculeu la diferència de
potencial ???????? − ???????? .


a) ???????? − ???????? = −3,75 V b) ???????? − ???????? = −0,85 V


c) ???????? − ???????? = +16,25 V d) ???????? − ???????? = + 6,25 VQ4. Un motor elèctric de corrent continu que funciona a 220 V absorbeix un corrent de 3A. Si el
rendiment del motor és del 80%, la seva resistència interna val:

a) 18 Ω b) 15 Ω c) 73 Ω d) 59 Ω
Un pla infinit carregat amb una densitat superficial ????1 = 6,0 nC/m2 es troba situat a ????1 = −2 m i un
altre pla infinit carregat amb una densitat superficial ????2 = −3,0 nC/m2 es troba a ????2 = 1 m.

Q5. Calculeu el mòdul del camp elèctric a l’origen de coordenades.

a) ???? = 0 b) ???? = 340 V/m c) ???? = 170 V/m d) ???? = 510 V/m

Q6. Calculeu el flux a través d’una superfície
esfèrica de radi ???? = 3m centrada a l’origen de
coordenades.
a) ???? = 9,58 · 103 Nm2 /C
b) ???? = 19,17 · 103 Nm2 /C
c) ???? = 2,13 · 103 Nm2 /C
d) ???? = 28,75 · 103 Nm2 /C
Q7. Un condensador pla amb plaques de superfície ???? = 50 cm2 i distància de separació ???? = 6 mm, es
carrega connectant-lo a una font de tensió de 10 V. A continuació, el desconnectem de la font i introduïm
al seu interior una làmina dielèctrica de permitivitat relativa constant ???????? = 2, de la mateixa superfície ????
i gruix ???? = 2 mm. Calculeu el treball ???? que hem de fer per introduir la làmina.

a) ???? = −61,5 pJ b) ???? = −184,4 pJ c) ???? = +368,5 pJ d) ???? = +73,8 pJQ8. Disposem de dos condensadors de la mateixa capacitat al buit, ????0 . Si omplim un d’ells totalment
amb un dielèctric de permitivitat relativa constant ???????? = 4, què val el quocient entre la capacitat
equivalent del conjunt connectant-los en paral·lel respecte a la seva connexió en sèrie, ????????/?????????

a) ????????/???????? = 4 b) ????????/???????? = 25/4 c) ????????/???????? = 15/4 d) ????????/???????? = 5/4Tenim dues esferes conductores, una de radi ????1 = 20 cm que té una càrrega ????1 = −9 nC, i l’altra de
radi ????2 = 40 cm i càrrega ????2 = +5 nC, situades molt lluny una de l’altra.
Q9. Si un electró s’escapa, sense velocitat inicial, des de la superfície de l’esfera (1), calculeu amb
quina velocitat arribarà a la superfície de l’esfera (2).
Dades per l’electró: ???? = −1,6 · 10−19 C ; ???? = 9,1 · 10−31 kg
a) ????2 = 2,99 · 108 m/s b) ????2 = 1,01 · 106 m/s c) ????2 ...

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
3.06 Ko KB readme.txt
3.65 Ko KB lisezmoi.txt
1.06 Ko KB p2.hpprgm
925.09 Ko KB p2.hpappdir.zip
89 octets bytes appslist.txt

Pub / Ads

-
Search
-
Social
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.2 pour les Nspire CX II
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.5 pour la 83PCE/84+C-T Python Edition
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
1234
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
509 utilisateurs:
>496 invités
>6 membres
>7 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)