π
<-
Chat plein-écran
[^]

Ndless 1.1.1


File hierarchy

 Downloads
 Uploaded files(13569)
 TI-Nspire
(2424)

 Utilitaires Kernels(21)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote (2.65/5):

ScreenshotAperçuInformations

Catégorie :Category: Utilitaires Kernels TI-Nspire
Auteurs Authors: ExtendeD, Geoffrey Anneheim
Type : Logiciel
Taille Size: 613.96 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 27/02/2010 - 11:14:04
Mis à jour Updated: 23/02/2012 - 20:01:41
Téléchargements Downloads: 4280
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a1645

Description 

Ce programme n'est plus mis à jour!
Mise à jour pour les OS 3.1: http://tiplanet.org/forum/ndl3ss.php


Ndless combines a computer installer, an executable loader and utilities to open the
TI-Nspire to third-party C and assembly development.

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
22.74 Ko KB ndless-v1.1.1/bin/FlashEdit.exe
877 octets bytes ndless-v1.1.1/bin/install-ndless-nspire_emu.bat
18.63 Ko KB ndless-v1.1.1/bin/java.exe
19.90 Ko KB ndless-v1.1.1/bin/LoaderWrapper.exe
22.59 Ko KB ndless-v1.1.1/bin/MakeTNS.exe
563 octets bytes ndless-v1.1.1/bin/nspire-as
506 octets bytes ndless-v1.1.1/bin/nspire-gcc
954 octets bytes ndless-v1.1.1/bin/nspire-ld
8.92 Ko KB ndless-v1.1.1/include/common.h
147 octets bytes ndless-v1.1.1/include/LICENSE.txt
3.46 Ko KB ndless-v1.1.1/include/os.h
2.25 Ko KB ndless-v1.1.1/include/os_1.1.9253.h
2.25 Ko KB ndless-v1.1.1/include/os_cas_1.1.9170.h
1.68 Ko KB ndless-v1.1.1/install-ndless.bat
51.08 Ko KB ndless-v1.1.1/Mozilla-Public-License-v1.1.html
77.58 Ko KB ndless-v1.1.1/ndless-particle-demo.gif
11.05 Ko KB ndless-v1.1.1/ReadMe.txt
9.34 Ko KB ndless-v1.1.1/res/CAS/demo.tns
832 octets bytes ndless-v1.1.1/res/CAS/hook.tns
5.07 Ko KB ndless-v1.1.1/res/CAS/loader.tns
154 octets bytes ndless-v1.1.1/res/copier.tno
32.46 Ko KB ndless-v1.1.1/res/install-ndless.jar
9.35 Ko KB ndless-v1.1.1/res/NON_CAS/demo.tns
832 octets bytes ndless-v1.1.1/res/NON_CAS/hook.tns
5.07 Ko KB ndless-v1.1.1/res/NON_CAS/loader.tns
169 octets bytes ndless-v1.1.1/src/arm/assemble_all.sh
463 octets bytes ndless-v1.1.1/src/arm/bootstrapper.h
2.50 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/components/drawString.S
3.62 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/components/files.S
147 octets bytes ndless-v1.1.1/src/arm/components/LICENSE.txt
1.27 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/components/utils.S
154 octets bytes ndless-v1.1.1/src/arm/copier.tno
250 octets bytes ndless-v1.1.1/src/arm/demo/demo.pro
5.90 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/demo/gravity_particles.c
1.41 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/demo/gravity_particles.h
13.73 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/demo/LICENSE.html
3.72 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/demo/main.c
750 octets bytes ndless-v1.1.1/src/arm/demo/Makefile
3.55 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/demo/particle.c
1.56 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/demo/particle.h
2.21 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/demo/particle_system.c
1.39 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/demo/particle_system.h
2.45 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/demo/utils.c
1.26 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/demo/utils.h
2.42 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/demo/vector.c
1.56 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/demo/vector.h
4.02 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/hook.S
14.38 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/loader.S
1.56 Ko KB ndless-v1.1.1/src/arm/Makefile
2.49 Ko KB ndless-v1.1.1/src/doc/Ndess-Development.txt
77.58 Ko KB ndless-v1.1.1/src/doc/ndless-particle-demo.gif
11.05 Ko KB ndless-v1.1.1/src/doc/ReadMe.txt
609 octets bytes ndless-v1.1.1/src/doc/TODO.txt
8.92 Ko KB ndless-v1.1.1/src/include/common.h
147 octets bytes ndless-v1.1.1/src/include/LICENSE.txt
3.46 Ko KB ndless-v1.1.1/src/include/os.h
2.25 Ko KB ndless-v1.1.1/src/include/os_1.1.9253.h
2.25 Ko KB ndless-v1.1.1/src/include/os_cas_1.1.9170.h
1.68 Ko KB ndless-v1.1.1/src/install-ndless.bat
333 octets bytes ndless-v1.1.1/src/java/.classpath
382 octets bytes ndless-v1.1.1/src/java/.project
1.83 Ko KB ndless-v1.1.1/src/java/build.xml
155 octets bytes ndless-v1.1.1/src/java/build_config.properties.tpl
45 octets bytes ndless-v1.1.1/src/java/Makefile
14.24 Ko KB ndless-v1.1.1/src/java/ndless.pro
411 octets bytes ndless-v1.1.1/src/java/Ndless.userlibraries
1.92 Ko KB ndless-v1.1.1/src/java/src/ndless/install/common/ClassPathHacker.java
3.44 Ko KB ndless-v1.1.1/src/java/src/ndless/install/common/DirScanner.java
1.68 Ko KB ndless-v1.1.1/src/java/src/ndless/install/common/LibPathHacker.java
995 octets bytes ndless-v1.1.1/src/java/src/ndless/install/common/NdlessException.java
8.70 Ko KB ndless-v1.1.1/src/java/src/ndless/install/common/TempFileManager.java
14.85 Ko KB ndless-v1.1.1/src/java/src/ndless/install/common/Utils.java
1.64 Ko KB ndless-v1.1.1/src/java/src/ndless/install/gui/ContinueDialog.java
875 octets bytes ndless-v1.1.1/src/java/src/ndless/install/gui/CurrentStep.java
8.83 Ko KB ndless-v1.1.1/src/java/src/ndless/install/gui/MainFrame.java
24.76 Ko KB ndless-v1.1.1/src/java/src/ndless/install/injection/Injector.java
2.33 Ko KB ndless-v1.1.1/src/java/src/ndless/install/Main.java
7.13 Ko KB ndless-v1.1.1/src/java/src/ndless/install/setup/ConnectivitySetup.java
2.10 Ko KB ndless-v1.1.1/src/Makefile
276 octets bytes ndless-v1.1.1/src/Makefile.config.tpl
306 octets bytes ndless-v1.1.1/src/Makefile.include
51.08 Ko KB ndless-v1.1.1/src/Mozilla-Public-License-v1.1.html
22.74 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/bin/FlashEdit.exe
877 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/bin/install-ndless-nspire_emu.bat
18.63 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/bin/java.exe
19.90 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/bin/LoaderWrapper.exe
22.59 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/bin/MakeTNS.exe
563 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/bin/nspire-as
506 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/bin/nspire-gcc
954 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/bin/nspire-ld
8.92 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/include/common.h
147 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/include/LICENSE.txt
3.46 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/include/os.h
2.25 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/include/os_1.1.9253.h
2.25 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/include/os_cas_1.1.9170.h
1.68 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/install-ndless.bat
51.08 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/Mozilla-Public-License-v1.1.html
77.58 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/ndless-particle-demo.gif
10.63 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/ReadMe.txt
9.25 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/res/CAS/demo.tns
832 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/res/CAS/hook.tns
5.07 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/res/CAS/loader.tns
154 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/res/copier.tno
32.44 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/res/install-ndless.jar
9.26 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/res/NON_CAS/demo.tns
832 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/res/NON_CAS/hook.tns
5.07 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/res/NON_CAS/loader.tns
169 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/assemble_all.sh
463 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/bootstrapper.h
2.50 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/components/drawString.S
3.62 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/components/files.S
147 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/components/LICENSE.txt
1.27 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/components/utils.S
154 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/copier.tno
250 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/demo.pro
5.90 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/gravity_particles.c
1.41 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/gravity_particles.h
13.73 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/LICENSE.html
3.72 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/main.c
750 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/Makefile
3.55 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/particle.c
1.56 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/particle.h
2.21 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/particle_system.c
1.39 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/particle_system.h
2.45 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/utils.c
1.26 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/utils.h
2.42 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/vector.c
1.56 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/demo/vector.h
4.02 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/hook.S
14.38 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/loader.S
1.56 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/arm/Makefile
2.49 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/doc/Ndess-Development.txt
77.58 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/doc/ndless-particle-demo.gif
10.63 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/doc/ReadMe.txt
609 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/doc/TODO.txt
8.92 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/include/common.h
147 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/include/LICENSE.txt
3.46 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/include/os.h
2.25 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/include/os_1.1.9253.h
2.25 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/include/os_cas_1.1.9170.h
1.68 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/install-ndless.bat
333 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/.classpath
382 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/.project
1.83 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/build.xml
155 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/build_config.properties.tpl
45 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/Makefile
14.24 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/ndless.pro
411 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/Ndless.userlibraries
1.92 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/src/ndless/install/common/ClassPathHacker.java
3.44 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/src/ndless/install/common/DirScanner.java
1.68 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/src/ndless/install/common/LibPathHacker.java
995 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/src/ndless/install/common/NdlessException.java
8.70 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/src/ndless/install/common/TempFileManager.java
14.85 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/src/ndless/install/common/Utils.java
1.64 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/src/ndless/install/gui/ContinueDialog.java
875 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/src/ndless/install/gui/CurrentStep.java
8.83 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/src/ndless/install/gui/MainFrame.java
24.75 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/src/ndless/install/injection/Injector.java
2.33 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/src/ndless/install/Main.java
7.13 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/java/src/ndless/install/setup/ConnectivitySetup.java
2.10 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/Makefile
276 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/Makefile.config.tpl
306 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/Makefile.include
51.08 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/Mozilla-Public-License-v1.1.html
65 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/system/crt0.S
240 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/system/ldscript
147 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/system/LICENSE.txt
247 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/system/Makefile
64 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/system/stdlibsym.S
1.28 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/system/syscalls.c
211 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/build/Makefile
563 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/build/nspire-as
506 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/build/nspire-gcc
954 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/build/nspire-ld
6.54 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/FlashEdit/FlashEdit.c
877 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/FlashEdit/install-ndless-nspire_emu.bat
361 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/FlashEdit/Makefile
1.37 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/InstallerTools/javarunner.c
254 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/InstallerTools/Makefile
3.32 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/LoaderWrapper/LoaderWrapper.c
295 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/LoaderWrapper/Makefile
445 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/Makefile
271 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/MakeTNS/Makefile
3.27 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/src/tools/MakeTNS/MakeTNS.c
65 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/system/crt0.S
240 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/system/ldscript
147 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/system/LICENSE.txt
247 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/system/Makefile
64 octets bytes ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/system/stdlibsym.S
1.28 Ko KB ndless-v1.1.1/src/ndless-v1.1.1-beta-1/system/syscalls.c
65 octets bytes ndless-v1.1.1/src/system/crt0.S
240 octets bytes ndless-v1.1.1/src/system/ldscript
147 octets bytes ndless-v1.1.1/src/system/LICENSE.txt
247 octets bytes ndless-v1.1.1/src/system/Makefile
64 octets bytes ndless-v1.1.1/src/system/stdlibsym.S
1.28 Ko KB ndless-v1.1.1/src/system/syscalls.c
211 octets bytes ndless-v1.1.1/src/tools/build/Makefile
563 octets bytes ndless-v1.1.1/src/tools/build/nspire-as
506 octets bytes ndless-v1.1.1/src/tools/build/nspire-gcc
954 octets bytes ndless-v1.1.1/src/tools/build/nspire-ld
6.54 Ko KB ndless-v1.1.1/src/tools/FlashEdit/FlashEdit.c
877 octets bytes ndless-v1.1.1/src/tools/FlashEdit/install-ndless-nspire_emu.bat
361 octets bytes ndless-v1.1.1/src/tools/FlashEdit/Makefile
1.37 Ko KB ndless-v1.1.1/src/tools/InstallerTools/javarunner.c
254 octets bytes ndless-v1.1.1/src/tools/InstallerTools/Makefile
3.32 Ko KB ndless-v1.1.1/src/tools/LoaderWrapper/LoaderWrapper.c
295 octets bytes ndless-v1.1.1/src/tools/LoaderWrapper/Makefile
445 octets bytes ndless-v1.1.1/src/tools/Makefile
271 octets bytes ndless-v1.1.1/src/tools/MakeTNS/Makefile
3.27 Ko KB ndless-v1.1.1/src/tools/MakeTNS/MakeTNS.c
65 octets bytes ndless-v1.1.1/system/crt0.S
240 octets bytes ndless-v1.1.1/system/ldscript
147 octets bytes ndless-v1.1.1/system/LICENSE.txt
247 octets bytes ndless-v1.1.1/system/Makefile
64 octets bytes ndless-v1.1.1/system/stdlibsym.S
1.28 Ko KB ndless-v1.1.1/system/syscalls.c

Pub / Ads

News articles referring to this archiveNews mentionnant cette archive

-
Search
-
Social
-
Featured topics
14€ remboursés par Casio sur l'achat de ta calculatrice Graph 35 d'ici le 30 Octobre 2022
Reprise de ton ancienne fx-92 Collège ou Graph 25/35/90 à 5€. Même non fonctionnelle ou ancien modèle. Etiquette de retour fournie, pas de frais de port à payer.
3€ remboursés par Casio sur l'achat de ta calculatrice fx-92 Collège d'ici le 30 Septembre 2022
Programme d'aide à l'équipement des établissements rentrée 2022. Pour tout achat groupé ou recommandation exclusive de calculatrices TI, 1 produit TI offert pour chaque tranche de 30 élèves concernés !
Programme d'aide à l'équipement des établissements rentrée 2022. Pour tout achat groupé ou recommandation même non exclusive de calculatrices Casio, des produits offerts pour chaque classe concernée !
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
12345678
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
523 utilisateurs:
>506 invités
>13 membres
>4 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)