π
<-
Chat plein-écran
[^]

Statistika


Hiérarchie des fichiers

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Tester en ligne !

Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator Lua TI-Nspire
Auteur Author: fatmir229@gmail.com
Type : Classeur 3.6
Page(s) : 5
Taille Size: 384.22 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 14/02/2018
Uploadeur Uploader: fatmir229@gmail.com (Profil)
Téléchargements Downloads: 1
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a1364736

Description 

1. Karakteristika uravnoteženog Wheatstoneovog mosta je:
a. Napon napajanja mosta (UE) je konstantan
b. Sva četiri otpornika koji čine most (...
c. Jednačina stanja na mjernoj dijagonali jednaka je nu

2. Primjenom mjernih traka moguće je mjeriti:
a. Deformaciju u jednoj ili više tačaka na površini napregnutog tijela
b. Zaostala naprezanja unutar tijela
c. Cijelokupna slika naponskog stanja tijela pod opterečenjem

3. K-faktor mjerne trake je karakteristika koja prestavlja odnos:
a. (Promjena volumena trake)/(promjena dužine trake)
b. (Promjena el.otpora u traci)/(promjena dužine trake)
c. (Promjena dužine trake)/(Promjena el.otpora u traci)
Po definiciji K=(R/R)/(l/l)

4. Konfiguracija otpornika (Wheatstoneov most) dat na slici postolja:
a. Polumost (dvije aktivne mjerne tačke)
b. Četvrtmost (jedna aktivna mjerna tačka)
c. Puni most ( četiri aktivne mjerne tačke)

5. Od osnovne jedinice za vrijeme, izvedene su sledeče mjerne jedinice:
a. Brzina
b. Frekvencija
c. Implus sile

6. Temperatura trojne tačke vode, kod koje su zastupljena sva tri agregatna stanja vode
iznosi:
a. 0 K
b. 273,16 K
c. -273,16 °C

7. U aktivne senzore za mjerenje neelektričnih veličina električnim putem ubrajaju se:
a. Piezoelektrični i otpornički
b. Termoelektrični i indukcioni
c. Induktivni i kapacitivni

8. Indukcioni mjerni pokazivaći mogu biti upotrebljeni za mjerenje:
a. Brzina
b. Pritisak
c. Sile

9. Odbacivanje netačne nulte hipoteze:
a. ...........
b. ...........
c. Ne pravi se nikakva greška
10.Pretpostavka za primjenu t-testa je:
a. Varijanse osnovnog skupa poznate
b. Varijanse osnovnog skupa jednake
c. Varijanse osnovnog skupa nepoznate
d.


11.Temperatura je intenzivna veličina:
a. Zato što prolazi sa toplijeg na hladnije tijelo
b. Kada nosač temperature prepolovi svaki dio zadržava istu temperaturu
c. Postoji pri najmanjem kretanju čestica

12. Mjerna nesigurnost je povezana sa :

- rasipanjem,

13. U takozvane pozicione sredine spadaju:

- medijana i mod,

14,. Za koje faktore se smatra da imaju uticaj na rezidualnu sumu kvadrata kod
linearne regresije:

-svi faktori osim faktora x,

15. Prednost mijerenja neelektricnih velicina elektricnim putem ogleda se u
mogucnosti:

-mijerenje na objektima koji se nalaze na vecim udaljenostima,
Optickim i mehanickim uredjajima nemoze se mijeriti na vecim udaljenostima.


16. Indukcioni mijerni pretvaraci mogu biti upotrebljeni za mijerenje:

-brzine,

17. Na koji nacin se izrazava korisni mijerni opseg kod instrumenata za mijerenje
protoka:

-odnos maksimalnog i minimalnog protoka.
18. NEKE VRIJEDNOSTI VJEROVATNOĆE

1. Potpuno siguran događaj: p =1

2. Nemoguć događaj: p = 0

3. Događaj koji ima dva ishoda podjednakih šansi: p = 0,5


19. Vjerovatnoća događaja A jednaka je odnosu broja realizacija događaja – m prema
ukupnom broju nezavisnih eksperimenata N.


20. Matematičko očekivanje jeste srednja vrijednost slučajne veličine i predstavlja
numeričku karakteristiku raspodjele vjerovatnoća slučajne promjenjive.

21. IZRAČUNATE SREDNJE VRIJEDNOSTI

(aritmetička, kvadratna, harmonijska, ... sredina)


22. TEORIJSKE RASPODJELE VJEROVATNOĆA – PODJELA :

Kontinuirane: Normalna (Gaussova), Studentova, Trougaona, Pravougaona

Diskontinuirane: Binomna, Poissonova


23. BINOMNA RASPODJELA – OSOBINE


Archive contentsContenu de l'archive

Actions(s) SizeTaille FileFichier
1.64 Ko KB readme.txt
395.26 Ko KB Statistika.tns

Pub / Ads

-
Rechercher
-
Sujets à la une
"NumWorks++": Challenge de modification matérielle pour rajouter une puce de mémoire Flash !
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-83 Premium CE avec son chargeur pour 79,79€ port inclus !
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-Nspire CX CAS à seulement 130€ TTC port inclus!
Jailbreake ta TI-Nspire avec Ndless et profite des meilleurs jeux et applications !
Transforme ta TI-Nspire CX en console Game Boy Advance!
12345
-
Donations/Premium
Pour plus de concours, de lots, de tests, nous aider à payer le serveur et les domaines...
PayPal : paiement en ligne sécurisé - secure online payments
Découvrez les avantages d'un compte donateur !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partenaires et pub
Notre partenaire Jarrety 
-
Stats.
296 utilisateurs:
>272 invités
>18 membres
>6 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Autres sites intéressants
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)